Uzbekistan: dnes prebieha referendum o ústave

TAŠKENT – Dnes od 8.00 miestneho uzbeckého času do 20.00 miestneho času občania Uzbekistanu hlasujú v referende.

Referendum je súčasťou širších sociálno-ekonomických reforiem. V rámci nich budú zmeny v nasledovných oblastiach: sociálne zabezpečenie, ochrana životného prostredia, vzdelávanie, právny štát, rodina, pracovné vzťahy, právny štát, osobné práva a slobody, právo mládeže, ekonomické práva a slobody, sloboda slova, silný parlament, , advokácia, kompaktná a zodpovedná vláda, miestna samospráva.

Ústavné zmeny vychádzajú z nasledovných predpokladov. V roku 2040 bude mať Uzbekistan 50 miliónov obyvateľov. Spomedzi nich bude veľa mladých ľudí. Bude ich viac ako polovica. Kvôli mladým ľuďom by mala mať krajina stabilnú ekonomiku, bezpečnú krajinu, efektívne riadenie, sociálne garancie.

Preto krajina zmení základný zákon – Ústavu Uzbeckej republiky. Kvôli zmenám vytvorila komisiu, ktorá má 47 členov. Občania cez rôzne komunikačné kanály poslali 60 000 pripomienok.

Následne sa objavil projekt ústavy. K nemu prišlo ďalších 150 000 návrhov.

Doteraz platná Ústava Uzbeckej republiky má 128 článkov a 275 noriem, nová bude mať 155 článkov a 434 noriem.

Približne 65 % textu novej ústavy je na základe návrhov obyvateľov.

V Ústave Uzbeckej republiky sú v rôznych oblastiach nasledovné novinky.

Sociálne zabezpečenie. Dôležitým smerom sociálnej politiky je silná sociálna ochrana a starostlivosť o sociálne odkázaných obyvateľov zostanú dôležitým smerom štátnej politiky. Uzbekistan sám seba definuje ako sociálny štát.  Pozornosť a starostlivosť o ľudí je základnou povinnosťou štátu.

Predpokladá sa, že štát sám na seba vezme povinnosti týkajúce sa zmenšenia chudoby, zabezpečenie zamestnanosti a ochranou pre nezamestnanosťou.

Určuje sa právo každého občana na bývanie. Nikto nemôže byť pripravený o bývanie bez rozhodnutia súdu. Ak niekto príde o bývanie, bude mu kompenzované na základe trhovej hodnoty. V návrhu ústavy sa bezplatne poskytuje zdravotná starostlivosť.

Ochrana životného prostredia. Štát má prijímať také opatrenia, ktoré sa budú týkať zlepšeniu, obnoveniu a ochrane životného prostredia.

Vzdelanie. Rozširujú sa práva a možnosti získania vzdelania, učitelia získavajú ústavný status. ˇustava bude chrániť ich česť a dôstojnosť, vďaka nej budú mať nárok na hmotné zabezpečenie. Ústava fixuje právo občanov získať vysokoškolské vzdelanie vďaka štátnemu grantu. Vysokoškolské inštitúcie majú akademickú slobodu, slobodu výskumu.

Rodina. V Ústave sú ustanovenia, ktoré vytvárajú sociálne, ekonomické, právne a iné podmienky pre plnohodnotný rozvoj rodiny.

Pracovné vzťahy. Každému sa zabezpečuje právo na spravodlivú odmenu za prácu, bez akejkoľvek diskriminácie. Mzda nemôže byť nižšia ako je určená hladina minimálnej mzdy.  Detská práca sa zakazuje. Každý má právo na podporu v nezamestnanosti.  Štát zabezpečuje zamestnanosť, ochranu pred nezamestnanosťou, znižovanie chudoby.

Určuje sa, že veľkosť dôchodku, podpôr a inej sociálnej pomoci, nemôže byť nižšia ako oficiálne určené sociálne minimum.

Právny štát. Posilňujú sa práva a slobody ľudí. Zakazuje sa trest smrti. Osoby nemôžu byť zadržané bez rozhodnutia súdu na viac ako 48 hodín. Sloboda osobnosti môže byť obmedzená len na základe rozhodnutia súdu. Vyšetrovacie orgány sú povinné vysvetliť zadržanému jeho práva. On nemusí vypovedať proti sebe. Práva a slobody jedných ľudí, nesmú porušovať práva a slobody iných ľudí.

Osobné práva a slobody. Každý má právo v súlade s medzinárodnými dohodami obrátiť sa na medzinárodné inštitúcie.  Každý kto sa stal objektom nezákonných rozhodnutí má právo na kompenzáciu škody. Počas súdu sa môžu využívať len dôveryhodné a zákonné dôkazy. Nikto nemôže byť uznaný za vinného len vtedy ak sa priznal a žiaden iný dôkaz o jeho vine neexistuje.  Štát zabezpečuje prístup všetkých obyvateľov k internetu.

Práva mládeže. Štát je pre mladých ľudí povinný zabezpečiť, vzdelanie, bývanie, zamestnanie.

Ekonomické práva a slobody. Zavádza sa právna ochrana všetkých foriem vlastníctva. Štát je povinný zabezpečiť priaznivé investičné a podnikateľské prostredie.  Podnikatelia môžu využívať slobodu podnikania. Pôda môže byť aj v súkromnom vlastníctve. Monopoly sa regulujúc a obmedzujú zákonom.

Silný parlament. Posilňujú sa právomoci oboch komôr parlamentu. Olij Mažilis, teda parkament má dve komory. Zákonodarná komora má 150 poslancov volených z územných obvodov. Senát má 100 členov, 84 volených z regiónov, z Autonómnej republiky Karakalpakstan a z hlavného mesta Taškent a ďalších 16 nominovaných prezidentom Uzbekistanu.

Vláda. Posilňujú sa právomoci vlády.

(Spracované podľa materiálov Centra stratégie rozvoja).