Dopady sankcií na ekonomiku Ruskej federácie

Objem protiruských sankcií uvalených po 22. februári 2022 sa stal rekordným ako v počte jednotlivých opatrení, tak aj v sile tlaku na ekonomiku.

Minuloročné  prognózy rýchleho kolapsu ruskej ekonomiky sa nenaplnili: krátkodobo sa ukázalo, že je stabilnejšia. Teraz sa zdá, že najpravdepodobnejšou prognózou vplyvu sankcií je dlhodobý pokles, ktorý sa bude naťahovať roky. Dôsledky sankcií pre rôzne odvetvia, ako aj pre rôzne domácnosti nebudú rovnaké – niekto súčasnú krízu znesie ťažšie, niekto ľahšie.

Prežitie priemyselných odvetví závisí predovšetkým od schopnosti eliminovať úzke miesta v dodávkach spotrebného materiálu a údržbe zariadení.

Všetky sankcie možno podmienečne rozdeliť na osobné a ekonomické. Napriek tomu, že prvé z nich zohrávajú dôležitú politickú úlohu a sú široko medializované, nemajú takmer žiadny vplyv na ekonomiku sankcionovaných krajín ani Ruska, preto sa zameriavame na ekonomické sankcie. Možno ich rozdeliť do štyroch hlavných kategórií: finančné, energetické, technologické a dopravné a logistické. Niektoré sankcie z tejto klasifikácie vypadnú, no vzhľadom na ich nízky význam a počet nie sú hlavné a v sankčnej politike nezohrávajú veľkú úlohu. Okrem sankcií uvalených na štátnej úrovni majú na ekonomiku významný vplyv aj rozhodnutia veľkých medzinárodných spoločností o obmedzení alebo pozastavení aktivít v Rusku.

Tabuľka 1. Protiruské sankcie uvalené po 24. februári 2022

Financie Energia Technológie Doprava a logistika Akcie spoločností
sankcie • Zmrazenie aktív centrálnej banky
• Odpojenie od SWIFT-u a blokovanie sankcií voči niektorým bankám
• Zákaz dovozu cudzej meny do Ruska
• Zákazy dovozu a znížené nákupy ruských energetických zdrojov
• Odstavenie Nord Streamu 2
• Zákaz vývozu zbraní a technológií dvojakého použitia, najmä čipov a polovodičov • Uzavretie vzdušného priestoru vrátane nákladnej dopravy
• Zákaz vstupu ruských plavidiel do prístavov EÚ (až na výnimky), zákaz práce prevádzkovateľov cestnej dopravy z Ruska v EÚ
• Odchod VISA a Mastercard
• Odchod ratingových, poradenských spoločností a bánk
• Odchod medzinárodných technologických spoločností z Ruska
• Odchod veľkých logistických spoločností z Ruska
Protisankcie • Obmedzenie výberov meny z účtov a prevodov do zahraničia
• Obmedzenie obchodovania na burzách
• Predaj plynu za ruble (v dôsledku toho zastavenie dodávok do Poľska, Bulharska a Fínska) • Recipročné uzavretie vzdušného priestoru
• Blokáda ukrajinských prístavov
• Opravy spoločnosti Gazprom na Nord Stream
Možné sankcie • Úplné odstavenie Ruska od spoločnosti SWIFT
• Návrat k prísnejším obmedzeniam obchodu a výmeny (ako vo februári až marci)
• Odmietnutie ropy, čiastočné odmietnutie plynu, odstavenie jednotlivých ropovodov a plynovodov • Čiastočná blokáda Kaliningradu
• Zákaz poistenia ruských lodí
• Odchod technologických gigantov (Apple, Google)

Prameň: vlastné spracovanie.

Finančný sektor

Hlavné finančné sankcie uvalené po 22. februári 2022 súvisia s obmedzeniami bankového sektora, ako aj Banky Ruska. Asi najvýznamnejším z nich je zmrazenie zlatých a devízových rezerv Ruskej banky v západných krajinách – celkovo sa sankcie vzťahujú  na približne 300 miliárd dolárov, čo sa odhaduje na približne polovicu celkového objemu devízových rezerv krajiny . Toto opatrenie sa ukázalo ako jedno z najneočakávanejších: rezervné aktíva boli predtým zmrazené v iných krajinách (Irán, Afganistan, Venezuela), ale ruská ekonomika je neporovnateľne väčšia a centrálna banka Ruska bola súčasťou Banky pre
medzinárodné platby. Členstvo Ruskej federácie bolo pozastavené v marci 2022.

