Dva základné typy fondov – otvorený a uzavretý

Existujú základné dva typy podielových fondov. Sú to otvorené a uzavreté podielové fondy. Oba typy spravuje manažérska spoločnosť.

Prvým je uzavretý podielový a druhým fondom je otvorený podielový fond. Otvorený podielový fond je taký typ fondu, ktorého podielnik má právo kedykoľvek požiadať, aby mu správca fondu vyplatil za aktuálnu hodnotu. Tá sa určuje na čistej hodnoty aktív (Net Asset Value – NAV). Čistá hodnota aktív akciového alebo podielového fondu je rozdielom medzi hodnotou aktív (majetku) a veľkosťou záväzkov, ktoré sa majú vyrovnať z týchto aktív v deň určenia čistých aktív. Pripomenieme, že v USA majú vzájomné fondy podobu akciových spoločností, kde sa mení hodnota akcií tak ako v Európe hodnota podielových listov. Hodnota čistých aktív fondov sa určuje každý deň a podľa zákona má ju vypočítavať správca fondu. Je otvorený a verejný údaj. Podielnik môže teda každý deň sledovať aktuálnu hodnotu finančných prostriedkov, ktoré zveril správcovi do fondu. Do otvoreného podielového fondu sa dá investovaním peňazí kedykoľvek vstúpiť

Okrem toho existuje uzavretý podielový fond. Tento typ fondu sa vytvára na dobu určitú. Nemal by byť väčší ako 10 rokov. Po uplynutí určenej lehoty fond rozpredá investície a vyplatí podielnikov. Peniaze do tohto fondu sa dajú vložiť len počas presne určeného obdobia, ktorým je zvyčajne niekoľko týždňov. Po uplynutí tejto lehoty sa fond uzavrie. Ak sa niekto chce získať peniaze skôr ako je doba, na ktorú bol tento fond vytvorený, môže to urobiť len tak, že cenný papier tohto fondu predá na trhu.  Okrem toho podľa slovenskej legislatívy existuje špeciálny podielový fond. Je to osobitný druh podielového fondu. Môže mať najviac desiatich investorov, ktorými môžu byť len právnické osoby.

Každý fond musí mať svoj štatút. Ten obsahuje názov otvoreného podielového fondu, rok jeho vytvorenia a dobu, na ktorú bol otvorený podielový fond vytvorený, obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje otvorený podielový fond, jej sídlo a identifikačné číslo, obchodné meno a sídlo depozitára a výšku odplaty za výkon činnosti depozitára dohodnutú v depozitárskej zmluve zameranie a ciele investičnej stratégie správcovskej spoločnosti s majetkom v otvorenom podielovom fonde. Investičná stratégia obsahuje to ako do čoho a akým spôsobom sa investujú finančné prostriedky – väčšinou sa stratégia určuje percentuálnym pomerom jednotlivých cenných papierov a iných finančných nástrojov.

Každý fond má majetok vo forme cenných papierov, ktorý sa označuje pojmom portfólio. Portfólio je podľa rôznych definícií  súhrnom investícií právnickej alebo fyzickej osoby. Existujú rôzne typy portfólií a rôzne typy fondov. Typ portfólia alebo fondu je zovšeobecnená charakteristika z hľadiska cieľov jeho vytvárania, alebo druhov cenných papierov, ktoré ho vytvárajú.