ABECEDA EKONOMIKY A EKONÓMIE – ekonomika

Národné hospodárstvo alebo ekonomika môže byť a) časť spoločenského života, teda súhrn činností a zariadení, zameraná na materiálne udržiavanie a zabezpečovanie ľudského života; oblasť spoločenskej činnosti, prostredníctvom ktorej sa vyrábajú, rozdeľujú, vymieňajú a spotrebúvajú úžitkové hodnoty; b) v užšom zmysle nepresne: spôsob organizovanie výrobnej činnosti respektíve výrobná činnosť. Existujú rôzne odvetvia hospodárstva.

Z historického hľadiska je to súhrn výrobných vzťahov charakteristické obdobie dejín. Napríklad to môže byť  ekonomika feudalizmu, ekonomika kapitalizmu.

Ekonomika štátu je hospodárstvo celej krajiny, všetkých jej podnikov, domácností a tiež štátnych inštitúcií. Definujeme ju ako súhrn činností hospodárskeho charakteru uskutočňovaných na určitom štátnom území za účasti všetkých ich výrobných faktorov. Slúži ako základ každého štátu a zároveň je vo vzťahu k štátnemu rozpočtu. Základnými cieľmi sú vysoký a rovnomerný hospodársky rast, nízka nezamestnanosť, cenová stabilita, rovnováha v oblasti vonkajších ekonomických vzťahov.

Termín sa často zhoduje s pojmom politická ekonómia, ktorý bol neskôr nahradený jednoduchým ekonómia. Za zakladateľa národohospodárstva sú považovaní predstavitelia klasickej školy politickej ekonómie, hoci rovnakými otázkami sa zaoberali už antickí filozofovia, merkantilisti a fyziokrati. Hlavnými oblasťami záujmu ekonómie sú kategórie ako bohatstvo, jeho distribúcia, národný dôchodok, zdanenie, rozpočtový postup, verejné financie či nastavenie hospodárskej politiky štátu.

Rozdiel medzi politickou ekonómiou a národohospodárstvom možno hľadať vo zvykovom označení, pričom za “politického ekonóma” sa označuje teoretik, ktorý systematicky rozvíjal výskum na hranici ekonómie a politických vied, zatiaľ čo národohospodármi sa väčšinou nazývajú ekonomickí “praktici”, ktorí sa podieľali na tvorbe hospodárskej politiky štátu, napríklad minister financií a tak ďalej.  Odlišnosť je tak podobná ako u termínov ekonómia a ekonomika (hospodárstvo).