Taktiež najväčšie ruské banky boli rozhodnutím EÚ odpojené od systému rýchlych medzinárodných prevodov SWIFT a pre ostatné banky sa výrazne predĺžil čas na kontrolu prevodov, v súvislosti s ktorým dobrovoľne prestali systém používať alebo zaviedli obmedzenia sumy transferov. Okrem toho Spojené štáty uvalili takzvané blokovacie sankcie proti širšiemu zoznamu bánk – banky boli pridané na zoznam SDN, teda zoznam ľudí a organizácií, s ktorými majú americkí občania zakázané obchodovať. Okrem toho USA a EÚ zaviedli zákaz dovozu dolárov a eur v hotovosti do Ruska.

Na stabilizáciu ekonomickej situácie vláda a centrálna banka Banka Ruska v marci 2022 zaviedli niekoľko vážnych obmedzení obchodovania s akciami a menami (niektoré z nich boli v nasledujúcich mesiacoch odstránené alebo oslabené), ktoré sú istým druhom antisankcií. Spomedzi zostávajúcich opatrení je potrebné zdôrazniť obmedzenie výberu cudzej meny z bankových účtov (nie viac ako 10 000
dolárov) a zákaz obchodovania s akciami pre obyvateľov nepriateľských krajín.

Významnú úlohu vo finančnej situácii zohralo aj rozhodnutie spoločností VISA a  Mastercard opustiť ruský trh, v dôsledku čoho väčšina bankových kariet vydaných ruskými bankami na týchto platformách prestala fungovať mimo Ruskej federácie.

Vývoj inflácie v Ruskej federácii.

Prameň: www.tradeconomics.com

Energetika

Jednou z hlavných oblastí sankcií bolo odmietnutie dovozu ruských energetických zdrojov alebo ich zníženie. Spojené štáty americké zaviedli úplný zákaz dovozu ruských energetických zdrojov – uhlia, ropy a plynu, ktoré mali v štruktúre dovozu USA malý podiel.

Pre Európsku úniu zohrávajú ruské energetické nosiče oveľa významnejšiu úlohu, preto je ich úplné odmietnutie zložitejšie – v čase zverejnenia správy je zakázaný iba dovoz uhlia a ropy, s výnimkou krajín východnej Európy. Embargo na ruský plyn v súčasnosti nie je možné, preto EÚ diskutuje o ďalších opatreniach na obmedzenie dovozu, najmä o zavedení cenového stropu. Okrem toho Nemecko 22. februára 2022 pozastavilo certifikáciu plynovodu Nord Stream 2.

Mnohé európske krajiny sa snažia znížiť spotrebu aj povolených ruských nosičov energie a plánujú, ak je to možné, ich opustenie do konca desaťročia.

Makroekonomika

V reakcii na tieto kroky ruská vláda prinútila zahraničné krajiny platiť za ruský plyn v rubľoch cez účet v Gazprombank, odmietnutie tejto schémy viedlo k zastaveniu dodávok do Poľska, Bulharska a Fínska.
Rovnako ako prirodzenú protisankciu má Gazprom možnosť využiť ťažkosti s dodávkami turbín pre plynovod Nord Stream 1 po ich plánovanej oprave v Kanade. V dôsledku technických podmienok sa znížila priepustnosť plynu, čo viedlo k výraznému zvýšeniu cien plynu v Európe. Okrem toho sa ešte musí posúdiť ekonomický vplyv nehody, ktorá sa stala na plynovodoch Nord Stream 1 a Nord Stream 2.
neďaleko dánskeho ostrova Bornholm. Večer 26. septembra boli naraz objavené viaceré úniky plynu na troch potrubiach plynovodu. Nasledujúci deň bol prudký rast cien zemného plynu na burzách v Európe.

Dôsledky pre makroekonomickú situáciu v Rusku Spomalenie ekonomického rastu v roku 2022 pravdepodobne nebude také výrazné, ako sa zdalo v marci až apríli. Ruská centrálna banka vo svojej
augustovej strednodobej prognóze korigovala očakávaný ekonomický rast nahradením poklesu o 8–10 % 4–6 %, avšak v roku 2023 predpovedala výraznejší pokles a v roku 2024 pomalšie oživenie. Napriek mäkšej trajektórii bude celkový pokles a jeho trvanie pre ruskú ekonomiku významné. Vyhliadky na následné oživenie sa dnes ťažko hodnotia – závisia od úspechu takzvanej štrukturálnej transformácie, ktorej výsledkom bude v súčasných podmienkach zjednodušenie ekonomickej aktivity. Sankcie pri exporte, importe, bankové transakcie, ukončenie spolupráce so západnými protistranami nevyhnutne vedú k obmedzeným možnostiam pri výrobe a predaji tovaru. To zase vedie k zníženiu kvality alebo zvýšeniu ceny tovarov a služieb, priamo alebo nepriamo prostredníctvom zvýšenia nákladov alebo spomalenia dodávky, zmeny konfigurácie vzťahov medzi dodávateľmi a odberateľmi.

