Čo je to plagiát, plagiátor, plagiátorstvo

BRATISLAVA – Slovo plagiát pochádza z latinského slova plagiare – kradnúť. Je to ukradnuté umelecké, literárne alebo vedecké dielo.

Za plagiát sa považuje to, keď pri tvorbe bolo použité dielo iného autora (celé alebo sčasti) s cieľom zmocniť sa cudzej práce, zatajiť pôvodný prameň a vydávať dielo za vlastné“. Plagiát je možné pokladať za neautorizovaný citát.

Pôvodca plagiátu sa nazýva plagiátor a tvorenie plagiátov plagiátorstvo.

umeleckej literatúre sa častejšie než krádež celého diela vyskytovalo prisvojenie prvkov ako: obraz, postavy a podobe. Dielo je označené ako plagiát vtedy, ak sa jeho autorovi dokázalo prekročenie istej hranice.

Plagiátorstvo je považované za jedno z obzvlášť závažných porušení akademickej etiky. Môže mať rôzne prejavy, ale spravidla sa za neho považuje doslovné alebo rôzne upravené prisvojovanie si myšlienok, nápadov alebo výsledkov výskumu, ale aj rôznych písomných materiálov (návrhov projektov, výskumných plánov), učebných materiálov, počítačových súborov, programov, prekladov a pod., ktorých autormi alebo pôvodcami sú iné osoby. Za plagiátorstvo sa následne považuje ich prezentácia alebo publikovanie bez primeraného vyjadrenia vzťahu k pôvodnému zdroju. Takéto konanie je porušením autorského práva pôvodných autorov.

Za najvážnejšie plagiátorstvo sa považuje úplné okopírovanie inej (celej) práce a jej publikovanie inými autormi. Prípadne neautorizované použitie veľkých častí textu a/alebo údajov a ich prezentovanie plagiátorom „ako vlastných“.

Menej závažnými formami plagiátostva je neautorizované použitie malých častí textu, alebo určitých fráz v prácach, najmä ak nejde o rodnú reč autora.

Ako samo-plagiátorstvo sa označuje to, keď autor používa časti svojich predošlých prác (recyklácia vlastných textov), bez toho aby ich korektne citoval. Časté v napríklad v prípade záverečných prác, keď študenti používajú časti svojich bakalárskych prác v diplomovej práci, alebo časti diplomovej práce pri svojej dizertačnej práci. Podobným prístupom je tzv. redundantná publikácia, kedy sa obsah „nového“ článku (hlavne hypotéza, údaje, diskusia a/alebo závery) podstatne zhoduje s už publikovanou prácou toho istého autora.

Spracované podľa verejne dostupných informačných zdrojov.