Dve kultúry financovania reálnej ekonomiky

Dôležitým procesom prebiehajúcim v každej ekonomike, bez ktorého nie je možný ekonomický rast, je premena peňazí na investície. Bez tejto premeny sa nemôžu „krútiť kolesá kapitalizmu“. Moderné hospodárske systémy majú dva základné spôsoby, ktorými sa peniaze menia na úspory. Každý z nich vytvára špecifickú kultúry, ktoré potom prevláda v ekonomike.

Prvý spôsob je spojený s fungovaním komerčných bánk. Banky využívajú úspory obyvateľov. Potom ich požičiavajú tým, ktorí potrebujú peniaze – obyvateľom, alebo podnikom. Banka im požičiava až po tom ako si preverí či sú schopní splácať pôžičku, teda či ich budúce príjmy umožňujú každý mesiac zaplatiť splátku. Vklady, ale aj úvery sú úročené. Úroky z vkladov sú nižšie ako úroky úverov. Z rozdielu medzi nimi banka žije – teda umožňuje jej to platiť náklady na prevádzku ako napríklad mzdy, technológie, marketing a iné výdavky.

Druhý spôsob je používanie kapitálového trhu. Kapitálový trh umožňuje podnikom získať peniaze od tých, ktorí ich majú prebytok. Peniaze im nepožičiavajú, ale sa stávajú tým, že majú účasť v podniku. Na kapitálovom trhu sa teda peniaze získavajú tým, že podniky predávajú potenciálnym investorom možnosť podieľa sa na podnikaní. Robia to vydávaním akcií. Synonymom slova akcie sú účastiny,.

Rozdiel medzi týmito dvoma druhmi financovanie je v tom kto znáša riziko. V prípade bánk riziko spojené s požičiavaním peňazí znáša finančná inštitúcia, teda banka. V prípade kapitálového trhu riziko znáša účastinár, teda akcionár spoločnosti.

Banková kultúra financovania ekonomiky je typická pre kontinentálnu Európu. Kapitálový trh prevláda pri financovaní ekonomiky v anglosaskom prostredí. Rozdiel v týchto dvoch kultúrach je aj v tom, že bankový systém je ochotný v oveľa menšej miere riskovať. Mechanizmus financovania ekonomiky prostredníctvom kapitálového trhu je vo väčšej miere ísť do rizikovejších projektov. To však neznamená, že kapitálový trh je hazardnou hrou, ale aj to, že bankám nie vždy všetko vyjde. O oboch systémoch existujú spôsoby ako sa čo najviac vyhnúť riziku a znížiť ho na maximálnu možnú mieru.

Bankový systém financovania a kapitálový trh si nekonkurujú, ale sa vzájomne dopĺňajú. Preto sa zvykne hovoriť, že finančný systém by mal stáť na dvoch nohách – na vkladaní peňazí cez vklady a úvery na jednej strane, a na druhej na vložení peňazí do priamej účasti v podnikoch.