Vývoj HDP Ruskej federácie

Prameň: www.tradeeconomics.com

Spotreba domácností

Reakcia spotreby domácností na uloženie sankcií sa v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte líši. Krátkodobo, v prvom mesiaci po začiatku rusko-ukrajinského konfliktu, výdavky domácností výrazne vzrástli, najmä v dôsledku výdavkov na nepotravinárske položky (autá, počítače, domáce spotrebiče). Rusi sa obávali, a celkom oprávnene obávajú aj v súčasnosti, v zníženia ponuky týchto produktov a ich zdražovania, uskutočňovali nákupy tovaru dlhodobej spotreby plánované na neskorší dátum a potom najmä na pozadí obáv z všeobecnej mobilizácie, nakupovali potravinové výrobky pre budúce použitie. V
strednodobom horizonte, po zvýšení cien (aj v dôsledku prudkého dopytu) a ponechaní významnej časti západných výrobcov na ruskom trhu, ako aj na pozadí pokračujúceho poklesu reálnych príjmov domácností, ich spotreba klesla.

Pravdepodobne v súčasnosti, vzhľadom na zníženú aktivitu spotrebiteľov, dochádza k formovaniu vynútených úspor a z dlhodobého hľadiska, po určitej adaptácii spotrebiteľov a výrobcov na novú situáciu, práve takáto akumulácia bude schopná zabezpečiť ozdravenie. dynamiky výdavkov domácností a s najväčšou pravdepodobnosťou budú jediným zdrojom takéhoto rastu. Pokles reálneho disponibilného dôchodku počas štrukturálnej transformácie ekonomiky a na pozadí pravdepodobnej globálnej recesie môže pokračovať.

Stav federálneho rozpočtu Ruskej federácie.

Prameň: www.tradeeconomics.com

Sankcie mali vplyv na investičnú aktivitu prostredníctvom niekoľkých kanálov:

a) vysoká miera neistoty, pokiaľ ide o stav hospodárstva, ako aj o uložené sankcie, neumožňuje podnikom prijímať investičné rozhodnutia;

b) zavedené obmedzenia prístupu k zahraničnému kapitálu obmedzujú možnosti financovania nových projektov pre veľké ruské podniky a administratívne
opatrenia a prerušenie vzťahov so zahraničnými partnermi spôsobuje mnohým spoločnostiam problémy aj pri udržiavaní súčasných aktivít;

c) zahraničné firmy úplne opúšťajú ruský trh alebo  obmedzujú investičné projekty – v každom prípade investičná aktivita zo strany zahraničného biznisu výrazne klesla.

Podľa indexu investičnej aktivity sa tento ukazovateľ veľmi výrazne znížil: začiatkom roka po zotavení sa z pandémie na 125,5 % priemernej úrovne roku 2019 už v apríli klesol pod priemernú úroveň roku 2019. a v máji 2022 na 91,9 % priemernej úrovne roku 2019.

Významným faktorom pri oživení investičnej činnosti by mohli byť verejné investície, a to aj prostredníctvom financovania národných projektov. Je to aj financovanie výroby zbraní. Netreba
však počítať s tým, že efektívnosť verejných výdavkov bude vyššia ako doteraz.

Tabuľka 2. Prenosové kanály hlavných sankcií na kľúčové makroekonomické ukazovatele

