Základný scenár prognózy vývoja pre globálnu ekonomiku v roku 2022

Vplyv pandémie na svetovú ekonomiku sa zmenšuje. Vyplýva to z viacerých prognóz.

Služby a cezhraničné cestovanie sa naďalej obnovuje. Štruktúra dopytu sa presúva od tovarov k službám a približuje sa k tej pred COVD – 19.

Reálny rast hrubého domáceho produktu a prognózy

2020 fact 2021F Bloomberg consensus 2022F Bloomberg conssensus IMF 2021F Oct 2021 IMF 2022F Oct 2021 OECD 2021F (Dec 21) OECD 2022F (Dec 21)
Vyspelé ekonomiky
USA -3.4 5.6 3.9 6.0 5.2 5.6 3.7
Eurozóna -6.4 5.1 4.2 5.0 4.3 5.2 4.3
Nemecko -4.6 2.7 4.1 3.1 4.6 2.9 4.1
Francúzko -7.9 6.7 4.0 6.3 3.9 6.8 4.2
Taliansko -8.9 6.3 4.3 5.8 4.2 6.3 4.6
Španielsko -10.8 4.5 5.6 5.7 6.4 4.5 5.5
Veľká Británia -9.4 6.9 4.8 6.8 5.0 6.9 4.7
Japonsko -4.6 1.8 2.9 2.4 3.2 1.8 3.4
Novovznikajúce ekonomiky
Čína 2.2 8.0 5.2 8.0 5.6 8.1 5.1
Rusko -2.7 4.2 2.5 4.7 2.9 4.3 2.7
India -7.3 9.3 7.6 9.5 8.5 9.4 8.1
Brazília -3.9 4.8 0.7 5.2 1.5 5.0 1.4
Mexiko -8.2 5.5 2.8 6.2 4.0 5.9 3.3
Južná Kórea -0.9 4.0 3.0 4.3 3.3 4.0 3.0
Južná Afrika -6.4 4.9 2.0 5.0 2.2 5.2 1.9
Turecko 1.6 9.4 3.7 9.0 3.3 9.0 3.3

F – Forecast, teda predpoveď.

Ekonomika Číny (najväčšieho dovozcu surovín) čaká spomalenie rastu na 5 %, čím sa vyhne dlhovej kríze. To má spomaľujúci účinok na globálny dopyt spolu s dokončením protikrízových podporných opatrení vo väčšine krajín. Dopyt je však stále silný v dôsledku nahromadených úspor vo vyspelých ekonomikách, rastúcich miezd a investícií. Investície podporujú štáty. V USA je to prijatý zákon o investíciách do infraštruktúry a v EÚ financovanie v rámci projektu Next Generation EU.

Znižuje sa napätie vo výrobných a prepravných reťazcoch, ktoré obmedzujú ponuku tovaru.

To všetko umožňuje dospieť k vyrovnanejšiemu stavu ponuky a dopytu, znížiť inflačné tlaky a zabezpečiť relatívne miernu normalizáciu menovej politiky svetových centrálnych bánk, ktorá neohrozuje finančné krízy a nepodkopáva ekonomický rast.

Svetová ekonomika smeruje k „novému normálu“ s tvrdším pracovným trhom, určitým poklesom globalizácie a silnejším trendom energetickej transformácie (ktorý je stále v plienkach). To môže byť v súlade s vyšším rastom investícií, inflácie a úrokových sadzieb ako v predchádzajúcich desiatich rokoch.

Reálne výnosy vládnych dlhopisov na rozvinutých trhoch porastú, ale pravdepodobne zostanú záporné až do konca roku 2022, čo podnieti dopyt po aktívach výhodných pre infláciu. Zároveň zrýchlenie rastu výnosov na dlhovom trhu pozorované začiatkom januára v dôsledku revízie prognózovaného tempa rastu úrokovej sadzby Fedu, ako aj možnosti skorého zníženia jeho súvahy, ktoré trh predtým prakticky nezohľadňoval, môže prispieť k zvýšeniu volatility na komoditných a finančných trhoch.

Nové podniky a ich rast bude podporovaný dopytom po surovinách (obnovenie mobility, letecká doprava, energetická transformácia), no tlakovými faktormi môže byť spomalenie čínskej ekonomiky, možný odliv kapitálu a zvýšenie nákladov na refinancovanie v dôsledku normalizácie menovej politike svetových centrálnych bánk, posilňovaniu dolára a vynútenej prísnejšej menovej politike miestnych centrálnych bánk na obmedzenie odlivu kapitálu a inflácie.