Burza je organizátorom obchodov s kapitálom

Burza je inštitúcia, na pôde ktorej sa robia obchody s cennými papiermi. Tu sa stretáva dopyt s ponukou. Niekto chce predať cenné papiere a niekto ich chce kúpiť.

Burza je organizácia, ktorej predmetom činnosti je zabezpečenie nevyhnutných podmienok normálneho obratu cenných papierov, určenie ich trhových cien a distribúcia informácii o nich, a súčasne udržanie vysokej profesionality účastníkov trhu. Väčšina búrz má formu akciovej spoločnosti, ktorá vytvára organizačné a technické podmienky pre fungovanie trhu. Burza má súčasne členov, ktorí môžu vďaka pravidlám pre uskutočnenie obchodov predávať, alebo nakupovať cenné papiere.

Burza je teda centralizované miesto kde sa môže uskutočňovať predaj cenných papierov ich prvým majiteľom, keď sa akcie po prvý raz umiestňujú na trh, ale súčasne zabezpečuje podmienky, aby si tieto cenné papiere od prvých majiteľov mohli kúpiť ďalší. Úlohou burzy je zabezpečiť vytvorenie ceny cenného papiera, ktorá je výsledkom rovnováhy medzi ponukou a dopytom. Súčasne by mala burza zabezpečiť informovanie o obchodoch, ktoré sa uskutočnili na jej pôde a definovať podmienky, na základe ktorých sa uskutočnia z hľadiska štandardov správania sa účastníkov obchodu.

Slovo burza sa v ekonomickom slovníku objavilo v XV. a XVI storočí a pochádza z  miest  Antverpy a Bruggy, ktoré boli súčasťou takzvaných Dolných krajín, ktoré pozostávali z dnešných území Belgicka, Holandska a Luxemburska. V Antverpách vznikla burza v roku 1469. Po prvý raz sa tu obchodovalo na základe princípu zastupiteľnosti. Obchodníci mohli kupovali pšenicu na základe vystavenej vzorky zastupujúcej celý tovar.  Medzinárodný obchod sa neskôr premiestnil do mesta Bruggy. Tu vznikla v roku 1513. Samotné slovo burza sa spája s menom jedného domu v Bruggách, v ktorom sa uskutočňovali  pravidelné stretnutia obchodníkov. Obchodný dom mal v svojom znaku tri mešce (ter beurse) a patril známemu kupeckému rodu Van den Buers. V roku 1572 sa územie Holandska osamostatnilo a centrom burzového obchodu sa stal Amsterdam.

Medzi najznámejšie súčasné burzy patria Newyorská burza cenných papierov a Londýnska burza cenných papierov. V New Yorku sa začalo obchodovať s cennými papiermi v roku 1792 keď sa 24 maklérov dohodlo na spoločných pravidlách obchodovania s cennými papiermi.  Londýnska burza cenných papierov vznikla v roku 1801, ale obchody na Kráľovskej burze sa začali už v roku 1570. Londýnska burza cenných papierov sa považuje za najmedzinárodnejšiu burzu, pretože asi 50 % obchodov má medzinárodný charakter.