Cestovný ruch v roku 2019 vytvoril 2,86 percenta z výkonu slovenskej ekonomiky

BRATISLAVA –  ŠÚ SR zverejňuje Satelitný účet cestovného ruchu 2019, ktorý sumarizuje prínos sektora v ekonomike SR.

Účastníci cestovného ruchu (CR), teda Slováci aj cudzinci na pobytoch v SR,  ako aj občania SR na cestách v zahraničí počas roka 2019 minuli takmer 6,8 mld. eur. Darilo sa najmä domácemu CR, výdavky domácich návštevníkov v SR stúpli v priebehu roka 2019 o štvrtinu na viac ako 3 mld. eur.

Odvetvia cestovného ruchu v roku 2019 vyprodukovali v súhrne hodnotu 10,2 mld. eur. Ide o súhrn produkcie charakteristických odvetví cestovného ruchu, ktoré sú medzinárodne porovnateľné, ako aj odvetví špecifických pre cestovný ruch v SR. Hrubá pridaná hodnota všetkých týchto odvetví predstavovala 4,6 mld. eur, medziročne jej hodnota poklesla o 3,5 %. Priama pridaná hodnota, ktorá sa viaže priamo k CR dosiahla hodnotu 2,12 mld. € a medziročne jej hodnota vzrástla o 8,2 %.

Odvetvia cestovného ruchu tvorili v roku 2019 v súhrne 2,86 % výkonu slovenskej ekonomiky, pričom podiel sektora na HDP krajiny sa medziročne nepatrne zvýšil. Priamy hrubý domáci produkt cestovného ruchu dosiahol hodnotu 2,6 mld. eur, čo predstavovalo medziročne o 9,3 % väčšiu hodnotu.

Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR spracovaných v rámci Satelitného účtu cestovného ruchu za rok 2019. Satelitný účet CR poskytuje odbornej verejnosti podrobnejšie údaje o ekonomickej výkonnosti odvetvia cestovného ruchu, jeho podiele a vplyvoch na ekonomiku krajiny.

Počet zamestnaných v cestovnom ruchu narástol aj v roku 2019

Počet osôb zamestnaných v cestovnom ruchu rastie nepretržite od roku 2013, v roku 2019 ich bolo takmer 186,5 tisíca. Najviac ich pracovalo v stravovacích službách a v osobnej doprave. Z celkového počtu pracovníkov tvorili 85,5 % zamestnanci a ostatok podnikatelia. Medzinárodne porovnateľný ukazovateľ – počet pracovných miest prepočítaných na plnú pracovnú dobu (FTE) dosiahol hodnotu takmer 184,9 tis. pracovných miest.

Výdavky v cestovnom ruchu vzrástli o viac ako 15 %

Účastníci cestovného ruchu minuli v súhrne takmer 6,8 mld. eur (výdavky domácich a cudzincov na území SR aj výdavky občanov SR na cesty v zahraničí). Celkové výdavky medziročne vzrástli o 15,8 %.

Darilo sa najmä domácemu CR. Spomedzi troch zložiek CR najväčší objem tvorili výdavky domáceho cestovného ruchu (3,0 mld. eur). Ide o výdavky domácich návštevníkov v rámci domáceho cestovného ruchu v SR. Tieto výdavky dosiahli medziročný rast takmer 24 %.

Súčasne občania SR na cestách do zahraničia (výjazdový CR) minuli na tovary a služby takmer 2,1 mld. eur a cudzinci, čo prišli do SR (príjazdový CR) 1,6 mld. eur.

Najvyššia časť výdavkov návštevníkov na území SR (domáci aj zahraniční návštevníci) smerovala do platieb za ubytovacie a stravovacie služby (39,5 % výdavkov).

Dve tretiny ciest na Slovensku boli jednodňové návštevy

Celkový počet dovolenkových a služobných ciest v rámci domáceho, príjazdového a výjazdového CR dosiahol hodnotu takmer 71,2 mil. ciest a medziročne vzrástol o 16,9 %. Na území Slovenska uskutočnili domáci návštevníci aj cudzinci spolu 61,5 milióna ciest, z ktorých takmer tri štvrtiny bolo jednodňových.

Takmer dve tretiny ciest v SR (45,4 mil.) zrealizovali domáci účastníci CR, pričom 77,2 % z nich bolo jednodňových a ostatok (10,3 mil. ciest) boli dlhšie pobyty s ubytovaním. Slovenskí návštevníci celkovo strávili v ubytovacích zariadeniach SR 36,8 mil. nocí.

Takmer 23 % ciest v SR bolo uskutočnených zahraničnými návštevníkmi, čo predstavuje 16,1 mil. ciest na Slovensku. Aj v cestovaní cudzincov dominovali jednodňové návštevy (65 %). Pobyty spojené s ubytovaním využilo 5,6 mil. cudzincov, ktorí strávili v SR 16,4 mil. nocí.

Cestovanie Slovákov do zahraničia

V rámci výjazdového CR zrealizovali Slováci spolu 9,7 mil. ciest do zahraničia, čo je o 16,2 % viac ako rok predtým. Dominovali viacdňové cesty (s prenocovaním), ktoré tvorili až 61,8 % z počtu ciest do zahraničia. Každá tretia cesta bola jednodňová.