Ako funguje združenie finančných poradcov AFISP

Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFIPS) dnes združuje 30 členov, ktorí zastupujú vyše 11 000 finančných agentov pôsobiacich na slovenskom trhu, čo je viac ako 62 %.

Ako najvyššia stavovská organizácia reprezentuje a obhajuje profesionálne záujmy finančných sprostredkovateľov a poradcov, participuje na tvorbe legislatívy, ochraňuje záujmy klientov, vykonáva dohľad nad etikou podnikania a kvalitou poskytovaných služieb, ako aj podporuje ich odborné vzdelávanie. AFISP spolupracuje s Národnou bankou Slovenska a asociáciami združujúcimi banky, poisťovne i obchodníkov s cennými papiermi.

Úlohy AFISP

Asociácia ako profesionálne združenie samostatných finančných agentov a finančných poradcov plní od svojho vzniku v roku 2007 nasledovné úlohy:a) zastupuje záujmy svojich členov a presadzuje ich odôvodnené spoločné požiadavky pri rokovaniach s legislatívnymi a výkonnými orgánmi štátu, s orgánom dohľadu nad činnosťou členov AFISP, ako aj s právnickými osobami, pre ktoré členovia Asociácie vykonávajú odborné činnosti:

 1. zastupuje záujmy svojich členov a presadzuje ich odôvodnené spoločné požiadavky pri rokovaniach s legislatívnymi a výkonnými orgánmi štátu, s orgánom dohľadu nad činnosťou členov AFISP, ako aj s právnickými osobami, pre ktoré členovia Asociácie vykonávajú odborné činnosti;
 2. zavádza všeobecné akceptovateľné štandardy podnikania do oblasti finančného sprostredkovania a finančného poradenstva, majúce za cieľ zvyšovať odbornú a etickú úroveň členov združenia v záujme zvyšovania dôvery a ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu a to aj prostredníctvom definovania a záväzného prijatia Etického kódexu finančného sprostredkovateľa a finančného poradcu všetkými členmi;
 3. usmerňuje činnosť svojich členov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými štandardmi platnými v tejto oblasti;
 4. presadzuje prvky samoregulácie ako nástroja spoločnej ochrany členov AFISP pred neodbornými a nežiaducimi praktikami na trhu finančného sprostredkovania a finančného poradenstva;
 5. spolupracuje s orgánom dohľadu nad finančným trhom, štátnymi a verejnými inštitúciami v záujme vytvárania vhodného prostredia pre činnosť členov AFISP;
 6.  vytvára predpoklady na zvyšovanie vzdelanosti a profesionálnej úrovne členov AFISP;
 7.  napomáha pri mimosúdnom riešení sporov medzi členmi Asociácie navzájom, prípadne medzi členmi AFISP a tretími osobami;
 8.  informuje širokú verejnosť o činnosti členov AFISP a podporuje pozitívne vnímanie úlohy a významu finančného sprostredkovania a poradenstva zo strany verejnosti;
 9.  presadzuje a zavádza do praxe všeobecne uznávaný a akceptovaný systém certifikácie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva za účelom zvyšovania profesionality, diferenciácie kvality a odbornosti poskytovaných služieb;
 10.  reprezentuje záujmy členov AFISP na domácej i zahraničnej pôde.

AFISP ako partner legislatívnych procesov

V januári 2016 schválilo predstavenstvo AFISP účasť zástupcov v troch pracovných skupinách pod vedením NBS a  MF SR a plnenie nasledovných legislatívnych úloh:

Spolupráca pri transpozícii európskych smerníc do národnej legislatívy:

 1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, tzv. MiFID II
 2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, tzv. MiFIR
 3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady o distribúcii poistenia – IDD

Účasť na:

 • odbornej diskusii o návrhu zmien zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve s dôrazom na zvýšenie odborných nárokov na plnenie podmienok odbornej spôsobilosti finančných agentov v sektore kapitálového trhu v záujme zvýšenia ochrany finančných spotrebiteľov a
 • odbornej diskusii k príprave nového opatrenia Národnej banky Slovenska o vykazovaní finančného sprostredkovania.

AFISP sa intenzívne zapojil do odbornej diskusie k návrhu zmien zákonov týkajúcich sa regulácie provízií a poplatkov za výkon dohľadu. V oboch prípadoch sa podarilo legislatívne návrhy Ministerstva financií SR a Národnej banky Slovenska zavŕšiť odbornou diskusiou do znení zákonov, ktoré sa nestali prekážkou pre samotné podnikanie finančných agentov a poradcov.

AFISP ako člen európskej asociácie BIPAR sústavne monitoruje legislatívny vývoj aj na európskej úrovni a informuje o ňom priebežne svoju členskú základňu. V súčasnosti aktívne sleduje proces aplikácie:

 1. Európskej smernice o štruktúrovaných retailových finančných produktoch – PRIIP
 2. Návrh smernice o paneurópskej regulácii osobných dôchodkov Regulation on a Pan-European Personal Pension Product (PEPP)

V priebehu roka 2019 sa pozornosť AFISP sústredila aj na zmenu zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu a prijatie a aplikáciu nového zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov do praxe finančných agentov.

AFISP ako garant odbornej vzdelanosti

AFISP získala v roku 2018 registráciu poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania pre základný a stredný stupeň odbornej spôsobilosti a vydala 1471 potvrdení o absolvovaní tejto odbornej prípravy.

Taktiež zabezpečoval naďalej ako organizácia poverená Národnou bankou Slovenska výkon skúšok finančných agentov pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti:

Počet realizovaných skúšok  12 701

Počet úspešných skúšok        11 567 (91,08 %)

Počet skúšobných dní             203

AFSP organizovala v priebehu roka vzdelávacie semináre a odborné konzultácie k aplikácii zákonných povinností do podnikateľskej praxe najmä v záujme plnenia povinnosti chrániť práva finančných spotrebiteľov pre svojich členov i nečlenov.