ABECEDA EKONOMIKY A EKONÓMIE – IEA

Medzinárodná energetická agentúra ( IEA ) je autonómny medzinárodný orgán v rámci  Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). 

Má 29 účastníckych krajín. Vznikla v Paríži v roku 1974 po ropnej kríze v rokoch 1973-1974. Zároveň sa riadili rozhodnutím OECD (Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) o vytvorení Medzinárodnej energetickej agentúry, prijatým 15. novembra 1974, ako aj Dohodou o medzinárodnom energetickom programe, podpísanou v Paríži 18. novembra 1974.

Tieto dokumenty počítajú s vytvorením IEA ako autonómneho orgánu v rámci OECD na implementáciu medzinárodného energetického programu prostredníctvom implementácie takých funkcií, ako je zabezpečenie spolupráce medzi zúčastnenými krajinami s cieľom znížiť závislosť od ropy prostredníctvom šetrenia energie, rozvoj alternatívnych zdrojov energie, výskum a vývoj v oblasti energetiky; vytvorenie informačného systému o medzinárodnom trhu s ropou; plnenie plánu prípravy zúčastnených krajín na riziká výrazného narušenia dodávok ropy a distribúcie jej dostupných zásob v prípade mimoriadnych okolností.

 

 

Hlavným aplikačným cieľom organizácie je podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti zlepšovania globálnej štruktúry dopytu a ponuky energetických zdrojov a energetických služieb. V skutočnosti obhajuje záujmy krajín dovážajúcich energiu. Členmi IEA sa môžu stať len členské štáty OECD.

Funkčne IEA plní úlohu informačného centra a konzultačnej organizácie konajúcej v záujme vlád 29 zúčastnených krajín. IEA nemá direktívne funkcie zo strany zúčastnených krajín. Agentúra sa zameriava na energetickú bezpečnosť, ekonomický rozvoj a ochranu životného prostredia (vrátane boja proti klimatickým zmenám). IEA presadzuje aj využívanie alternatívnej energie, najmä obnoviteľných zdrojov, racionálnu energetickú politiku, medzinárodnú spoluprácu v energetike. Výročné správy IEA (World Energy Outlook) sú veľmi populárne.

Hlavnou úlohou IEA je implementácia Medzinárodného energetického programu, ktorého hlavné body sú premietnuté do príslušnej dohody vo forme jasných medzinárodných záväzkov pre jej zmluvné strany. Činnosť IEA je v súčasnosti pre svojich členov podobná kolektívnej vedeckej organizácii v oblasti energetiky. Agentúra vykonáva najmä štatistické a iné štúdie medzinárodných energetických a súvisiacich trhov, analyzuje národnú energetickú politiku, poskytuje odporúčania a prehľady medzinárodných energetických trhov vrátane environmentálnych aspektov.