V Ukrajine sú účastníci operácie Dunaj veteránmi

Účastníci operácie Dunaj v roku 1968, teda operácie, počas ktorej vstúpili armády štátov Varšavskej zmluvy do Československa, majú štatút vojnových veteránov. Tvrdí to portál Trassa E 95 (Diaľnica E 95). Originál textu je tu.

V Ukrajine existuje zákon O postavení vojnových veteránov, zárukách  ich sociálnej ochrany v znení z 23. novembra 1995. Plné znenie zákona je tu.

Podľa článku 2 zákona sa za vojnových veteránov považujú “účastníci vojenských akcií na území iných krajín – vojenský personál sovietskej armády, námorníctva, Výboru pre štátnu bezpečnosť, súkromných vojakov, dôstojníkov a vojenského personálu Ministerstva vnútra bývalého ZSSR, zamestnancov príslušných kategórií, ktorí slúžili alebo pracovali v bývalom ZSSR v štátoch, kde v tomto období prebiehali boje. Zoznam týchto štátov, obdobia nepriateľstva v nich a kategórie pracovníkov určuje kabinet ministrov Ukrajiny.”

Počas 50. výročia operácie si pripomenuli v Meste Bolgrad na juhu Odeskej oblasti 21. august 1968 položením kvetov k pamätníku vojakom internacionalistom, ktorý má názov Bojové bratstvo (na titulnej fotografii)  a rozdaním pamätných medailí.

Uskutočnila sa tu míting, počas ktorej jej účastníci zdieľali spomienky na tieto vzdialené udalosti. Prakticky každý rečník zdôraznil, že v tých rokoch bol mimo politiky, len plnil svoju vojenskú povinnosť.

Účastníci československých podujatí z Bolgradského okresu získali pamätné medaily “50 rokov spoločnej operácie krajín Varšavskej zmluvy DUNAJ” Výboru veteránov vojny Organizácií veteránov Odeskej oblasti. Na preukazoch k medailám je podpis generál-poručíka Nikolaja Lejfutu, šéfa krajskej rady veteránov.

Po mítingu, vojnoví veteráni operácie odišli do Spaso-Preobraženského kotola, kde zapálili sviečky na pamiatku svojich spolubojovníkov, ktorí už nežijú.

V roku 1989 prijala sovietska vláda vyhlásenie a spoločné vyhlásenie vedenia Bulharska, Maďarska, NDR, Poľska a ZSSR, v ktorých sa zavedenie vojsk do Československa v roku 1968 kvalifikovalo ako „nezákonný čin zasahovania do vnútorných záležitostí suverénnej krajiny, čo je akt prerušujúci proces demokratickej obnovy v  Československu a má trvalé negatívne dôsledky.

Na Ukrajine však veteráni Operácie Dunaj oficiálne majú postavenie účastníkov bojových akcií, poznamenáva portál Trassa E 95.