HDP klesol v treťom štvrťroku len o 2,4 %

BRATISLAVA – Ekonomika v treťom štvrťroku klesla o 2,4 %. Pokles hrubého domáceho produktu je podľa odhadu menší v porovnaní s predpokladmi.

Rýchly odhad je zostavený podľa metodiky ESA 2010 na základe prvých spracovaní výsledkov za ekonomiku spolu; celková zamestnanosť (podľa ESA 2010) je vyjadrená počtom zamestnaných osôb (zamestnanci a samozamestnávatelia)

Hrubý domáci produkt (HDP) v treťom štvrťroku 2020 v porovnaní s tretím štvrťrokom 2019 klesol o 2,4 % (v stálych cenách 1)). Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP medziročne znížil o 2,2 % a oproti druhému štvrťroku 2020 sa zvýšil o 11,7 %. 2) 3)

V bežných cenách sa v treťom štvrťroku 2020 vytvoril HDP v objeme 24 442,2 mil. eur, čo predstavuje medziročne pokles o 0,3 %.

Medziročný vývoj pridanej hodnoty naznačuje postupný návrat k predchádzajúcemu trendu pred  pandemickou situáciou spôsobenou koronavírusom. Zvýšená aktivita v poslednom mesiaci druhého štvrťroka v kľúčových odvetviach priemyslu, najmä vo výrobe automobilov, pokračovala aj v treťom štvrťroku. Výrazne kladné saldo zahraničného obchodu bolo ťahané najmä zahraničným dopytom v oblasti automobilových výrobkov a významne tak prispieva k postupnému návratu do normálu.

Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla 2 391,1 tis. osôb. V porovnaní s tretím štvrťrokom 2019 sa znížila o 2,5 %. Po očistení o sezónne vplyvy celková zamestnanosť klesla oproti tretiemu štvrťroku 2019 o 2,1 % a oproti druhému štvrťroku 2020 o 0,3 %.

Upozorňujeme, že vzhľadom na súčasnú výnimočnú situáciu v súvislosti s Covid-19 môžu byť údaje revidované vo vyššej miere ako býva zvykom. Dôvodom je vyšší podiel odhadov spôsobený obmedzením dostupnosti informácií zo zdrojov údajov. Ďakujeme všetkým podnikom, ktoré v súčasnej neľahkej situácii poskytli Štatistickému úradu SR primárne údaje potrebné na zostavenie HDP a zamestnanosti.

Rýchly odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti bude na základe ďalších dostupných štatistických a administratívnych údajov spresnený a doplnený o štruktúry jednotlivých ukazovateľov zverejnený 4. decembra 2020 o 9,00 h

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.