Indexové investovanie a indexové investičné fondy

V tomto roku získala Michaela Dorocáková Cenu Imricha Karvaša za najlepšiu dizertačnú prácu v odbore ekonómia. Prácu obhájila na Katedre bankovníctva  a medzinárodných financií Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity. Školiteľkou bola Božena Chovancová.

Vysoká aktuálnosť, ako aj absencia hlbšieho spracovania problematiky indexového investovania v domácej literatúre boli hlavným motívom jej spracovania v dizertačnej práci, ktorej cieľom bolo detailne vymedziť obchodovanie a fungovanie indexových nástrojov so zameraním na špecifiká ETF fondov s následnou komparáciou s vybranými nástrojmi kapitálového trhu a nájsť efektívne možnosti ich využitia v kolektívnom investovaní.

Názory z 30. rokov 20. storočia o prílišných výkyvoch  trhu, vďaka ktorej trh nie je možné poraziť, predstavovali prvotné zárodky myšlienok o možnosti investovania do trhu ako takého. Tie boli značne podporené Burtonom Malkielom, ktorý výrazne presadzoval ideu o vytvorení nízko-nákladového fondu s portfóliom veľkého množstva cenných papierov, ktorý by sa nesnažil o hľadanie úspešných akcií. John Bogle v duchu hesla „načo strieľať do terča, ak si môžeme kúpiť celý terč“ pretavil túto myšlienku do vytvorenia prvého indexového podielového fondu v 80. rokoch 20. storočia. Boglova spoločnosť Vanguard Group neskôr zakladala ďalšie indexové fondy a od 90. rokov prichádzali na trh s týmito pasívne spravovanými fondmi aj iné spoločnosti, no Vanguard mal dlhodobo vedúce postavenie vďaka jednoznačne najnižšej vykazovanej nákladovosti.

Fondový priemysel sa v tomto smere rýchlo rozrastal, do roku 2000 už bolo na trhu 272 indexových fondov. Nesporné výhody vyplývajúce z pasívnej správy týchto fondov viedli až k vytvoreniu burzovo obchodovaných fondov (ETF), ktoré oproti tradičným indexovým podielovým fondom disponujú ešte ďalšími benefitmi v podobe vyššej likvidity, daňovej efektívnosti či flexibility. Prvý takýto fond sa začal obchodovať v roku 1993 na burze

AMEX a americký trh aj zostal so svojím 73-percentým podielom najväčším trhom ETF. Od roku 2013 pasívne manažované fondy predstavujú viac ako štvrtinu všetkých aktív spravovaných podielovými fondmi a ETF. V súčasnosti evidujeme v USA vyše 1500 indexových burzovo obchodovaných fondov s objemom čistých aktív viac ako 2433 mld. USD.

Absolútnu dominanciu spomedzi všetkých burzovo obchodovaných fondov majú akciové ETF, ktorých je na trhu približne štvornásobok oproti ETF s fixne úročenými aktívami v portfóliu, pričom najväčším poskytovateľom ETF je momentálne spoločnosť BlackRock, za ktorou nasleduje Vanguard Group s takmer pätinovým podielom na trhu s týmito fondmi.

Celkovou replikáciou podkladového indexu sú viazané burzovo obchodované fondy v štruktúre unit investment trust (UIT) a grantor trust, ale iba UIT sú regulované zákonom Investment Company Act z roku 1940. Pod tento zákon spadá aj štruktúra open-end mutual fund, pri ktorej sú však uplatňované menšie reštrikcie, čo sa prejavuje napríklad v možnosti zapožičiavania cenných papierov z portfólia fondu, či reinvestovaní dividend.