Čaplánová, Lisý: dejiny ekonomických teórií dnes

Kto chce niečo vedieť o politickej ekonómii mal by si kúpiť monografiu, ktorú napísal kolektív Katedry ekonomickej teórie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jej titul znie Dejiny ekonomických teórií. 

Editormi publikácie sú Ján Lisý a Anetta Čaplánová. Prvé dve kapitoly monografie sa venujú vzniku a vývoju ekonomiky ako teórie.

Ekonómia alebo národohospodárska náuka, alebo národné hospodárstvo je ekonomická veda, ktorá skúma na základe čoho a akým spôsobom spoločnosť rieši problém vzácnosti zdrojov. Skúma aj ekonomické vzťahy vznikajúce medzi subjektami, vyslovuje prognózy a formuluje ekonomické zákony, a to prevažne na základe metriky.

V tradičnom stredoeurópskom delení sa rozlišuje ekonómia , teda národohospodárska náuka, a podniková ekonomika alebo podnikovohospodárska náuka. Niekedy, najmä v anglosaských krajinách a za socializmu aj na Slovensku,  sa pod termín ekonómia však zaraďuje aj podniková ekonomika a termín ekonómia potom viac-menej splýva s termínom ekonomické vedy.

Ďalšia kapitola sa venuje marginalizmu, čo je myšlienkový smer založený na teórii marginálneho, teda hraničného úžitku. Teória hraničnej užitočnosti alebo teória marginálneho úžitku je teória, podľa ktorej hodnota a cena tovarov nie je určovaná veľkosťou výrobných nákladov, ako v klasickej ekonómii a marxistickej ekonómii, ale subjektívnym pocitom uspokojenia poslednou jednotkou danej zásoby určitého tovaru.

Teória blahobyt a pojem štát blahobytu sa dnes často spája so škandinávskymi krajinami. Monografia skúma príspevok švédskych ekonómov k ekonomickej teórii.

Významná časť knihy sa zaoberá vkladom Josepha Schumpetera k ekonomickej teórii. Zaoberal sa teóriou spoločenských a inštitucionálnych zmien, najmä teóriou hospodárskeho rozvoja, dynamiky a štrukturálnych zmien trhovej ekonomiky. Bol prívržencom matematicko-funkčného smeru teórie hraničnej užitočnosti, autor teórie samolikvidácie kapitalizmu, teórie inovácie, vypracoval vlastnú teóriu úrok.

Za ním nasleduje John Marnard Kyenes a jeho koncepcia makroekonómie.  Záver monografie sa venuje liberálnym a neoliberálnym ekonomickým teóriám. Monografia je zaujímavá nielen pre odborníkov, ale pre laikov, ktorí chcú spoznať ekonomickú teóriu a jej históriu.