Cena Global Banking & Finance Review

MOSKVA – Medzinárodná banka pre hospodársku spoluprácu získala dve ocenenia od britského mediálneho portálu Global Banking & Finance Review.

Medzinárodná banka pre ekonomickú spoluprácu (IBEC) je multilaterálna rozvojová banka, ktorej účelom je podporovať rozvoj ekonomík členských krajín Banky, zahraničné ekonomické vzťahy medzi podnikateľskými subjektmi členských krajín, ako aj rozširovanie ich zahraničnoobchodných vzťahov s protistranami z iných krajín.

IBEC vznikla v roku 1963 v súlade s medzivládnou dohodou registrovanou na sekretariáte OSN pod číslom 7388. Ústredie sa nachádza v Moskve (Ruská federácia).

Akcionármi banky sú Bulharsko, Vietnam, Mongolsko, Poľsko, Rusko Rumunsko, Slovensko a Česká republika.

IBEC sa stal laureátom za rok 2021 v nomináciách „Najlepší bankový manažér vo východnej Európe“ a „Najlepšia banka vo východnej Európe v oblasti financovania obchodu“.

Cena portálu Global Banking & Finance Review sa udeľuje od roku 2011 a jej cieľom je upozorniť na najlepšie obchodné praktiky vo finančnom sektore. IBEC, ktorý sa koncom minulého roka pustil do implementácie novej Stratégie rozvoja na roky 2021 – 2025, neustále zvyšuje objem prevádzky, rozvíja produktové rady a kvalitu poskytovaných služieb.

Financovanie obchodu sa stalo pre banku jednou z kľúčových oblastí podnikania a jedinečné pre medzinárodné finančné organizácie. Komplex finančných služieb (od štandardných záruk a akreditívov až po participáciu na financovaní dodávateľských reťazcov a forfaiting transakcií) spolu so synergickým efektom realizácie obchodných finančných transakcií v partnerstve s ostatnými účastníkmi trhu prispieva k rozvoju medzinárodného obchodu a exportu. -dovozné operácie medzi členskými krajinami IBEC a širšie, v oblasti geografickej prítomnosti banky. Hodnotenie, ktoré banka dostala, svedčí o správnom výbere obchodnej stratégie a relevantnosti celého produktového radu. Treba poznamenať, že len za 10 mesiacov roku 2021 IBEC zabezpečil realizáciu transakcií obchodného financovania v ekvivalente viac ako 120 miliónov eur, a to aj v oblasti „udržateľného“ obchodného financovania. Geografia transakcií sa rozprestiera na 4 kontinentoch – od Ázie po Latinskú Ameriku a pokrýva viac ako tucet krajín.

Medzi najzaujímavejšie obchody v roku 2021 – financovanie potravinových dodávateľských reťazcov pre veľkú medzinárodnú spoločnosť v českých korunách, poľských zlotých, rumunských lei, eurách, s mechanizmom reverzného faktoringu, záruky a akreditívy na zabezpečenie dodávok vedeckého vybavenia v rámci tzv. programy Spojeného ústavu jadrového výskumu, financovanie exportu rádioelektronických zariadení zo Slovenska, dopravných a energetických zariadení z Českej republiky, obstarávanie liekov od najväčších európskych dodávateľov.

Výber IBEC za laureáta je uznaním úspešnej reformy banky, ktorú v roku 2018 spustil nový tím manažérov. Denis Ivanov po nástupe do funkcie predsedu predstavenstva ponúkol akcionárom taký program na reštart a rozvoj IBEC, ktorý sa vzhľadom na rozdiely v sociálno-ekonomických štruktúrach zúčastnených krajín stal sľubným a zaujímavým pre všetkých akcionárov spoločnosti. IBEC. Diplomatické zázemie a finančná profesionalita nového šéfa banky umožnili zosúladiť politické a ekonomické úlohy všetkých zúčastnených krajín, nájsť novú perspektívnu obchodnú niku pre IBEC, spájajúcu moderné požiadavky trhu a polstoročnú históriu banka. Na pozadí dvoch ťažkých rokov pre svetovú ekonomiku v pandémii IBEC preukázal svoj význam ako multilaterálna rozvojová inštitúcia, ktorá realizuje úlohy trvalo udržateľného rozvoja, ktoré sú v 21. storočí naliehavé a prispieva k riešeniu tak globálnych infraštruktúrnych programov, ako aj konkrétne obchodné projekty.

„Udelené ocenenia odzrkadľujú serióznu prácu celého nášho tímu a kvalitu ponúkaných produktov IBEC a z hľadiska objemu operácií sú preddavkom, ktorý určite v blízkej budúcnosti zdôvodníme za prospech a s podporou všetkých našich zúčastnených krajín,“ komentoval vysoké hodnotenie činnosti predseda predstavenstva IBEC Denis Ivanov.