Na Slovensku rastie indikátor dôvery v službách

BRATISLAVA – Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v decembri vzrástol, jeho hodnota (-16,7) sa v porovnaní s novembrom zvýšila o 12,3 percentuálneho bodu (p. b.). Vývoj indikátora bol ovplyvnený optimistickejšími očakávaniami dopytu a hodnoteniami podnikateľskej situácie. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Podnikateľská situácia za posledné tri mesiace sa v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom zlepšila,  konjunkturálne  saldo  (zo sezónne očistených údajov)  vzrástlo  o  13 bodov  a  dosiahlo úroveň -20. Zhoršenie podnikateľskej situácie pociťuje 25 % firiem (o 7 p. b. menej ako v novembrovom prieskume), zlepšenie uviedlo 6 % respondentov (rovnako), pričom 69 % podnikov (o 7 p. b. viac) malo stabilizovaný vývoj. Zlepšený vývoj avizovali najviac v oblasti ostatných činností a informácií a komunikácie; zhoršenie situácie zaznamenali najmä v  doprave a skladovaní a v ubytovacích a stravovacích službách.

Dopyt po službách za posledné tri mesiace (-28) vzrástol oproti minulomesačnému prieskumu o 5 bodov. Zvýšenie dopytu zaznamenali najviac v oblasti informácií a komunikácie, ostatných činností a umenia, zábavy a rekreácie.

Aj očakávaný vývoj dopytu po službách v nasledujúcich troch mesiacoch hodnotili respondenti pozitívnejšie, konjunkturálne saldo po očistení od vplyvu sezónnosti (-2) vzrástlo o 19 bodov. S nižším dopytom rátali v oblasti ostatných činností, informácií a komunikácie a odborných, vedeckých a technických činností; naopak zvýšenie záujmu o svoje služby očakávali najmä v umení, zábave a rekreácii, finančných a poisťovacích činnostiach a ubytovacích a stravovacích službách.

Počet zamestnancov v posledných troch mesiacoch znižovalo 30 % podnikov (o 1 p. b. menej ako v novembri), zvyšovanie uviedlo 11 % podnikov (o 3 p. b. viac), stabilizovaný vývoj malo 59 % podnikov (o 2 p. b. menej). Výsledné  saldo  po očistení od vplyvu sezónnosti (-27) oproti minulému mesiacu kleslo o 2 p. b., čo naznačuje mierne zhoršenie situácie v oblasti zamestnanosti. Počty zamestnancov znižovali  najviac v ostatných činnostiach; vyšší počet zamestnancov evidovali hlavne v administratívnych a podporných službách a odborných , vedeckých a technických činnostiach.

Vo vývoji zamestnanosti v nasledujúcich troch mesiacoch sa očakáva zlepšovanie situácie, konjunkturálne saldo (-13) sa oproti minulému mesiacu zvýšilo o 14 bodov. S vyšším počtom zamestnancov rátajú najmä v doprave a skladovaní; o znižovaní počtu zamestnancov uvažujú  najmä v oblasti ostatných činností, umenia, zábavy a rekreácie a finančných a poisťovacích činností.

Konjunkturálne saldo očakávaných cien služieb v najbližších troch mesiacoch (-9) sa oproti minulému obdobiu znížilo o 4 body, pričom o znižovaní cien uvažujú 4 % firiem (o 1 p. b. viac ako v novembri), so zvyšovaním cien rátajú 5 % podnikov (o 1 p. b. viac), 91 % firiem (o 2 p. b. menej) predpokladá stabilizovaný vývoj.