AZZZ: chceme na podporu ekonomiky 2 mld. EUR

BRATISLAVA –  Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR víta stanovisko Rady pre rozpočtovú zodpovednosť o možnom vládnom výdavku na podporu ekonomiky, ktorý by v tomto roku mohol dosiahnuť až takmer dve miliardy EUR.

„So znepokojením sledujeme negatívne dopady koronakrízy na takmer každé odvetvie nášho hospodárstva. Niektoré sektory už skoro rok prežívajú v červených číslach a hrozí, že by nemuseli túto krízu prežiť a stratili by sa z produkčnej kapacity našej ekonomiky.  Väčšina podnikateľov sa  ešte nespamätala z prvej, či druhej vlny pandémie a majú vyčerpané finančné rezervy. V sektore malých firiem rastie platobná neschopnosť, čo môže spôsobiť mnohým podnikom, či živnostníkom  vyhlásenie bankrotu,“ povedal Tomáš Malatinský, prezident AZZZ SR.

Ak niektoré z opatrení štátnej pomoci firmám pomohli, je to rozhodne dobrá správa. Netreba však zabúdať, že mnohé firmy sú nie vlastnou vinou v existenčných problémoch, preto im treba adekvátne pomôcť. Uvedeným stimulom by sme zamedzili  prípadnému bankrotu životaschopných firiem, čo sa v budúcnosti ekonomike vráti. Napríklad sektor cestovného ruchu, ktorý je výrazne postihnutý, by sa hneď po skončení krízy a zlepšení situácie mohol zapojiť do vytvárania HDP. „Tým, že by išlo o jednorazový stimul, tak z pohľadu dlhodobej udržateľnosti verejných financií, bude veľmi lacný, matematicky len na úrovni 0,03 % HDP“, povedal Tomáš Malatinský, prezident AZZZ SR.

„Ekonomika nebude mať schopnosť produkovať rovnaký HDP, pretože časť podnikov nemusí súčasnú situáciu zvládnuť. Preto je namieste argument o ochrane ekonomiky, aj keď sme v relatívne zložitej situácii s verejnými financiami. Dôležité je ale tento stimul adresne zacieliť na tie sektory hospodárstva, ktoré aj v realite najviac trpia. Dlhodobo upozorňujeme na fakt, že bez adekvátneho odškodnenia bude čoraz viac firiem ohrozených krachom“, dodal  Tomáš Malatinský.

AZZZ SR je vrcholovou zamestnávateľskou organizáciou v Slovenskej republike (SR). Jej členmi sú zamestnávateľské a podnikateľské zväzy a združenia.

AZZZ SR je záujmovým združením s právnou subjektivitou, ktoré bolo založené v roku 1991 na vytváranie podmienok pre dynamický rozvoj podnikania v SR a na ochranu a presadzovanie spoločných zamestnávateľských, podnikateľských a obchodných záujmov svojich členov, najmä:

  • v trojstranných rokovaniach v Rade hospodárskej a sociálnej dohody SR s ústrednými orgánmi štátnej správy a odborovým orgánmi v otázkach hospodárskej a sociálnej politiky a v otázkach, ktoré sú predmetom kolektívneho vyjednávania a uzatvárania dohôd, vrátane Generálnej dohody,
  • vo vzťahu k Národnej rade SR, vláde SR a ostatným ústredným orgánom štátnej správy k zastupiteľským zborom a miestnym samosprávam, ústredným orgánom odborových organizácií, Medzinárodnej organizácií zamestnávateľov (IOE www.ioe.org ), Medzinárodnej organizácii práce (ILO www.ilo.org ), Medzinárodnému Kongresu priemyselníkov a podnikateľov (MKPP www.ieie.info) a tiež vo vzťahu k verejnosti doma i v zahraničí.

Členstvo je dobrovoľné a členom AZZZ SR sa môže stať každá organizácia združujúca zamestnávateľské subjekty, ktoré zamestnávajú pracovníkov, majúca reprezentatívny charakter, celoslovenskú pôsobnosť, spravidla uzatvárajúca kolektívne zmluvy a tiež významný zamestnávateľský subjekt – právnická osoba registrovaná na území SR, ktorý je členom niektorého z členských zväzov AZZZ SR.