ABECEDA EKONOMIKY A EKONOMIE- merkantilizmus

Merkantilizmus, pochádza z niekoľkých jazykov.  Z francúzskeho slova Mercantilisme z latinského mercantile – „obchodovanie“,  ale aj z latinského mercans – „obchodník“.

Je to systém doktrín prednesený autormi traktátov z 15. – 17. storočia, odôvodňujúci potrebu aktívneho zásahu štátu do hospodárska činnosť, najmä vo forme protekcionizmu: zavádzanie vysokých dovozných ciel, vydávanie dotácií národným výrobcom a pod.

Termín uviedol do vedeckého obehu francúzsky ekonóm Antoine de Montchretien. Bolo to v jeho diele Traicté de l’oeconomie politique (1615).

Neskôr tento termín prevzal Adam Smith, ktorý kritizoval diela merkantilistov. Smith tvrdil, že merkantilisti, ktorí boli väčšinou praktickými ekonómami, obhajovali záujmy obchodu a monopolných inštitúcií: Východoindickej spoločnosti a iných. Tento výklad bol však následne spochybnený. Podľa anglického historika Charlesa Wilsona[en] sa na konci 17. storočia v Anglicku podieľal na vývoji obchodných zákonov širší okruh ľudí ako len obchodníci a priemyselníci. V dôsledku merkantilistickej politiky tento autor poukazuje okrem uspokojovania záujmov anglických obchodníkov a priemyselníkov na zvýšenie zamestnanosti, odstránenie predpokladov pre špekulácie s potravinami, zvýšenie príjmov do štátneho rozpočtu a posilnenie takzvanej národnej bezpečnosti.

Traicté de l’oeconomie politique (1615) napísané Antoyne de Montchrétien de Vatteville (±1575-1621). Prameň www.wikipedia.org.