AFISP sa stará o to, aby členovia ľuďom dobre radili

Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP)  roku 2018 Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP)  pokračovala v kontinuálnom zvyšovaní vzdelávania finančných agentov.

AFISP získala registráciu poskytovateľa finančného vzdelávania pre základný a stredný stupeň  odbornej spôsobilosti. Vydala 1471 potvrdení o absolvovaní odborných kurzov. Asociácia ako organizácia poverená Národnou bankou Slovenska zabezpečovala vlani výkon skúšok finančných agentov pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti. Vyskúšala 12 701 záujemcov o činnosť v sfére sprostredkovania a poradenstva. Z nich 11 567 skúšku urobilo. Aktívna bola aj pri podpore zvyšovania finančnej gramotnosti obyvateľstva.

Minulý rok

Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) má za sebou úspešný, ale napriek tomu veľmi náročný rok. Dôvodom sú viaceré legislatívne zmeny, ktoré majú významný dopad práve na sektor finančného sprostredkovania a finančného poradenstva. Tento rok bude sektor čeliť ďalším legislatívnym zmenám, kde je asociácia pripravená na odbornú diskusiu. Zároveň má aj ambiciózne plány. Medzi nimi je posilnenie pozície AFISP na medzinárodnej úrovni. „S tým súvisí aj plán zorganizovať historicky prvý medzinárodný summit v Bratislave o problematike finančného sprostredkovania,“ skonštatoval  Martin Lancz, predseda predstavenstva AFISP.

Legislatívne zmeny

Minulý rok bol podľa slov Martina Lancza pre asociáciu najťažší za posledných 10 rokov. „Z pohľadu legislatívy určite. Máme za sebou náročné pripomienkové konania a množstvo rokovaní na najvyššej odbornej úrovni. Hrozili nám likvidačné poplatky, ktoré sa nám nakoniec podarilo zvrátiť a dohodnúť s Národnou bankou Slovenska kompromis,“ skonštatoval predseda predstavenstva AFISP.

Slovensko vlani implementovalo do svojej legislatívy viacero medzinárodných smerníc, z nich najvýznamnejšie sú európska smernica o distribúcii poistenia (IDD), ako aj Smernica o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFiD II). „V zákone však zároveň pribudli aj nové špecifiká a povinnosti nad rámec požiadaviek európskej regulácie. Zvýšilo sa byrokratické zaťaženie a administrácia celého procesu finančného sprostredkovania, čo má za následok aj vyššie náklady na podnikanie,“ upozornil Martin Lancz.

Asociácia pritom ako člen európskej asociácie BIPAR sústavne monitoruje legislatívny vývoj  aj na európskej úrovni a informuje o ňom priebežne svoju členskú základňu.

Medzinárodný summit

Asociácia chce tento rok posilniť  svoju pozíciu na medzinárodnej úrovni. Preto plánuje organizovať historicky prvý medzinárodný summit o problematike finančného sprostredkovania.  Mal by byť v Bratislave„Špecifiká nášho trhu, respektíve špecifiká trhov strednej a východnej Európy si zaslúžia zvýšenú medzinárodnú pozornosť. Plánujeme aktívne komunikovať naše témy s kandidátmi do eurovolieb, pretože ich výsledok ďalej výrazne ovplyvní nasledujúce 5-ročné obdobie a situáciu aj na našom sprostredkovateľskom trhu,“ vysvetlil Martin Lancz.

Cieľom AFISP v roku 2019 je tiež zintenzívniť aktivity v oblasti zvyšovania finančnej gramotnosti a finančnej inteligencie. Asociáciu čaká veľa administratívnych procesov súvisiacich s novými legislatívnymi povinnosťami. „Naďalej sa budeme aktívne zapájať do odborných diskusií a pripomienkových konaní a prinášať praktické užitočné riešenia,“ dodal predseda predstavenstva Martin Lancz s presvedčením, že sa segmentu ako takému bude dariť a záujem ľudí o sprostredkovanie poistenia bude rásť. V celej oblasti dochádza k výraznej digitalizácií, využívaniu elektronických podpisov a rôznych online nástrojov, ktoré zefektívňujú poskytované služby a zvyšujú ich kvalitu.

Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov vznikla v máji 2007. V súčasnosti združuje 30 členov, ktorí zastupujú vyše 11 000 finančných agentov pôsobiacich na slovenskom trhu, čo je viac ako 62 %. AFISP reprezentuje a obhajuje profesionálne záujmy finančných sprostredkovateľov a poradcov, participuje na tvorbe legislatívy, ochraňuje záujmy klientov, vykonáva dohľad nad etikou podnikania a kvalitou poskytovaných služieb, podporuje vzdelávanie. AFISP spolupracuje s Národnou bankou Slovenska a asociáciami združujúcimi banky, poisťovne i obchodníkov s cennými papiermi. Viac na www.afisp.sk.