Financie Energia technológie Doprava
a logistika
Akcie
spoločností
Ekonomická
kríza 
a vysoká neistota
• Zmrazenie rezerv centrálnej banky • Odpojenie od SWIFT, odchod Visa a Mastercard • Sankcie voči bankovému sektoru • Odmietnutie ruskej ropy a plynu, uhlia • Zákaz dodávok strategických technológií
Spotreba • Znížená spotreba dovozu v dôsledku ťažkostí s platbami • Znížená spotreba dovozu • Znížená spotreba dovozu • Pokles spotreby dovozu v dôsledku odchodu firiem • Nárast
spotreby
v marci 2022, následné spomalenie
Investičná a úverová činnosť • Obmedzenie prístupu k zahraničnému kapitálu, znížené možnosti financovania investícií • Spomalenie investičnej aktivity ropných a plynárenských spoločností • Zložitá realizácia investičných projektov • Zrušenie investičných projektov v Rusku
• Znížená dostupnosť kapitálu zo spriatelených ekonomík v dôsledku dodržiavania pravidiel
• Znížené
investície
v dôsledku vysokej miery
neistoty
v ekonomike
Trh práce • Presun niektorých prevádzok a presun kvalifikovaných zamestnancov do iných jurisdikcií • Odchod veľkého počtu špecialistov a potreba udržať si kľúčový personál
• Pokles v úlohe medzinárodných projektov
• Znižovanie počtu pracovných miest v dôsledku odchodu zahraničných firiem • Zníženie kvalifikovanej
aj
nekvalifikovanej
pracovnej
sily v dôsledku vlny emigrácie
Inflácia • Zníženie inflácie v dôsledku posilnenia rubľa po dumpingu devízových aktív • Prudký nárast
inflácie
od marca 2022
Výmenný kurz rubľa • Rast volatility výmenného kurzu v dôsledku úzkeho trhu
• Zhodnocovanie výmenného kurzu v dôsledku nižšieho dovozu
• Postupné odpisovanie s narastajúcimi sankciami • Posilnenie výmenného kurzu znížením dovozu • Prudký
nárast
výmenného kurzu rubľa
v
marci 2022.
Rozpočet • Zníženie airbagu • Zníženie rozpočtových príjmov z ropy a zemného plynu • Zníženie príjmov rozpočtu
, ktoré sa netýkajú
ropy a zemného plynu

Prameň: vlastné spracovanie.

Spomalila sa aj úverová aktivita: nominálny objem nesplatených úverov začal v máji 2022 klesať najmä v dôsledku poklesu objemu úverov podnikovej sfére; Čiastočne to možno vysvetliť odloženým účinkom prudkého zvýšenia kľúčovej sadzby v marci a sprísnením úverových podmienok v prvom štvrťroku. Podľa Banka Ruska sa však v druhom štvrťroku dopyt po úveroch nezačal aktívne
zotavovať – ​​mierne oživenie bolo pozorované len v segmente malých a
stredných podnikov.

Dôsledky pre priemyselné odvetvia

Napriek negatívnemu vplyvu sankcií a protisankcií vo všeobecnosti, ako aj celkovej situácie hospodárskej krízy na všetky sektory ruského hospodárstva, konkrétne sankčné opatrenia ovplyvňujú rôzne sektory rôznymi spôsobmi.

Ropný a plynárenský priemysel

Ruský ropný a plynárenský priemysel je pod značným tlakom v dôsledku sankcií a na pozadí súčasnej globálnej situácie. V prvých mesiacoch od začiatku konfliktu došlo k výraznému zvýšeniu príjmov z ropy a zemného plynu  v dôsledku zvýšenia ceny ropy  na pozadí značne zvýšenej neistoty ohľadom budúcich vyhliadok Dovoz energie z Ruska. V polovici leta 2022 však príjmy z ropy a plynu začali klesať po cene ropy. Koncom leta a začiatkom jesene podporila exportné príjmy z ropy znížená zľava na značku ropy Urals – od apríla do augusta stála ruská ropa o 30 – 35 USD za barel menej oproti trhovej cene, koncom augusta 2022 sa rozdiel znížil na 23 – 24 USD a zostáva na tejto úrovni. V súčasnosti je tento rozdiel vyšší.

Vývoj ceny ropy značky Brent na svetovom trhu

 

Prameň: www.tradeeconomics.com

Medzi vonkajšie podmienky ovplyvňujúce postavenie ruského ropného a plynárenského priemyslu patrí možnosť jadrovej dohody USA s Iránom a následný vstup významných objemov ropy a plynu na trh. Negatívny vplyv môže mať aj prípadná globálna recesia. Pozitívnym vonkajším faktorom pre ruských producentov ropy je neochota OPEC + výrazne zvýšiť produkciu ropy. Nadobudla úplná platnosť embargo na ropu z Ruskej federácie prijaté v rámci deviateho balíka sankcií a možné je aj zníženie cenového stropu pre ruskú ropu a plyn, ktorý je krajiny EÚ. Postupné zavádzanie embarga umožňuje producentom
ropy z Ruskej federácie presmerovať toky na ázijské trhy, no hlavným obmedzením je chýbajúca flotila a infraštruktúra na export ropy na ázijské trhy, ako aj zákaz poistenia ruských lodí prevážajúcich ropy pre európskych prevádzkovateľov.

