Dôvera v priemysel v septembri opäť klesla

BRATISLAVA – Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave v septembri poklesol o 8,7 p. b. na hodnotu -9. Vývoj indikátora nepriaznivo ovplyvnil najmä pokles očakávanej produkcie a v menšej miere aj zhoršenie úrovne objednávok. Informuje o tom Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Trend priemyselnej produkcie v septembri klesol oproti augustu o 8 p. b. na hodnotu 37. Pokles bol zaznamenaný najmä vo výrobe strojov a zariadení i. n., drevených a papierových výrobkov a textilu a odevov.
Naopak rast priemyselnej produkcie uviedli respondenti vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov, dopravných prostriedkov a ostatných nekovových výrobkov. Saldo celkovej úrovne objednávok sa znížilo o 4 p. b. na hodnotu -25. Zhoršenie úrovne objednávok (vážené produkciou) zaznamenali výraznejšie vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov, kovov a kovových výrobkov a textilu a odevov. Zlepšenie bolo najmä vo výrobe dopravných prostriedkov a strojov a zariadení i. n.

Saldo objednávok na export oproti augustu pokleslo o 4 p. b. na hodnotu -24. Zhoršenie úrovne objednávok na export uviedli hlavne vo výrobe kovov a kovových výrobkov, počítačov, elektronických a optických výrobkov a textilu a odevov. Naopak  zlepšenie zaznamenali najmä
vo výrobe dopravných prostriedkov. Podiel respondentov, ktorí považujú súčasnú úroveň objednávok na export
za dostatočnú, klesol na 69 %. Saldo zásob hotových výrobkov v priemysle v septembri pokleslo o 1 p. b. na hodnotu 3.
Zlepšenie stavu zásob predpokladajú respondenti hlavne vo výrobe textilu a odevov, drevených a papierových výrobkov a počítačov, elektronických a optických výrobkov. Naopak zhoršenie stavu zásob uviedli len
v chemickom priemysle. Väčšina respondentov (93 %) považuje stav zásob za primeraný. Saldo priemyselnej produkcie na nasledujúce tri mesiace sa oproti predchádzajúcemu mesiacu znížilo o 23 p. b. na hodnotu 1. Zníženie produkcie očakávajú najmä v ostatnej výrobe, oprave a inštalácií, vo výrobe potravín a ostatných nekovových  výrobkov; podľa veľkosti v podnikoch s 1000 a viac zamestnancami a podľa regiónov najmä v Bratislavskom kraji.
Zvýšenie produkcie predpokladajú hlavne vo výrobe drevených a papierových výrobkov a elektrických zariadení; podľa veľkosti v podnikoch s 20 až 99 zamestnancami a podľa regiónov v Nitrianskom a Prešovskom kraji. Saldo očakávaného vývoja cien priemyselných výrobkov v septembri sa znížilo o 6 p. b. na hodnotu -4. So znižovaním cien počítajú najmä vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov, drevených a papierových výrobkov
a v chemickom priemysle. Saldo zamestnanosti v septembri oproti augustu vzrástlo o 7 p. b. na hodnotu -13. Zvyšovanie počtu zamestnancov predpokladajú hlavne vo výrobe potravín a ostatných nekovových výrobkov; podľa veľkosti v podnikoch so 100 až 299 zamestnancami a podľa regiónov najmä v Trenčianskom kraji. Naopak znižovanie zamestnanosti predpokladajú najmä vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov. So stabilizáciou zamestnanosti počíta 69 % respondentov.