Ekonomika SR v druhom štvrťroku 2022 spomalila, hrubý domáci produkt stúpol len o 1,7 percenta

BRATISLAVA – Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách v druhom štvrťroku 2022 podľa rýchleho odhadu  medziročne vzrástol o 1,7 %. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Hrubý domáci produkt (v trhových cenách), skrátene HDP, anglicky gross domestic product (at market prices), skrátene GDP, alebo domáci produkt je hodnota všetkých finálnych výrobkov a služieb vyrobených rezidentskými jednotkami sledovaného územia (spravidla štátu) za sledované obdobie (spravidla za rok).

Poznámka: Rýchly odhad je zostavený podľa metodiky ESA 2010 na základe prvých spracovaní výsledkov za ekonomiku spolu; celková zamestnanosť (podľa ESA 2010) je vyjadrená počtom zamestnaných osôb. Ide o zamestnancov a samozamestnávateľov. Stále ceny sú vypočítané reťazením objemov k referenčnému roku 2015.

Po očistení o sezónne vplyvy  sa HDP medziročne zvýšil o 1,6 % a medzikvartálne o 0,4 %. V bežných cenách sa v druhom štvrťroku 2022 vytvoril HDP v objeme 26,45 miliardy eur, čo predstavuje medziročne nárast o 9,9 %. Sezónne očistené výsledky sa spresňujú každý štvrťrok v celom časovom rade.

Objem HDP v stálych cenách bol takmer na úrovni rovnakého obdobia pred krízou, do hodnoty 2. štvrťroka 2019 mu chýbalo len 0,2 %. Rast slovenskej ekonomiky podporil najmä domáci spotrebiteľský dopyt, zahraničný dopyt naďalej klesal, ale miernejšie ako v 1. štvrťroku.

Pridanú hodnotu v 2. štvrťroku pozitívne ovplyvnil najmä jej rast v odvetví výroba z gumy a plastu, ďalej v odvetviach – veľkoobchod, maloobchod a skladové a pomocné činnosti v doprave. Pokles pridanej hodnoty bol opäť zaznamenaný v najvýznamnejšom odvetví, vo výrobe motorových vozidiel.

Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla 2,43 milióna osôb. V porovnaní s druhým štvrťrokom 2021 sa zvýšila o 2,4 %. Po očistení o sezónne vplyvy celková zamestnanosť vzrástla medzikvartálne o 0,7 % a medziročne o 2,1 %.