V rámci nízkoprahového očkovania prvých 2000 ľudí

BRATISLAVA – Pilotnému projektu nízkoprahového očkovania sa podarilo zaočkovať už 2000 ľudí so sťaženou dostupnosťou zdravotníckych služieb, medzi ktorých patria napr. ľudia bez domova alebo obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít.

O stave projektu informovala Miriam Filová, hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ).

Napriek tomu zaočkovanosť prvou dávkou v takto zraniteľných skupinách ľudí naďalej výrazne zaostáva za celoslovenským priemerom. Organizácie stojace za projektom, Intervenčný tím Ministerstva zdravotníctva SR, príspevková organizácia  Zdravé regióny a súkromný poskytovateľ Záchranná zdravotná služba SR, preto
plánujú výrazné zvýšenie kapacít projektu.

Pandémia COVID-19 má všade vo svete najťažšie zdravotné a sociálne dopady na ľudí s najhoršou dostupnosťou bežných služieb zdravotnej starostlivosti – vrátane očkovacích centier. Predstavovaný koncept nízkoprahového očkovania (NPO) bol vyvinutý práve pre takto zraniteľné populácie. V kontexte Slovenska ide konkrétne najmä o marginalizované rómske komunity, ľudí bez domova a ďalších klientov sociálnych služieb (či už terénnych, ambulantných alebo pobytových), no aj o ľudí v akútnej finančnej tiesni či so zníženou mobilitou a žijúcich v obciach vzdialených okresným a krajským centrám.

„Pilotný projekt odštartoval v priebehu júna 2021, očkovalo sa najmä na východnom Slovensku a väčšinu zaočkovaných tvorili obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít. No zaočkované
boli takto aj stovky ľudí žijúcich mimo komunít, ako napríklad i množstvo ľudí bez domova v Bratislave,“ hovorí Lucia Roussier z Intervenčného tímu Ministerstva zdravotníctva SR.
Samotný proces očkovania v teréne je úlohou Záchrannej zdravotnej služby SR. Vďaka zastúpeniu až na 13 miestach ma celoslovenské pokrytie a jej mobilné tímy vedia prísť aj do odľahlejších oblastí.

Súčasťou každého viacpočetného tímu je aj lekár a záchranár, čím je garantovaná odbornosť a bezpečnosť celého procesu a taktiež ďalší zdravotnícky alebo administratívny personál. „Naše mobilné tímy zabezpečujú očkovanie na rôznych miestach a pre rôzne typy organizácii. Chodíme do firiem, domovov sociálnych služieb či komunít na okraji spoločnosti, v priebehu
jedného dňa vieme zaočkovať stovky ľudí,“ hovorí Ernest Caban, generálny riaditeľ ZZS SR.

V rámci projektu sa zatiaľ celkovo podarilo zaočkovať už viac než 2 000 osôb v 16 obciach. Mieru preočkovanosti sa týmto prístupom darí úspešne zvyšovať, čoho dôkazom sú lokality, ktoré majú po druhom kole nízkoprahového očkovania mieru preočkovania viac ako 30%. Koľko je na Slovensku ľudí so sťaženou dostupnosťou zdravotníckych služieb? Potreba NPO na Slovensku sa dá najnázornejšie ilustrovať prostredníctvom najpočetnejšej zraniteľnej populácie u nás. Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny (ZR) od
počiatku pandémie systematicky monitoruje jej priebeh v približne 2/3 všetkých marginalizovaných
rómskych komunít (450).

„Zaočkovanosť prvou dávkou v takýchto komunitách podľa indícií z nášho monitoringu zatiaľ dosiahla v celoslovenskom priemere veľmi nízku úroveň. Úroveň nad 10% dosahuje len 42 z 266
obcí a miest, kde organizácia priamo pôsobí,“ hovorí Andrej Belák zo Zdravých regiónov. „To všetko napriek tomu, že práve v marginalizovaných rómskych komunitách boli v priebehu prvej vlny
pandémie zaznamenané vysoké sídelné úrovne premorenosti, pomerne ťažké zdravotné dopady u ľudí rovnakého veku (až 44% hospitalizácií s ochorením a vyše 20% úmrtí u ľudí do 50 rokov)
a sociálne, ekonomicky i symbolicky najtvrdšie karanténne opatrenia,“ dodáva.

