ABECEDA FINANCIÍ – Burza cenných papierov Praha

Burza cenných papierov Praha (BCPP) je najvýznamnejšou burzou v Českej republike, prevádzkuje hlavný trh s cennými papiermi v krajine a nachádza sa v centre Prahy.

Burzový index BCPP sa nazýva PX.

BCPP sa riadi zákonom o podnikaní na kapitálovom trhu a burzovými pravidlami, ktoré si sama stanovuje. Všetky jej činnosti potom kontroluje Česká národná banka. Pravidlá, podľa ktorých vykonáva svoju činnosť, sú harmonizované s EÚ.

Prvá burza bola založená v Prahe v roku 1861. Pražská komoditná burza a burza cenných papierov bola založená 17. apríla 1871 Počas Rakúsko-Uhorska sa na nej veľmi úspešne obchodovalo s cukrom, ale po prvej svetovej vojne obchodovanie s komoditami z burzy takmer vymizlo a nahradili ho len cenné papiere. Zanikla ešte pred druhou svetovou vojnou, v roku 1938.

Počas komunistickej vlády nebola organizácia burzového typu potrebná, takže súčasná BCPP mohla vzniknúť až po Nežnej revolúcii. Existuje od roku 1993 a sídli vo Výmenníku, ale jej vznik sa pripravoval už od roku 1991.

V decembri 2008 sa majoritným akcionárom pražskej burzy stala spoločnosť Wiener Börse AG a následne sa BCPP stala súčasťou skupiny CEE Stock Exchange Group (CEESEG), do ktorej patria aj ďalšie tri stredoeurópske burzy, a to viedenská burza (Wiener Börse), budapeštianska burza (Budapesti Értéktőzsde) a lublaňská burza (Ljubljanska borza).

V roku 2018 bol zriadený trh START pre malé a stredné podniky s veľkosťou od 1 mil. eur.3 Počas prvého START-u 15. mája 2018 vstúpili na trh spoločnosti Prabos plus a Fillamentum a neskôr upísali akcie aj spoločnosti UDI CEE a Primoco.

Najvyšším orgánom burzy je valné zhromaždenie, ktoré odvoláva a volí členov burzovej komory a dozornej rady; dozorná rada je kontrolným orgánom. Burzová komora riadi činnosť burzy, je štatutárnym orgánom a koná v mene burzy. Môže tiež zriaďovať “burzové výbory”, ktoré sa zaoberajú špecifickými činnosťami a volia generálneho riaditeľa.

Rozdelenie trhového priestoru je nasledovné:

Hlavný trh – obchoduje sa tu s najkvalitnejšími cennými papiermi, o prijatí CP na trh rozhoduje výbor pre kótovanie za veľmi prísnych podmienok.

Voľný trh – burza na tomto trhu nekladie na emisie a ich emitentov vyššie nároky, ako určujú všeobecne platné zákony o kapitálovom trhu.

Trh MTF – ide o neregulovaný trh, t. j. všetky podmienky prijatia, prístupu a obchodovania stanovuje len burza.
Trh START – trh pre malé a stredné podniky s veľkosťou od 1 do 80 miliónov EUR.

Titulná fotografia: Ilustračné fotografie: www.pexels.com; Pierr Blache, Juandevhttps://archive.org/details/gov.archives.arc.1538222