Vplyv mužského pohlavného údu na rast HDP

HELSINKI – Na dĺžke nezáleží, opakuje sa donekočna, keď sa píše o tom, ako penis ovplyvňuje kvalitu sexu. Ako však zistili fínski ekonómovia, môže priemerná dĺžka penisov v krajine výrazne ovplyvniť jej ekonomiku.

Tatu Westling z Helsinskej univerzity uskutočnil novátorský výskum, ktorý vnáša svetlo do spojitosti medzi dĺžkou stoporeného mužského pohlavného údu a rastom hrubého domáceho produktu. Výsledky výskumu Helsinského centra pre ekonomický výskumu pri Univerzite Helsinki pod titulom “Male Organ and Economic Growth: Does Size Matter?” (Mužský orgán a ekonomický rast: má veľkosť význam?) sú umiestnené na internetovej stránke univerzity.

V rámci výskumu boli skonštruované regresné modely, ktoré pozostávajú z takých premenných ako je HDP na obyvateľa, priemerné tempo rastu HDP, podiel investícií na HDP, množstvo práceschopného obyvateľstva a percentuálny podiel obyvateľstva s vysokoškolským vzdelaním. Okrem toho sa bral do úvahy taký ukazovateľ, ako je index politického režimu, ktorý sa mení od mínus 10 pre najautoritárskejšie krajiny, plus 10 pre najdemokratickejšie krajiny. Východiskom pre výskum boli makroekonomické údaje za roky 1960 až 1985 za 76 krajín sveta

Medzi premenné údaje bola zaradená dĺžka mužského pohlavného údu (vo vzrušenom stave) v centimetroch a tiež špeciálny korekčný index pre africké krajiny. Autor vychádzal z predpokladu, že pri relatívne väčšej dĺžke mužských pohlavných údov v Afrike, krajiny tohto kontinentu majú relatívne menší HDP.

Aké sú výsledky výskumu? HDP je závislé od dĺžky pohlavného údu v tvare prevráteného písmena U (inverse U-shaped). Znamená to, že krajiny, ktorých muži majú k dispozícii pohlavný orgán priemernej veľkosti, majú tendenciu byť ekonomicky rozvinuté, a naopak, krajiny s veľmi veľkým alebo veľmi malým náradím sú veľmi chudobné.

Sám o sebe faktor dĺžky pohlavného údu môže vysvetliť pätnásť percent zmien v HDP. Maximálna úroveň HDP v absolútnom vyjadrení sa dosahuje pri dĺžke údu 13,5 centimetrov a kolaps v ekonomickom rozvoji prichádza pri dĺžke údu viac ako 16 centimetrov. Krajiny, kde je pohlavný úd v priemere menší ako 12 centimetrov, sú tiež relatívne chudobné.

Súčasne platí, že tempo ekonomického rastu krajín od roku 1960 do roku 1985 je negatívne závislé od dĺžky penisu, pričom jeho veľkosť môže vysvetliť 20% dynamiky HDP. To znamená, že čím menší „vták“, tým väčší rast hrubého domáceho produktu. Tatu Westling tvrdí, že veľkosť penisu môže byť oveľa väčším determinantom v dynamike HDP ako typ politického režimu.

Regresné modely „hypotézy mužského pohlavného orgánu“ sú stabilné, premenné štatisticky významné, poznamenáva autor výskumu. Regresné matematické modely skúmajú, ako je jedna premenná, v našom prípade hrubý domáci produkt, závislá od inej premennej, teda veľkosti stoporeného pohlavného údu. Ak je medzi nimi veľká závislosť, väzba má štatistický význam, teda sa opakuje v celom časovom rade údajov.