Údaje o preočkovanosti a zdravotných dopadoch ochorenia COVID-19 v prípade ľudí bez domova a ďalších zraniteľných populácií u nás zatiaľ nie sú zbierané porovnateľne systematicky a plošne.
Podľa informácií zainteresovaných mimovládnych organizácií a poskytovateľov služieb však aj tu hodnoty za väčšinu štandardných ukazovateľov kolíšu na podobne nízkych úrovniach.

Kto stojí za projektom?

Koncept NPO v priebehu posledných týždňov spoločne vyvinuli a otestovali Intervenčný tím Ministerstva zdravotníctva SR,  Zdravé regióny a súkromný poskytovateľ Záchranná zdravotná služba SR. Na príprave a testovaní NPO sa však významne podieľali aj ďalšie organizácie poskytujúce služby primárne zraniteľným populáciám, spolupracujúce samosprávy, miestni poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, RÚVZ, atď.

Popri dátach, expertíze a skúsenostiach uvedených aktérov výsledný koncept vychádza z medzinárodných odborných odporúčaní ohľadom vakcinácie zraniteľných populácií (napr. od WHO) a
z predbežných a priebežných spätných väzieb od očkovaných. Veľmi dobrým príkladom dobrej praxe je nízkoprahové očkovanie v Trebišove, kde sa na základe spokojnosti klientov, empatickému
prístupu a dobrej spolupráci partnerov podarilo opätovne zvýšiť počet záujemcov o očkovanie v druhom termíne.

Ako funguje celý proces?

Nízkoprahové očkovanie prebieha v štyroch fázach:

1. Začína výberom obcí s najväčšou aktuálnou potrebou, ktorý stavia na pravidelne aktualizovaných dátach monitoringu ZR a konzultáciách IT MZ s miestnymi aktérmi. Zohľadňuje najmä mieru epidemiologického rizika – celkovú aktuálnu veľkosť nezaočkovaných zraniteľných populácií v jednotlivých obciach a predošlé klinické dopady pandémie na týchto ľudí.

2. V obciach takto vybraných pre NPO po stanovení termínu očkovania pokračujeme intenzívnou informačnou, osvetovou a registračnou kampaňou zameranou na všetky zistené miestne zraniteľné populácie. Kampaň zahŕňa zvyšovanie povedomia o zdravotných i praktických benefitoch očkovania, diskusie doplňujúcich otázok o bezpečnosti, rizikách a
nežiadúcich účinkoch očkovania, konzultácie zdravotného stavu a kontraindikácií s lekárom, ale i pred-registráciu záujemcov o očkovanie.

3. Pri samotnom očkovaní zohráva kľúčovú úlohu predovšetkým zdravotnícky personál ZZS SR, IT MZ a  miestny poskytovateľ. Logistiku a komunikáciu na mieste i v teréne však aj v tomto
kroku intenzívne podporujú miestni koordinátori a asistenti podpory zdravia zo Zdravých regiónov, pracovníci samospráv a ďalších miestnych organizácií či projektov.

4. Záverečnou, štvrtou fázou NPO je plánovanie nadväzujúceho NPO v obci a post-vakcinačné poradenstvo prostredníctvom telefonickej linky IT MZ, ktoré majú zaočkovaní klienti
k dispozícii pre prípadné otázky alebo nežiaduce účinky. Nasleduje opätovná návšteva obce, do ktorej sa tímy NPO vrátia s očkovaním druhej dávky vakcíny a  s ponukou očkovania prvej
dávky vakcíny pre ďalších záujemcov.