Hrubý národný dôchodok v minulom roku stúpol na 92,21 mld. eur

BRATISLAVA – Hrubý národný dôchodok (HND) Slovenskej republiky v roku 2019 dosiahol hodnotu 92,21 mld. eur, čo je o 4,5 % vyššia hodnota ako bol HND v roku 2018. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Údaje slúžia ako podklad pre určovanie súm, ktorými SR prispieva do rozpočtu EÚ a sú kľúčom na rozdeľovanie prostriedkov z rozpočtu EÚ. Hodnota HND sa určuje z hodnoty HDP, ktorý vyjadruje celkovú výkonnosť ekonomiky vytvorenú na území Slovenskej republiky.

Členské krajiny podľa európskej legislatívy poskytujú Eurostatu každý rok údaje o HND a jeho zložkách v termíne do 1. októbra vrátane celkovej Správy o kvalite údajov HND.

V porovnaní s predchádzajúcim zverejnením údajov o HND v roku 2019 Štatistický úrad Slovenskej Republiky vykonal štandardné rutinné úpravy v rokoch 2016 až 2018 na základe aktualizovaných informácií zo štatistických a administratívnych zdrojov údajov. Okrem toho sú v údajoch v časovom rade 2010-2018 zapracované aj výsledky riešenia výhrady Komisie týkajúcej sa sektorovej klasifikácie. Vplyv uvedených zmien na HND je vyčíslený v Správe o kvalite (pdf – 140 kB).

HND sa vypočíta z hodnoty HDP odpočítaním prvotných dôchodkov platených rezidentskými inštitucionálnymi jednotkami nerezidentským inštitucionálnym jednotkám a pripočítaním prvotných dôchodkov prijatých rezidentskými inštitucionálnymi jednotkami zo zahraničia.

Prvotné dôchodky platené do zahraničia v sebe zahŕňajú odmeny zamestnancov, dôchodky z majetku dane z produkcie a dovozu platené inštitúciám EÚ. Na druhej strane prvotné dôchodky prijaté zo zahraničia v sebe zahŕňajú odmeny zamestnancov, dôchodky z majetku a subvencie z inštitúcií EÚ.