Bielorusko v niekoľkých regionálnych organizáciách

MINSK / BRATISLAVA – Bieloruská republika je členom viacerých medzinárodných organizácií – Organizácie Dohody o kolektívnej bezpečnosti, Zväzového štátu Ruska a Bieloruska, Euroázijskej ekonomickej únie a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

Organizácia Dohody o kolektívnej bezpečnosti (ODKB), zriekavejšie Taškentský pakt alebo Tašentská dohoda je regionálna medzinárodná organizácia. Jej cieľom je “upevnenie mieru” upevnenie medzinárodnej a regionálnej bezpečnosti a stability, nezávislosti. Pre ich dosiahnutie členovia uprednostňujú politické ciele. ODKB vznikla 15. mája 1992.

Úlohou OKDB je obrana územno-ekonomického priestoru účastníkov pred akýmikoľvek vojensko politických agresormi, medzinárodného terorizmu, či pred veľkými prírodnými katastrofami. OKDB ani raz nepoužil vojenské operácie. Od roku 2005 Ruská federácia bezodplatne poskytuje vzdelanie vojakom Kazachstanu, Bieloruska, Arménka, Tadžikistanu, Kirgizsku a Uzbekistanu.

Zväzový štát je nadštátnosť Ruskej federácie a Republiky Bielorusko.je postupne organizovaný jednotný politický, ekonomický, vojenský, colný, menový a právny priestor. Zvláštnosť inštitucionálneho systému Zväzového státu je podľa niektorých teoretikov v syntéze princípov konštrukcie federatívneho štátu a súčasne medzinárodnej organizácie.

Euroázijská ekonomická únia (EAEU) – medzinárodná organizácia regionálnej ekonomickej integrácie. Má medzinárodnú právnu subjektivitu. Zabezpečuje slobodu pohybu tovaru, služieb, kapitálu a pracovných síl. Koordinuje hospodársku politiku v jednotlivých odbetviach. Členmi sú Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko a Rusko.

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) má päťdesiatsedem účastníckych štátov v severnej Amerike, Európe a Ázii. Je najväčšou regionálnou bezpečnostnou organizáciou na svete. Prostredníctvom politického dialógu a praktickej spolupráce sa OBSE usiluje o stabilitu, mier a demokraciu pre viac ako miliardu ľudí.