Ako funguje Internetový sprievodca trhom práce

Internetový sprievodca trhom práce (ISTP) funguje už od roku 2003. Dôvodom na jeho vytvorenie bola vysoká nezamestnanosť, čo vyvolávalo potrebu skvalitniť a optimalizovať poradenské a sprostredkovateľské služby úradov.  Vyplýva to z informácií na samotnom portáli.

Kvôli tomu vznikol bezplatný a verejne dostupný portál, ktorý na jednom mieste umožnil nezamestnaným online prístup na samoobslužnú diagnostiku ich pracovného potenciálu a hľadanie na to nadväzujúcich pracovných miest. Išlo zároveň o výzvu pre zamestnávateľov na verejnú prezentáciu ich požiadaviek a nárokov na pracovnú silu.

GARANCIA PROJEKTU

Koordinátorom ISTP je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Súvisí to s úlohami vyplývajúcimi z Programového vyhlásenia vlády SR, ale aj ďalších národných a európskych dokumentov. Spomenúť treba aj podporu zo strany Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republikovej únie zamestnávateľov, Konfederácie odborových zväzov SR a Združenia miest a obcí Slovenska, napr. v súvislosti so záväzkami SR vyplývajúcimi z Európskej sociálnej charty a Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o bezplatnom poskytovaní aktuálnych informácií o trhu práce. Správu a vývoj portálu zabezpečuje tím ISTP zo spoločnosti TREXIMA Bratislava.

PRE KOHO JE PORTÁL ISTP URČENÝ?

Čo môžu používatelia očakávať? Na prvom mieste sú to nezamestnaní, a to uchádzači o zamestnanie a dobrovoľne nezamestnaní, ktorí si hľadajú prácu. Táto skupina používateľov nájde v ISTP jednu z najväčších databáz voľných pracovných miest na Slovensku, databázu kurzov ďalšieho vzdelávania, poradenské nástroje pri voľbe zamestnania, ale aj požiadavky zamestnávateľov na vzdelanie, vedomosti, zručnosti a spôsobilosti súvisiace s vybraným pracovným miestom.

Informácie sú určené tiež žiakom, študentom, ich rodičom a výchovným poradcom. Dozvedia sa, aké vzdelanie je potrebné na výkon jednotlivých zamestnaní, ktoré školy v regiónoch SR také vzdelanie poskytujú a tiež poradenstvo na plánovanie budúcej kariéry.

Zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny získavajú užitočné informácie v procese registrácie klientov, vytvárania ich osobných profilov a sprostredkovania zamestnávateľom s voľnými pracovnými miestami, plánovania odbornej prípravy uchádzačov o zamestnanie a pod.

Zamestnávatelia získavajú informácie potrebné pri výkone personálnej práce, zverejňovaní požiadaviek na kvalifikáciu pracovnej sily a voľných pracovných miest, zoznamujú sa so sprístupnenými osobnými profilmi nezamestnaných, komunikujú s nimi atď. ISTP im umožňuje bezplatnú inzerciu pracovných ponúk a prístup do databázy osobných profilov uchádzačov o prácu.

AKO TREBA ZAČAŤ?

Na domovskej stránke ISTP sa treba zaregistrovať, prihlásiť do systému, vyberať pomocou hlavných nástrojov a ďalších zverejnených pokynov to, čo používateľa zaujíma, vytvoriť si svoje používateľské (osobné) konto, atď.

KTORÉ HLAVNÉ NÁSTROJE MÁ POUŽÍVATEĽ K DISPOZÍCII A AKO FUNGUJÚ?

Voľné pracovné miesta hrajú kľúčovú úlohu ako databáza pracovných ponúk vytvorená z podkladov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a od zamestnávateľov, ktorí môžu v ISTP pracovné miesta bezplatne inzerovať. Mimoriadny význam má tento nástroj pre uchádzačov o prácu na vyhľadávanie pracovných miest podľa ich odbornej spôsobilosti.

Sekcia Kurzy obsahuje databázu kurzov ďalšieho vzdelávania, prostredníctvom ktorých si možno zvýšiť svoje predpoklady na uplatnenie sa na trhu práce v konkrétnom zamestnaní.

Prostredníctvom Pracovného kompasu používatelia, ktorí hľadajú prácu alebo potrebujú poradiť s výberom školy, vyplnia sériu dotazníkov, čím si vytvárajú svoje osobné profily. Tie môžu následne sprístupniť zamestnávateľom hľadajúcim nových zamestnancov. Systém im tiež ponúkne vhodné zamestnania a odporučí oblasti na zlepšenie.

Štvrtým nástrojom je Kartotéka zamestnaní, ktorá obsahuje informácie o zamestnaniach, aby používatelia získali prehľad o podmienkach výkonu daného zamestnania. K dispozícii sú aj informácie o hrubých mesačných mzdách jednotlivých zamestnaní.

AKO SA VYUŽIJÚ OSOBNÉ PROFILY NEZAMESTNANÝCH?

V prípade súhlasu nezamestnaných so sprístupnením osobných profilov sa profily dostanú až k zamestnávateľom s voľnými pracovnými miestami, čím sa umožní párovanie individuálneho potenciálu nezamestnaných s opismi voľných pracovných miest. Finálnou fázou je prepojenie centrálnej databázy osobných profilov všetkých nezamestnaných v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny s požiadavkami zamestnávateľov na pracovné sily, t.j. s opismi voľných pracovných miest.

MÁTE OTÁZKY K ISTP?

Neváhajte kontaktovať tím ISTP na bezplatnej infolinke 0800 212 800 alebo napísať na e-mailovú adresu projekt@istp.sk. Manuály a inštrukcie pre používateľov nájdete na stránke www.istp.sk/manualy.