Banková rada NBS o strednodobom výhľade

Banková rada NBS prerokovala marcovú strednodobú predikciu P1Q-2018, ktorá potvrdila očakávaný priaznivý vývoj ekonomiky SR podporený tak domácim, ako aj zahraničným dopytom. Tento vývoj sa prejavuje rastúcimi tlakmi na trhu práce pri raste spotrebiteľských cien tesne nad úrovňou 2 %. V porovnaní s predchádzajúcou predikciou došlo len k miernym úpravám, ktoré súviseli s nižšími cenami ropy, potravín a so silnejším zahraničným dopytom. Zároveň boli zapracované zmeny v Zákonníku práce a prehodnotený nábeh rozšírených produkčných kapacít v automobilovom priemysle.

Spotreba domácností

Slovenská ekonomika sa vyvíjala v roku 2017 v súlade s očakávaniami. V horizonte predikcie sa predpokladá posilnenie rastu spotreby domácností vplyvom vyššieho disponibilného príjmu, ovplyvneného rastom miezd a poklesom miery nezamestnanosti. Investičná aktivita by sa mala oživovať aj vplyvom rastúceho čerpania eurofondov. Súkromné investície budú naďalej podporené akomodatívnou menovou politikou, vysokým využitím výrobných kapacít a obnovovaním investícií v rámci ich produkčného cyklu. Prorastovo na ekonomiku SR bude pôsobiť aj rastúca exportná výkonnosť. Impulz z nábehu rozšírených produkčných kapacít v automobilovom priemysle bol posunutý viac ku koncu horizontu predikcie. V súvislosti s tým došlo k miernej revízii rastu HDP smerom nadol v tomto roku na 4,2 %. V roku 2019 by ekonomika mala vzrásť o 4,7 % a v roku 2020 o 4 % (zrýchlenie dynamiky o 0,2 percentuálneho bodu). Rast ekonomiky nad jej potenciálom sa prejaví v otváraní kladnej produkčnej medzery už od tohto roku.

To sa odzrkadlí aj na trhu práce, kde dochádza k zvyšovaniu počtu voľných pracovných miest.  Rastúci nesúlad medzi dopytom a ponukou pracovnej sily sa prejaví v postupnom spomaľovaní dynamík zamestnanosti v ďalších rokoch. Dopyt po pracovnej sile bude naďalej znižovať mieru nezamestnanosti, čo potvrdzuje aj aktuálny vývoj. Jej úroveň by mala v priebehu roka 2020 klesnúť pod 6 %. Pokračovať by malo zvyšovanie participácie, ako aj zamestnávanie pracovníkov zo zahraničia. Aj napriek tomu sa očakáva, že nedostatok vhodnej pracovnej sily bude prorastovo ovplyvňovať cenu práce. Rast miezd bude podporený aj novými opatreniami v rámci Zákonníka práce. Tie, najmä  vplyvom príplatkov, by mali zvýšiť priemernú mzdu kumulatívne o 0,6 % a tak sa premietnuť aj do spotreby.

V súvislosti so silným spotrebiteľským dopytom by malo dochádzať k zvyšovaniu vplyvu cien služieb v rámci vývoja inflácie. Efekt cien energií a potravín by sa mal postupne zmierňovať. Vplyvom nižších cien ropy a silnejšieho výmenného kurzu boli revízie v spotrebiteľskej inflácii len minimálne. Inflácia by mala dosiahnuť v tomto roku úroveň 2,3 % a v nasledujúcich rokoch by sa mala ustáliť na hodnote 2,2 %.

Mierne riziká

Riziká vo vývoji ekonomiky a inflácie sú vybilancované. Aktuálna predikcia potvrdila predpoklady predchádzajúcej prognózy. Naďalej sa očakáva posilňovanie ekonomického rastu v prostredí priaznivého vývoja globálnej ekonomiky, čo by sa malo ďalej prejavovať tak na trhu práce, ako aj v cenovom vývoji. Postupne sa prehlbujúce tlaky na trhu práce však poukazujú na nevyhnutnosť prijímania štrukturálnych reforiem, vrátane opatrení na zlepšovanie podnikateľského prostredia s cieľom udržania silného potenciálneho rastu ekonomiky. Ten by mal byť podporený nielen dostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, ale aj rozvojom investícií zvyšujúcich rast produktivity práce.