Indexy sú priemerom cien, hovoria o celom trhu

S akciami a dlhopismi, či inými cennými papiermi sa obchoduje na verejných trhoch – burzách a mimo burzových trhoch. Reakcia trhu na informácie o subjektoch, ktoré vydali tieto cenné papiere sa prejavuje v ponuke, alebo dopyte po cenných papieroch.

Ak sa hospodárenie subjektu zhoršuje, investori sa týchto cenných papierov zbavujú a ich cena klesá. Ak sa ekonomická situácia subjektu zlepšuje, investori nakupujú tieto cenné papiere a ich cena stúpa. Konkrétne ponuky, dopyt a cena, za ktoré sa cenné papiere obchodujú sa odrážajú v kurzových lístkoch organizátorov, ktoré zverejňujú niektoré médiá.

Existujú však aj ukazovatele, ktoré reprezentujú buď celý, alebo podstatnú časť toho, ktorého trhu cenných papierov. Sú to indexy. Indexy sa vytvárajú v dvoch základných etapách. Prvou je to, že sa vyberie určitá vzorka cenných papierov, ktorých ceny vstupujú do indexu. Index je štatistický údaj, ktorý sa musí riadiť určitými presnými pravidlami. Znamená to, že sa zostaví vzorec. Do neho sa dosadzujú ceny cenných papierov vybratých do vzorky, z ktorých sa vypočítava priemer. Index sa zvyčajne začína počítať od určitého dátumu kedy sa určuje jeho východisková hodnota určená podľa množstva cenných papierov vo vzorke v celých číslach ako sú 100 alebo 1 000. Reálna hodnota indexu je vyjadrená v bodcoch.

Najstarší známy index cenných papierov je Dow Jones Industrial Average (DJIA. Jeho autormi sú novinár Charles Dow a Edward Jones. Jeho prvá podoba sa ako Dow Jones Average začala zverejňovať v roku 1884. Bol to  priemer cien akcií deviatich železničných spoločností obchodovaných na Newyorskej burze cenných papierov. Prinášal ho dvojstranový spravodajca Customer’s Afternoon Letter, ktorý bol predchodcom denníka The Wall Street Journal. Oficiálne sa začal používať 26. mája 1886. V roku 1916 sa počet firiem zväčšil na 20 a v roku 1928 na 30. S menšími prestávkami sú v indexe dodnes len akcie firmy General Electric.

Druhým najznámejším indexom je FT 100 (Financial Times 100), ktorý zastupuje 100 akcií s najvyššími cenami obchodovaných na Londýnskej burze cenných papierov. Jeho predchodcom bol Financial Times Index, alebo FT 30, ktorý sa podobal na svoj americký vzor, pretože do jeho výpočtu vstupovali ceny akcií 30 firiem. FT 100 sa začal počítať 3. januára 1984 s východiskovou hodnotou 1000 bodov.

Okrem indexov akcií, ktoré denne odrážajú rast, alebo pokles cien na určitom trhu, existujú aj iné konštrukcie indexov. Zostavujú sa výberom akcií podnikov z určitého odvetvia,  regiónu, skupiny krajín, alebo aj z celého sveta. Indexy tohto druhu zostavujú finančné inštitúcie, alebo špecializované firmy – napríklad Morgan Stanley Capital Indexes, či Russell.