Anežka Škopová na Katolíckej univerzite, čitateľská gramotosť bez odporúčaní pre pedagogickú prax

RUŽOMBEROK – Anežka Špopová, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky, skúmala čitateľskú gramotnosť v skupine mentálne zaostalých žiakov.

Bolo to na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Vyplýva to z Centrálneho registra záverečných prác.

Autorka do registra napísala, že “diplomová práca sa zaoberá využívaním korekčných a reedukačných programov na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov špeciálnej základnej školy. Teoretická časť je zameraná na vysvetlenie pojmov a teoretických poznatkov v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti, na charakteristiku edukácie v špeciálnej základnej škole a využitie efektívnych metód a stratégií pri korekcii a reedukácii čítania a porozumenia textu. Praktická časť je zameraná na prieskum realizovaný v špeciálnych základných školách, kde sme zisťovali podmienky na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov špeciálnej základnej školy. V závere práca ponúka zhrnutie prieskumu a odporúčania do pedagogickej praxe.”

Záver a odporúčania diplomovej práce majú jednu stranu. Číslom 1. Hlavným záverom jednej strany textu, je to, že ani jedinci s mentálnym postihnutím sa nevyhnú moderným informačným a komunikačným technológiám. Fíha ! Autorka konštatuje to, že čitateľskú gramotnosť je možné rozvíjať aj v skupine ľudú s mentálnym postihnutím. Ajhľa, ľaľa. Ako ináč, prostredníctvom moderných a komunikačných technológií. Záver práce neobsahuje žiadne odporúčania pre pedagogickú prax. To je to veru, onô.