Vývoj stavu bežného účtu platobnej bilancie Ruskej federácie.

Prameň: www.tradeeconomics.com

 

Strojárenstvo

Najzávažnejším dôsledkom sankcií pre strojárstvo je nedostatok potrebných dielov a náhradných dielov, väčšinou high-tech, čo vedie k nemožnosti prevádzky existujúcich zariadení. Obmedzenia na dovoz z EÚ teda zahŕňajú kvantové počítače, špičkovú elektroniku, softvér, pokročilé polovodiče, stroje a dopravné zariadenia. Nahradenie dovozu takýchto komponentov nie je rýchly proces (ak je to vôbec možné v plnej miere v súčasných podmienkach).

Hlavným spôsobom, ako Ruská federácia zmierňuje následky sankcií pre strojárstvo, je preto hľadanie alternatívnych predajcov v tretích krajinách a paralelné dovozy, ktoré sú zase spojené s výraznými nákladmi na logistiku a predĺžením dodacích lehôt.

Situáciu ďalej komplikujú logistické obmedzenia: tie, ktoré pretrvávajú po blokovaní v rokoch 2020 – 2021, ako aj tie, ktoré súvisia s novými ohniskami
koronavírusu v Číne.

High Tech

Podobné ťažkosti s dovozom high-tech komponentov a softvéru majú podniky pôsobiace v high-tech sektore. Niektorí medzinárodní IT giganti zastavili alebo obmedzili svoje aktivity v Rusku. Medzinárodné spoločné výskumné projekty boli zastavené – to všetko výrazne zníži investície do priemyslu. Ťažko povedať, či štátne podporné programy budú schopné zabezpečiť potrebné množstvo financií pri zvýšenom financovaní rezortu obrany. Ďalší tlak na priemysel je vyvíjaný emigráciou vysokokvalifikovaného personálu.

Obchod

Pre toto odvetvie sú hlavné dôsledky sankcií v rovine logistických obmedzení a zmeny dodávateľov. K zastaveniu dovozu tovaru do Ruskej federácie dochádza tak z dôvodu priamych zákazov, ako aj z dôvodu pozastavenia spolupráce s Ruskom zo strany mnohých zahraničných výrobcov. Hľadanie nových dodávateľov, rozvoj paralelných dovozných reťazcov a vytváranie nových logistických schém zvyšujú náklady a čas obchodných podnikov. Okrem toho toto odvetvie pociťuje dôsledky zníženej aktivity spotrebiteľov, a to aj v dôsledku zmeneného sortimentu tovaru.

Odvetvie obchodu ovplyvňuje aj zastavenie dodávok zahraničného softvéru – prechod na nový informačný systém je spojený s nemalými nákladmi.

Obchodná bilancia Ruskej federácie.

Prameň: www.tradeeconomics.com

Hutníctvo

Výrobcovia, ktorí sú exportérmi hutníckeho priemyslu (najmä sektora železnej metalurgie), majú najväčšie problémy s odchodom protistrán: podľa výsledkov prieskumu medzi podnikmi, ktorý uskutočnila Banka Ruska, len 18 % spoločností uviedlo, že situácia s exportnými dodávkami sa nezmenila, zvyšok výrobcov má problémy s exportom alebo sa zastavil, hoci 35 % podnikov tvrdí, že si našli nových zákazníkov. Dopyt po kovoch z ruskej ekonomiky tiež klesá v dôsledku hospodárskej krízy, zníženia výroby priemyselného tovaru, najmä automobilového priemyslu. Odvetvie tiež čelí logistickým problémom, ktoré sú
spoločné pre mnohé ruské sektory.

Tlak vyvíja aj vonkajšie prostredie – dynamika globálneho trhu s kovmi sa spomaľuje na pozadí všeobecného poklesu všetkých ekonomických ukazovateľov a vysokých cien energií.

