Do EAEU sa dá previezť 100 000 USD v hotovosti

MOSKVA – Cez hranice Euroázijskej ekonomickej únie (EAEU) je možné previezť 100 000 USD v hotovosti. Je však potrebné dokladom preukázať ich pôvod. Finančné noviny o tom informovalo Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike.

EAEU je medzinárodná organizácia regionálnej hospodárskej integrácie s medzinárodnou právnou subjektivitou a zriadená Zmluvou o euroázijskej hospodárskej únii podpísanej . EAEU poskytuje slobodu pohybu tovaru, ako aj služieb, kapitálu a pracovnej sily a vykonávanie koordinovanej, koordinovanej alebo jednotnej politiky v hospodárskych odvetviach.

Predkladané doklady musia potvrdzovať informácie o pôvode hotovosti a (alebo) finančných nástrojov uvedených v colnom vyhlásení cestujúceho. Môžu to byť napríklad doklady, ktoré vystavili úverové organizácie pri vykonávaní konverzných operácií, pri výbere finančných prostriedkov z účtu, pri vybavovaní úveru atď., doklady potvrdzujúce uzavretie občianskoprávnych transakcií (dedičstvo, darovacia zmluva atď.).

V prípade nepredloženia príslušných dokladov nie je povolený prevoz hotovosti a (alebo) finančných nástrojov cez colnú hranicu EAEU.

Toto rozhodnutie je v súlade s požiadavkami Colného kódexu Eurázijskej ekonomickej únie (EAEU) a jeho cieľom je implementácia odporúčania 32 „kuriérov doručujúcich  finančné prostriedky“ Finančnej akčnej skupiny na boj proti  praniu špinavých peňazí (FATF).

EAEU založili Ruská federácia, Kazachstan a Bielorusko. Dnes sú členmi tohto subjektu Arménsko a Kirgizsko .