AFISP: nevšímajte si cenu poistky, nerozhoduje

BRATISLAVA –  Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP)  tvrdí, že pri poistení nie je rozhodujúca cena tohto finančného produktu.

Pandemické opatrenia počas koronakrízy dostali mnoho ľudí do finančných ťažkostí, no ako zároveň konštatuje  generálna tajomníčka Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) Darina Huttová,  koronakríza ešte viac zdôraznila potrebu byť chránený. „V súvislosti s covidovou pandémiou sme zaznamenali zvýšenú potrebu poistnej ochrany a zaujímavosťou je aj ochrana peňažných prostriedkov vo forme investícií,“ spresňuje.

Neistá ekonomická situácia, ako aj strach o zdravie spôsobil zvýšený dopyt nielen po finančných produktoch, ale aj po finančnom poradenstve a sprostredkovaní finančných produktov. Finanční sprostredkovatelia tak za vlaňajšok zaznamenali významný rast obratu realizovaných obchodov, čím sa prispelo aj k úspešnosti finančných inštitúcií.Finanční agenti však zároveň riešili aj prípady insolventnosti u osôb, ktoré boli v dôsledku pandémie postihnutí práve stratou zamestnania a boli nápomocní pri riešení ich zadlženosti či lepšej správe ich finančných záväzkov,“ zdôrazňuje generálna tajomníčka AFISP. Práve v kritickom období sa ukazuje, aké dôležité a opodstatnené je či už v prípade jednotlivca, o to viac rodín, finančné plánovanie. Jeho súčasťou je nielen pozorné sledovanie aktív a pasív, ale aj poistenie, sporenie či správne investovanie.

Cena poistky verzus krytie

Hoci Slováci si začínajú uvedomovať potrebu poistenia, ako upozorňuje odborníčka, stále sa pri poistení riadia najmä cenou poistky. „Cena poistky je pomerne často zradný aspekt. Samozrejme, každý občan chce dobré poistenie pri vynaložení čo najmenších nákladov. To, čím by sa však mal riadiť v prvom rade, je rozsah krytia a výluk poistenia, ktoré musia vyhovovať v celom rozsahu jeho potrebám a požiadavkám, a je jedno, či ide o životné alebo neživotné poistenie,“ podotýka. Rozsah krytia a výluky sú rozpísané vo všeobecných poistných podmienkach a je potrebné im venovať toľko pozornosti, aby ten, kto poistnú zmluvu uzatvára, si bol vedomý, že je to poistenie, aké skutočne potrebuje.

Investičné poistenie nie je pre každého

Životné poistenie pritom v sebe môže skrývať aj investičnú zložku. Podľa odborníčky je však aj tu lepšie sa poradiť s profesionálom vo finančnej oblasti. „Investičné životné poistenie nie je vhodné pre každého. Je potrebné posúdiť veľmi starostlivo situáciu občana, jeho finančný status, vek, sociálny status, jeho potreby, požiadavky, znalosti a, samozrejme, investičný profil,“ zdôrazňuje.

Investičné životné poistenie môže mať rôzne formy investovania vrátane garantovaných výnosov, výhodných v čase poklesov cien finančných nástrojov na organizovaných trhoch a preto je podľa Dariny Huttovej dôležité venovať práve investičnej časti veľkú pozornosť, aby zodpovedala miere únosnosti strát z investovania u daného klienta. „Bez odborného poradcu neodporúčam zásadne takúto zmluvu uzatvárať. S klientom, ktorý má záujem o investovanie a sporenie v poistnom produkte, je potrebné viesť podrobný starostlivý rozhovor a poskytnúť mu zásadné informácie v záujme práve ochrany jeho práv a finanční agenti sú na to odborne pripravení,“ podotýka Darina Huttová.

Kritiku „predraženia“ investičného životného poistenia kvôli provízií pre sprostredkovateľa odmieta. „Je potrebné zdôrazniť, že výška provízie pre finančného agenta vyplácaná poisťovňou nemá vplyv na plnenie poistnej zmluvy od počiatku,“ zdôrazňuje. Súčasná legislatíva zabezpečuje dokonca stanovenie odkupnej hodnoty od počiatku vzniku poistenia a finančný spotrebiteľ požíva vysoký stupeň ochrany. „Je potrebné si uvedomiť, že investičné životné poistenie má dlhodobý charakter. Osobne som presvedčená, že keď ho uzavriete, je vhodné v ňom aj zotrvať. Každú ponuku na tzv. prezmluvnenie odchodom z jednej poisťovne do druhej by som starostlivo analyzovala a posudzovala vzhľadom na výnosnosť,“ upozorňuje Darina Huttová. Slovenská republika má podľa nej potenciál pre rozvoj investičného poistenia, ktoré v zahraničí uzatvárajú občania vo vyššej miere. „V tomto druhu poistenia je potrebné od počiatku chápať rozdiel medzi poistnou a sporivou, či investičnou zložkou celkovej ceny, ktorú poistník uhrádza. Som v konečnom dôsledku presvedčená, že cena produktu nemá vplyv na kvalitu plnenia z investičného poistenia,“ dodáva generálna tajomníčka AFISP.

 

Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov vznikla v máji 2007. V súčasnosti združuje 24 členov, ktorí zastupujú vyše 7800 finančných agentov pôsobiacich na slovenskom trhu, čo je viac ako 60 %. AFISP reprezentuje a obhajuje profesionálne záujmy finančných sprostredkovateľov a poradcov, participuje na tvorbe legislatívy, ochraňuje záujmy klientov, vykonáva dohľad nad etikou podnikania a kvalitou poskytovaných služieb, podporuje vzdelávanie. AFISP spolupracuje s Národnou bankou Slovenska a asociáciami združujúcimi banky, poisťovne i obchodníkov s cennými papiermi. Viac na www.afisp.sk a https://www.facebook.com/afisp.asociacia/.