ŠÚ SR zverejnil demografické údaje za rok 2021

BRATISLAVA –  Štatistický úrad SR aktuálne zverejnil rozsiahly súbor definitívnych údajov o všetkých demografických procesoch za rok 2021 v tabuľkovej forme v systéme DATAcube. na portáli úradu v kapitole Demografia a sociálne štatistiky/ 1.1. – Obyvateľstvo. Údaje sú dostupné od 31. marca 2022 na úrovni SR, ale aj v nižších územných štruktúrach (kraje, okresy) až do úrovne obcí.

Štandardné, ročne či mesačne zverejňované vybrané ukazovatele (napr. počet obyvateľov a podobne), ktoré boli zisťované aj v rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, už majú v dátach za rok 2021 zapracované aj výsledky zo sčítania.

Súčasne ŠÚ SR zverejnil publikáciu MY V ČÍSLACH – Pohyb obyvateľstva 2021, ktorá obsahuje základné informácie zostavené zo štatistických údajov o výsledkoch demografických procesov (sobášnosti, rozvodovosti, pôrodnosti, úmrtnosti a sťahovania) na Slovensku a v jeho regiónoch v roku 2021 v kontexte vývoja posledných desať rokov.

Ešte podrobnejšie údaje o demografických procesoch v roku 2021 z rôznych aspektov budú zverejnené do konca júna 2022 na portáli ŠÚ SR v záložke Štatistiky/Demografia a sociálne štatistiky/Obyvateľstvo a migrácia/Ukazovatele/Pramenné diela.