Bachyt T. Sultanov: chceme spoluprácu so SR

NURSULTAN / BRATISLAVA – Finančné noviny hovoria s ministrom obchodu a integrácie Kazachstanu Bachytom Turlychanovičom Sultanovom.  Je to bývalý to bývalý minister financií, bývalý podpredseda kancelárie prezidenta  Kazašskej republiky, bývalý podpredseda vlády Kazašskej republiky, bývalý Akim, teda primátor  mesta Nur-Sultan.

Odo dňa založenia Európsko ázijskej ekonomickej únie (EAEU)  sa v kazašskej spoločnosti nezmiernili spory ohľadom správnosti rozhodnutia o vstupe republiky do tohto integračného združenia. Aký zisk má dnes vaša krajina z členstva v EAEU ?

Vždy existujú spory. Vždy budú. Stále budú budú existovať priaznivci a odporcovia všetkých rozhodnutí úradov. A o to ešte viac, pokiaľ ide o integráciu. Ekonomické výhody plynúce z členstva v EAEU pre nás a myslím, že pre ostatných členov nášho združenia, sú však zrejmé. Okrem toho som si istý, že v podmienkach omezenia spôsobených pandémiou, keď všetky štáty zažívajú hospodársky šok, umožní regionálny obchod a hospodárskej únii, ako je EAEU, zúčastneným krajinám, aby sa rýchlo zotavili z krízy. Predovšetkým preto, lebo ak sa na globálnej úrovni rozpadnú dobre vybudované obchodné reťazce, môže sa zachovať regionálny obchod medzi zúčastnenými krajinami. A čím aktívnejší je, tým sú užšie obchodné väzby medzi účastníkmi, tým rýchlejšie sa zotavia ich ekonomiky.

Autorom myšlienky ekonomickej integrácie v postsovietskom priestore je prvé prezident Kazachstanu, vodca národa Nursultan Nazarbajev. POvedal,  že rozšírenie ekonomických hraníc ktoréhokoľvek štátu prospeje všetkým členom združenia, ak majú rovnaké hlasy, bez ohľadu na veľkosť ekonomík. Pre Kazachstan, ktorý má veľmi malý trh, je EAEU dôležitá .

Od začátku fungovania EAEU sa ročný obchodný obrat Kazachstanu s partnermi zvýšil o 30,7% (zo 16,3 miliardy USD na 21,3 miliardy USD), export sa zvýšil o 23,4% (z 5,1 miliardy) USD na 6,3 miliardy USD), import vzrástol o 33,7% (z 11,2 miliardy USD na 15 mílie rd U SD), počet spoločných podnikov s krajinami EAEU sa zvýšil o 87,7% (zo 6272 podnikov na 11873 podnikov) a prílev investícií z krajín EAEU predstavoval 10,3 miliardy USD. Integrácia v iných oblastiach tiež prispieva k rastu obchodných väzieb.

Napríklad v oblasti technických predpisov sú Kazašskí podnikatelia oslobodení od plnenia ďalších požiadaviek na bezpečnosť výrobkov, s výnimkou požiadaviek obsiahnutých v technických predpisoch,  a od vykonávania ďalších postupov posudzovania zhody. Dnes je dostačujúce získať osvedčenie o zhode v jednej z krajín EAEU v jednotnej podobe, aby sa voľne obchodovalo v iných krajinách EAEU.

Členské štáty únie si navzájom otvorili prístup k dopravnej a logistickej infraštruktúre a vzájomne sa oslobodili od ciel. V rámci EAEU bol vytvorený jednotný trh liečiv a zdravotníckych pomôcok.

U kazašských výrobcov sa znížili náklady na uvedenie lieku na trh a zjednodušil postup ich registrácie. Takisto sa umožnilo spotrebiteľom získať prístup k liekom, ktoré sú dnes v obehu, len na území iných členských štátov EAEU.

Bola prijatá dohoda o  výbere ochranných známkach, servisných značkách a označenia pôvodu tovaru EAEU, ktorá domácim držiteľom práv k predmetom duševného vlastníctva umožnila získať právnu ochranu ochranných známok v rámci EAEU.

EAEU má jednotný trh slúžb EAEU, ktorý zahŕňa 53 sektorov služieb. Jedná sa o služby v oblasti poľnohospodárstva, softvérové aplikačné služby, služby týkajúce sa manažérskeho poradenstva, zábavné služby, služby pre organizovanie športu a iné druhy rekreácie. Jednotný trh umožňuje dodávaťelum pracovať v ktorejkoľvek krajine EAEÚ bez dodatočných požiadaviek na zriadenie a získanie ďalších povolení.

