Čína: prioritou je rozvoj vidieka a pôdohospodárstva

PEKING – Čína  predstavila svoj ústredný ekonomický dokument pre rok 2022, v ktorom načrtáva kľúčové výzvy ekonomiky vidieka a ich riešenia. Informuje o tom agentúra Xinhua.

Ako prvé vyhlásenie o hospodárskej  politike vydávané ústrednými orgánmi Číny každý rok sa dokument považuje za indikátor priorít politiky. Práca v oblasti poľnohospodárstva bola od roku 2004 na poprednom mieste počas devätnástich po sebe idúcich rokov.

Dokument vyzýva k úsiliu o stabilizáciu a zvýšenie poľnohospodárskej výroby, stabilné zvyšovanie príjmov farmárov a zabezpečenie stability vo vidieckych oblastiach Číny, aby sa vyrovnali s pandémiou COVID-19 a ďalšími zmenami a podporili zdravý hospodársky a sociálny rozvoj.

„Musíme sa pevne držať základných cieľov zaručenia dostatku obilia v Číne a zabrániť k prehĺbeniu chudoby vo veľkom meradle,“ uvádza sa v dokumente.

Čína plánuje zvýšiť produkciu obilia a dodávky životne dôležitých poľnohospodárskych produktov.

Prijmú sa opatrenia, ktoré zabezpečia, že osiate plochy obilia sa nezmenšia a celoročná produkcia obilia zostane na úrovni 650 miliárd kg.

Plánuje sa tiež zvýšiť výrobná kapacita rastlín sóje a olejnín a zabezpečí dodávky kľúčových produktov, ako je bravčové mäso a zelenina, uvádza sa v dokumente.

Dokument podrobne opísal primeranú ochranu príjmov farmárov z pestovania obilia a koordinovanú reguláciu hlavných poľnohospodárskych produktov.

V roku 2022 chce Čína osiať 6,67 milióna hektárov vysokokvalitnej poľnohospodárskej pôdy, podporovať národné projekty na ochranu čiernej pôdy a spustiť tretie celoštátne sčítanie stavu pôdy, uvádza dokument.

Špecifikovali sa aj opatrenia na energickú podporu výskumu základných poľnohospodárskych technológií ako je zárodočná plazma, zlepšenie aplikácií poľnohospodárskych strojov a zariadení a účinná prevencia a reakcia na veľké katastrofy súvisiace s poľnohospodárstvom.

Podľa dokumentu by sa malo vynaložiť viac úsilia na zvýšenie príjmov obyvateľstva, ktoré sa nedávno dostalo z chudoby.

Čína zvýši ekonomickú podporu pre najviac zaostávajúce okresy a pre komunity presídlených ľudí, pričom bude pracovať na podpore integrovaného rozvoja primárneho, sekundárneho a terciárneho priemyslu vo vidieckych oblastiach.

V dokumente sa uvádza, že by sa malo vyvinúť úsilie na rozvoj priemyselných odvetví a obchodných systémov na úrovni okresov, ako aj na povzbudenie obyvateľov vidieka, aby získali zamestnanie alebo začali podnikať.

V rozhovore pre Xinhua minister poľnohospodárstva a vidieckych záležitostí Tang Renjian povedal, že Čína by mala pokračovať úsilí znižovať úroveň chudoby a ekonomicky rásť, pričom väčšia finančná podpora by mala smerovať k rozvoju technológií, zariadení a marketingu vidieckych odvetví, ktoré pomôžu zvýšiť príjmy vidiecke domácnosti.

Tang uviedol ako príklady povznesenia životnej úrovne na vidieku podporu spracovania poľnohospodárskych produktov, vidiecky turizmus a vidiecky elektronický obchod.

Dokument tiež nalieha na pokračovanie implementácie päťročného akčného plánu na zlepšenie životného prostredia na vidieku, pričom zdôraznil potrebu práce na zlepšovaní vidieckej infraštruktúry v kľúčových oblastiach, ako sú diaľnice, vodné zariadenia, rozvodné siete a zariadenia na čistú energiu, ako aj na zlepšenie kvalitu vidieckeho bývania.

Minister vyzval k väčšiemu úsiliu pri prehlbovaní digitalizácie presadzovaním inteligentného poľnohospodárstva a posilnením vidieckych verejných služieb digitálnymi technológiami. Tá má viesť k zefektívneniu ekonomiky.

V dokumente sa uvádza, že by sa mali prijať opatrenia na zvýšenie investícií do oživenia vidieka, ako napríklad poskytovanie podpory z verejného rozpočtu a rozpočtu ústrednej štátnej správy a podpora vydávania miestnych vládnych dlhopisov pre kvalifikované projekty.

Navrhuje sa tiež optimalizáciu finančných služieb s cieľom podporiť oživenie vidieka. Kvalifikovaným miestnym finančným inštitúciám sa poskytne väčšia podpora, pokiaľ ide o prepožičiavanie, reeskonty a povinné rezervy.

Vykoná sa viac práce na posilnenie budovania vidieckeho úverového systému a uľahčenie úverových pôžičiek pre vidiecke domácnosti, pričom sa bude aktívne podporovať poľnohospodárske poistenie a zaistenie.

Dokument tiež navrhol zlepšiť systémy náboru a výcviku talentov na oživenie vidieka.