Vladimír Putin klamal o legálnosti pedofílie v EÚ

MOSKVA – Prezident Ruskej federácie pán Vladimír Putin v svojom posolstve Federálnemu zhromaždeniu povedal, že pedofília je v Európskej únii legálna.

Klamal. Vo všetkých krajinách Európskej únie je pedofília trestný čin.

Napríklad len v Slovenskej republike zá­ko­no­dar­ca pris­tú­pil k vy­tvo­re­niu no­vé­ho tres­tné­ho či­nu s náz­vom „Pod­po­ra a pro­pa­gá­cia sexuál­nych pa­to­lo­gic­kých prak­tík“, kto­rý bu­de up­ra­vo­vať us­ta­no­ve­nie § 372a Tr. zák. Pred­met­ný trest­ný čin má dve sa­mos­tat­né zá­klad­né skut­ko­vé pod­sta­ty up­ra­ve­né v od­se­koch 1 a 2, pri­čom pr­vá z nich sa tý­ka pro­pa­go­va­nia, os­pra­vedl­ňo­va­nia, či hru­bé­ho zľach­čo­va­nia sexuál­ne­ho sty­ku nap­rík­lad s di­eťa­ťom, zvie­ra­ťom, mŕtvym, prí­buz­ným a po­dob­ne (§ 372a ods. 1) a dru­há sa­mos­tat­ná zá­klad­ná skut­ko­vá pod­sta­ta sa tý­ka pro­pa­go­va­nia, schva­ľa­nia, hru­bé­ho zľah­čo­va­nia ale­bo os­pre­vedl­ňo­va­nia pe­do­fí­lie, nek­ro­fí­lie ale­bo zoo­fí­lie. Spo­loč­né ma­jú to, že sa tak mu­sí stať ve­rej­ne ale­bo na mies­te ve­rej­nos­ti prís­tup­nom.

Pedofília je v odbornom poňatí trvalá alebo dlhodobá náklonnosť či reaktivita s erotickým rozmerom prevažne alebo výlučne voči chlapcom alebo dievčatám, u ktorých ešte nie sú vyvinuté sekundárne pohlavné znaky. V štatistických manuáloch (DSM, MKCH) je radená medzi parafílie, niektorí odborníci (napr. F. Berlin) ju zároveň označujú ako sexuálnu orientáciu. Človek, u ktorého je takáto náklonnosť rozoznaná, je nazývaný pedofil. Označenie pochádza z gréckeho slova paidofilia (παιδοφιλια) = láska k deťom, zloženého zo slov pais (παις) = dieťa, chlapec a filia (φιλια) = láska, priateľstvo. Pôvodne starogrécky výraz umelo zaviedol, ako súčasť psychiatrického termíne “pedophilia erotica”, v roku 1886 v spise Psychopathia Sexualis viedenský psychiater Richard von Krafft-Ebing.

V antickom Grécku údajne slovo používali niektorí básnici ako synonymum bežného výrazu pederastia, a to z dôvodov skôr metrických, než významových. Slovo pederastia neoznačovalo ani trvalý osobnostný sklon, ani obyčajnú sexuálnu praktiku, ale typ medziosobného vzťahu.