Bol vytvorený jednotný trh práce. Občania krajín EAEU pracujúci v iných zúčastnených krajinách majú právo na bezplatnú lekársku starostlivosť za rovnakých podmienok ako občania obyvatelia štátu zamestná nej. Dohoda o poskytovaní dôchodkov pracovníkom po návrate domov zabezpečuje výplatu dôchodku z krajiny EAEU, v ktorej pracoval. V dôsledku toho budú naši migrujúci pracovníci, ktorí pracujú v krajinách EAEU, môcť poberať dôchodok za roky, kedy tam pracovali .

Pracujeme na vytváraní spoločných trhov v oblasti elektrickej energie, plynu, ropy a ropných produktov, ktoré zabezpečia bezplatné dodávky plynu, ropy a ropných produktov do členských štátov EAEU v rámci EAEU a všeobecne vytvoria priaznivé podmienky pre energetický systém EAEU .

Všetky tieto výhody získali členské štáty v dôsledku vytvorenia EAEU vrátane toho má pozitívny vplyv na mieru hospodárskeho rastu v Kazachstane.

Ako vidíte budúcnosť eurázijskej integrácie ? Aký spôsob ďalšieho rozvoja EAEU považuje Kazachstan za účelný: rozšírenie alebo modernizáciu?

Cesta našej ekonomickej integrácie sa určite zlepší s ohľadom na súčasné a budúce výzvy. Za týchto podmienok je obzvlášť dôležité rozvíjať spoločné iniciatívy, budovať dialóg s ostatnými krajinami a združeniami a vykonávať velke projekty.

Už som povedal, že v podmienkach vážnej krízy je  v prípade «vyčerpania ekonomík» nesmierne dôležité mať úzke regionálne obchodné väzby. To zaručuje zachovanie toku tovaru a zahraničného obchodu. Všetka práca v rámci EAEU je zameraná na rozšírenie obchodných väzieb.

Podľa môjho názoru existuje rad perspektívných oblastí, ktorých realizácia prinesie ďalšie výhody a pozitívny integračný účinok.

Napríklad to je ďalšia liberalizácia trhu služieb. Dnes už prebieha práca na postupnej liberalizácii 20 odvetvia služieb: v oblasti kinematografie, nehnuteľností, realizácie výskumných prác , geologického prieskumu, výletných lodí, reklamy, cestovného ruchu, kartografia, stavebných služieb, oceňovanie, predpovedí počasia a meteorológie atď.

Digitálna agenda v rámci EAEU prispeje k vysoko kvalitnýmu a udržateľnému hospodárskemu rastu, vytváranie nových priemyselných odvetví a trhov a tiež k zvýšeniu konkurencieschopnosti našich ekonomík.

Tieto oblasti budú zahrnuté do novej stratégie fungování EAEU do roku 2025, na ktoré sa v súčasnosti pracuje. Dokument pokrýva všetky oblasti hospodárskej spolupráce. Jeho vykonávanie pomôže zvýšiť účinnosť vnútorného trhu, stimulovať inovácie a zlepšiť životné podmienky a kvalitu života bežných občanov EAEÚ.

Ani rozšírenie nemožno odmietnuť . Dúfam, že prebiehajúce rokovania s Egyptem, Izraelom a Indiou povedú k uzatvoreniu vzájomne prospešných dohôd. Tým sa rozšíri prístup našich produktov na ich trhy.

Musíme však pripustiť, že existujú problémy s integráciou. To je samozrejme túžba účastníkov chrániť svoje trhy vytváraním prekážok . Největší počet prekážok je v oblasti technických predpisov (14), energetickej politiky (13) a dopravnej politiky (6).

Hlava nášho štátu neustále vyzýva svojich kolegov v EAEU, aby posilnel práci na obmedzenie prekážok vzájomného obchodu. Ale veci sa nepohybujú tak rýchle, ako by sme chceli.

Aký dopad má kríza koronavírusy na zahraničný obchod Kazachstanu ? Aké opatrenia vláda prijíma na obnovenie objemu obchodu pred krízou ?

Súčasná situácia spojená s pandémiou Covid-19 je pre globálnu ekonomiku vážnu výzvou. Očakáva sa, že karanténne opatrenia prijaté štátmi viedli k zníženiu svetového HDP v 2. a 3. štvrťroku tohto roka. Obchodné obrat Kazašskej republiky od januára do mája 2020 činil 27,7 m iliardy USD, čo je o 7% menej ako v roku 2019 (29,5 miliardy USD). Vývoz surovín, ako sú ropné produkty, kovy, ktoré sú hlavnými položkami vývozu republiky, sa znížil. Zníženie dovozu bolo zase spôsobené pozastavením výroby po celom svete, dočasným uzavřením štátnych hraníc.

