Eximbanka budúci rok zvýši výkon o 13,7 %

BRATISLAVA – V roku 2021 Exportno-importná banka SR (Eximbanka) zameria svoje aktivity na široké spektrum služieb. Plánuje poskytnúť úvery a záruky v objeme 550,0 mil. eur. Vyplýva to z návrhu jej rozpočtu, ktorý schválila vláda SR.

V oblasti poistenia neobchodovateľných a obchodovateľných rizík. Eximbanka predpokladá v roku 2021 upísať riziká
v brutto výške 720,0 mil. eur. Celková angažovanosť z bankového a poistného portfólia sa medziročne zvýši
o 13,7 %.

Prioritou Eximbanky v oblasti výnosov a nákladov v roku 2021 je dosiahnutie kladného výsledku hospodárenia, odrážajúceho projektovanú výšku čistých výnosov z obchodných činností a optimalizáciu prevádzkových nákladov. Rozpočet na rok 2021 predpokladá prevádzkový zisk pred opravnými položkami a rezervami v sume 12.388 tis. eur.

Uvedený objem prevádzkového zisku v roku 2021 je výsledkom plánovaného nárastu výnosov z obchodných aktivít. Eximbanka predpokladá za rok 2021 dosiahnuť zisk po zdanení vo výške 590 tis. eur. Rozdelenie predpokladaného výsledku hospodárenia bude navrhnuté v rámci uzávierkových prác s cieľom posilnenia rezervného fondu Eximbanky
a doplnenia jej sociálneho fondu. Súčasťou rozdelenia disponibilného zisku bude aj návrh na odvod do štátneho rozpočtu v predpokladanej výške 250 tis. eur, ktorý zohľadňuje ustanovenia zákona.

Splnenie zámerov rozpočtu EXIMBANKY SR na rok 2021 je čiastočne podmienené aj výsledkami prebiehajúceho roku 2020. Naplnenie navrhovaných cieľov bude závisieť predovšetkým od vnútorného ekonomického vývoja na Slovensku a vzhľadom na otvorenosť a proexportnú orientáciu slovenskej ekonomiky aj od vývoja zahraničného dopytu.

Rizikami splnenia zámerov rozpočtu sú aj zlyhania obchodných prípadov nad rámec už známych hrozieb a neplnenie plánu rozpracovaných obchodných prípadov, ktoré sú v návrhu rozpočtu na rok 2021 zohľadnené, pričom najväčším rizikom môže byť druhá vlna pandémie koronavírusu ku koncu roka 2020, ktorá by významne ovplyvnila slovenských exportérov a slovenskú ekonomiku stiahla opätovne do recesie. EXIMBANKA SR napriek uvedeným rizikám vyvinie maximálne úsilie pre splnenie rozpočtovaných cieľov v roku 2021.