Poľnohospodárstvo

Počiatočné tvrdé sankcie voči poľnohospodárstvu (vrátane výroby minerálnych hnojív) zmiernili Európska únia aj Spojené štáty s cieľom zachovať celosvetovú potravinovú bezpečnosť. Napriek tomu, že transakcie s ruským poľnohospodárskym priemyslom nie sú formálne zakázané, do značnej miery ich komplikujú takzvané skryté sankcie – zatváranie európskych prístavov pre lode z Ruskej federácie, zvýšené poistné, logistické ťažkosti, sprísnenie podmienok pre finančné transakcie. Všimnite si, že väčšina skrytých finančných sankcií je výsledkom práce v oblasti dodržiavania predpisov v zahraničných finančných inštitúciách, ktoré vyžadujú značnú rizikovú prémiu za interakciu s toxickými protistranami.

Potravinársky priemysel tiež zažíva vážne ťažkosti v dôsledku zastavenia dodávok náhradných dielov a samotnej poľnohospodárskej techniky. Ďalším nebezpečenstvom pre poľnohospodársky priemysel sú možné prerušenia dodávok osivového materiálu a dovážaných selekcií, ktorých niektorí výrobcovia už ukončili svoju činnosť na ruskom trhu; problémy môžu nastať aj
pri veterinárnych liekoch.

Tabuľka 3. Dôsledky protiruských sankcií pre kľúčové odvetvia

Ovplyvňovanie tretích faktorov Dôsledky sankcií Úzke miesto
Ropný a plynárenský priemysel • Globálna konjunktúra
• Iránska dohoda
• Pokles objemu fyzického exportu ropy, ropných produktov, plynu od zavedenia embarga, cenový strop • Poistenie cisterien
• Dostupnosť vozového parku a infraštruktúry pre dodávky mimo EÚ
mechanické inžinierstvo • Dostupnosť potrebného vybavenia v tretích krajinách.
• Logistické ťažkosti
• Neschopnosť prevádzky inštalovaného zariadenia • Nahradenie jedinečných technológií (líši sa podľa podsektorov)
High Tech • Potreby ruského obranného sektora • Odmietanie zahraničných technológií a integrátorov
• Odchod niektorých firiem z trhu a jeho prerozdelenie
• Odliv vysokokvalifikovaného personálu
Obchodovať • Zostávajúce logistické výzvy v dôsledku pandémie • Zmena štruktúry komodít a dodávateľských reťazcov • Prechod na ruské informačné systémy
Hutníctvo Svetová konjunktúra • • Prudký pokles prítomnosti na tradičných exportných trhoch v zlej fáze cyklu • Dodávateľské reťazce a platby
poľnohospodárstvo • Hrozba potravinovej krízy • Ťažkosti pri vývoze obilia
• Ťažkosti s prístupom k poľnohospodárskemu zariadeniu
• Súlad zahraničných dodávateľov
• Dodávky dovážaných poľnohospodárskych a živočíšnych materiálov

Namiesto záveru

V tejto fáze je ťažké úplne posúdiť čo i len krátkodobý účinok uložených sankcií, nehovoriac o dlhodobom vplyve, najmä preto, že významná časť faktorov ovplyvňujúcich priemyselné odvetvia leží v politickej, nie ekonomickej rovine.

Jeden z kľúčových bodov v súčasnej ekonomickej situácii v Rusku: zvýši sa tlak v oblasti sankcií na Ruskú federáciu? Najmenej dvaja ruskí ekonómovia žijúci v zahraničí hovoria, že sankcie vyčerpali očakávaný potenciál.

Objem uvalených sankcií je za súčasných okolností takmer na hranici limitu, avšak popri niektorých nerealizovaných, alebo neuplatnených v plnom rozsahu opatreniach stále existuje potenciál tlaku prostredníctvom zvýšených sekundárnych sankcií. V prípade zavedenia každej potenciálnej sankcie opísanej vyššie sa situácia ruskej ekonomiky zhorší:

a) ropné a/alebo plynové embargo povedie v roku 2023 a neskôr k výraznému deficitu federálneho rozpočtu;;

b) ďalšie finančné (vrátane sekundárnych) a dopravné sankcie vážne skomplikujú paralelný dovoz a v rôznej miere zúžia úzke miesta pre rôzne priemyselné odvetvia.

Súdiac podľa najnovších vyhlásení úradov EÚ, Veľkej Británie a Spojených štátov, oveľa pravdepodobnejšie sú ďalšie cielené sankcie voči firmám, úplné ropné a plynové embargo a zvýšenie objemu sekundárnych obmedzení.

Dodatočný tlak na ruskú ekonomiku vyvinula mobilizácia a jej dôsledky. Jej hlavným dôsledkom je nedostatok pracovných síl.

(Spracované podľa verejne dostupných informácií, redakcia Finančných novín sa nestotožňuje so všetkými názormi autora)