Aby sa minimalizovali dôsledky pandémie, vláda Kazašskej republiky vytvorila «zelený koridor» pre dodávky dôležitého tovaru potrebného na predchádzanie a odstránenie následkov pandémie, ktorý stanovuje nulovania dovozných ciel (na potravinárske výrobky, lieky, liečivá, lekárske vybavenie), zjednodušenie colné režimy, vrátane možnosti automatickej registrácie colných vyhlásení, prioritné vykonávanie colných operácií.

Prijatie opatrení Kazašskou republikou, umoznil zmierniť hospodársky šok spôsobený pandémiou a postupne sa vrátiť do «pred» karanténneho obdobia. Obmedzenie spôsobená pandémiou sa postupne znižujú, čo vedie k stabilizácii situácie v oblasti obchodných a hospodárskych vzťahov Kazašskej republiky.

Ktoré integračné združenia a krajiny sú hlavnými obchodnými partnermi Kazachstanu?

Kľúčovými obchodnými partnermi Kazašskej republiky v roku 2019 boli: Rusko, Čína, Taliansko, Južná Kórea, Holandsko, Francúzsko, Turecko, Švajčiarsko, Uzbekistan, Španielsko. Kľúčové integračné sdrúdená v oblasti zahraničného obchodu: Eurázijská hospodárska únia, Európska únia.

Ako vidíte budúcnosť obchodných vzťahov medzi EAEU a Európskou úniou? Čo by sa EAEU mohlo poučiť zo skúseností európskej integrácie?

Európska únia (EÚ) je pre nás najväčším obchodním, investičným a technologickým partnerom a hlavným nákupcom tovaru vyvážaného členskými štátmi EAEU. V minulom roku objem zahraničného obchodu s tovarmi členských štátov EAEU s tretími krajinami predstavoval 733,1 miliardy USD, pričom EÚ predstavovala 327,2 miliardy USD.

EAEU poskytuje európskemu priemyslu relatívne lacné a stabilné dodávky surovín a energetických zdrojov. Významná časť vývozu EAEU do EÚ predstavuje minerálne palivá (ropa a zemný plyn), kovy, chemické výrobky a keramika.

EAEU má zase veľmi výhodnú zemepisnú polohu, nachádza sa medzi dvoma najväčšími regiónmi – EÚ a ázijsko-tichomorským regiónom. To nám dáva konkurenčnú výhodu ako hospodársky most medzi východom a západom, Európou a Áziou.

Infraštruktúra je tiež dôležitým faktorom hospodárskej spolupráce. Dopravné koridor východ-západ by sa mal rozvíjať prostredníctvom spoločných investícií zameraných na zlepšenie prepojenia.

Veríme, že krajina EAEU sa stanú akýmsi mostom medzi Európou a Áziou, bez toho, aby tieto kontinenty rozdelili, ale spojili ich.

Dôkazom toho je vykonávanie programu «Cesta do Európy» , ktorá je jednou z kľúčových oblastí spolupráce. Vďaka tomuto programu sa dosiahla vysoká úroveň dialógu s hlavnými európskymi krajinami, boli podpísané dohody o strategickom partnerstve s Francúzskom, Španielskom, Talianskom a Tureckom.

Zvlášť bych rád poznamenal, že Kazachstan sa vždy zasadzoval o budovanie vzájomne prospešného dialógu medzi krajinami, najmä na našom spoločnom eurázijskom kontinente.

Podľa môjho názoru súčasná úroveň bilaterálneho obchodu nezodpovedá súčasnej vysokej úrovni vzťahov medza aj Kazachstanom a Slovenskom. Ktoré sektory ekonomiky sa podľa vás môžu stať hnacou silou rozvoja bilaterálnych obchodných a hospodárskych vzťahov medzi našimi krajinami?

Objem vzájomného obchodu medzi Kazachstanom a Slovenskom za 6 mesiacov roku 2020 predstavoval 34,7 milióna USD : vývoz predstavoval 320,2 tisíc USD a podiel dovozu predstavoval 34,4 milióna USD .

Hlavným exportným tovarom na Slovensko sú mrazené ryby (55,2%), kovoobrábacie stroje (17%), rybie fil é a ostatné rybie mäso (12,5%), zatiaľ čo hlavné dovozy sú karosérie automobilov (42,6%). %), vznetové motory s vnútorným spaľovaním (11,1%), osobné automobily (6,6%).

V tejto súvislosti by som rád poznamenal, že so spoločným prianím strán môžu byť ukazovatele vyššie. Zároveň Kazachstan má potenciál zvýšiť vývoz tovarovpetrochemického, metalurgického, strojárskeho, potravinárskeho a chemického priemyslu. Kazašská strana plne podporuje spoluprácu so Slovenskom.

 

 

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.