Stredná Ázia nevzýva Alaha, korán, ale investície

Skúsenosti s témou civilizačnej voľby v prospech panturkizmu alebo islamských hodnôt prestali byť významným faktorom zahraničnej politiky stredoázijských krajín. Boli nahradené čistým pragmatizmom. Politické elity v regióne majú predovšetkým záujem o reštrukturalizáciu svojich ekonomík, o získanie investícií – najmä technologických a rozvoj ľudského kapitálu. Chápu, že islamské krajiny nemôžu v tejto oblasti moc pomôcť, a preto sa snažia oddeliť sa od Blízkeho východu a jeho konfliktov. Napísal o tom na stránke Carnegie Centra v Moskve Rafael Sattarov.

Diskusia o geopolitickom súperení medzi Ruskom, Čínou a Západom v Strednej Ázii sa stali tak bežné, že takmer vytlačili myšlienku, že historicky a kultúrne, región má tendenciu priblížiť sa k inej časti sveta – k strednému východu. V skorých deväťdesiatych rokoch, po rozpade Sovietskeho zväzu bolo “islamské prebudenie” jednou z hlavných tém v sociálnom živote Strednej Ázii a vedúci predstavitelia nových nezávislých štátov museli vyvinúť novú moslimskú agendu.

Arabské náboženské nadácie začali aktívne pracovať v regióne, deklarovali “jednotu ummy” (slovo umma  znamená v arabskom jazyku národ, alebo komunitu), a snažili sa rozšíriť svoj vplyv na miestnych veriacich prostredníctvom siete moslimských náboženských škôl typu madrasa, alebo medrese,  a vyučovať Korán na vzory arabských teológov. Ďalšou myšlienkou bol pan-turkizmus. Inšpiráciou bolo Turecko, pripravené zjednotiť turecké obyvateľstvo Strednej Ázie pod jeho vedením.

Avšak vážne zblíženie medzi krajinami Strednej Ázie a na Blízkom východe sa nikdy nestalo – s jedinou výnimkou. Paradoxne, najatraktívnejším partnerom na Strednom východe v Strednej Ázii bol Izrael, čo viedlo k tomu, že sa región stal najviac proizraelskou časťou islamského sveta.

Nelikvidná solidarita

Krajiny strednej Ázie sa rýchlo rozčarovali príležitosťami spolupráce s muslimským Stredným východom. Mladé štáty, ktoré boli naposledy oslobodené z vplyvu jedného staršieho brata v osobe ZSSR, sa neusmievali, aby sa stali závislou na inom, teraz v osobe islamských fundamentalistov z arabských krajín. Stredoázijské režimy sa pokúsili čo najrýchlejšie presvedčiť svojich zahraničných partnerov, aby opustili tón patrónov. Chcú hovoriť za rovnakých podmienok.

Ďalej sa objasnilo, že z hľadiska rozvoja štátu Stredný Východ nemôže ponúknuť strednej Ázii. Krajiny obidvoch regiónov spájajú mnohé spoločné črty, ale ide skôr o spoločné problémy, než o záujmy, ktoré umožňujú zjednotiť úsilie o ich riešenie.

Tak na Blízkom východe, ako aj v Strednej Ázii, nekontrolované a náchylné na konflikty obyvateľstvo prúdi zo znevýhodnených vidieckych oblastí do veľkých miest. Obe regióny sú tiež stále vystavené hrozbe nedostatku potravín v dôsledku neefektívneho využívania cezhraničných riek a vyčerpania vodných zdrojov. Ale ani jedna strana nedokázala nájsť účinné riešenie týchto problémov.

Ďalšou dôležitou podobnosťou medzi Stredným východom a strednou Áziou je kľúčová úloha armády a špeciálnych služieb pri zabezpečovaní stability režimov. V oboch regiónoch vedúci politici a vládnuce elity sú z veľkej časti tvorené zástupcami špeciálnych služieb a sú to tí, ktorí rozvíjajú pravidlá hry v domácom politickom a ekonomickom živote svojich krajín. Ale vzhľadom na podobnosť sa režimy tohto druhu zvyčajne nezaujímajú o rozvíjanie vzťahov so susedmi a zaobchádzanie s akýmikoľvek vonkajšími kontaktmi s veľkým podozrením.

 

Napokon samotné arabské krajiny neboli v strednej Ázii pripravené používať mäkkú moc. Najlepším dôkazom toho je to, že najslabšie pozície v regióne majú arabské a perzské médiá. Stredoázijské publikum katarského televízneho kanálu  Al-Jazeera, vplyvného komunikátora proislamského pohľadu na svet, je veľmi malé. Kanál nevysiela v ruštine, ale ani v jednom z miestnych jazykov. Obyvatelia strednej Ázie, ktorí môžu čítať správy anglicky, nie vždy využívajú tento informačný kanál.

V dôsledku toho sa v polovici roku 2000 zmenil postoj Strednej Ázie smerom k Blízkemu východu. Uzbekistan sa sklamal tak v panturkizme, ako aj v podiele náboženskej zložky v medzinárodných vzťahoch. Taškent začal energicky obmedzovať činnosť arabských náboženských nadácií a zatváral medresy. Došiel tak ďaleko, že Uzbekistan prestal posielať miestnych duchovných, aby študovali v náboženských inštitúciách na Blízkom východe, v podstate sa vracali do sovietskej praxe, keď imámovia boli  školení vo vnútri krajiny.

Kazachstan v dôsledku rastu cien energetických zdrojov a celkového posilňovania národného hospodárstva dlhodobo nepotrebuje mentorov a sám vedie aktívnu zahraničnú politiku. V Tadžikistane v dôsledku mnohoročnej občianskej vojny mali strach z islamských myšlienok a síl vo významnej časti spoločnosti. A v Turkménsku neobmedzený kult Nijazovovej osobnosti nenechal priestor pre náboženský život. (Nijazov bol známy aj pod menom Turkmenbaši – Otec Turkménov)

Politické vedenie krajín strednej Ázie si uvedomilo, že slová o solidarite s ummahom sú nelikvidné a že za nimi nie je nič okrem emócií. A na naplnenie emocionálneho prostredia skutočnou spoluprácou nie sú krajiny arabského Blízkeho východu pripravené.

“Arabská jar” a jej dôsledky

Jedným z hlavných rozdielov medzi oboma regiónmi je, že na Strednom východe, sekulárny politický systém s nádychom baasistického krídla arabského nacionalizmu, takmer všade skrachoval, a v Strednej Ázii je sekulárnym nacionalizmus, naopak na vzostupe. (BASS je skratka Socialistickej strany arabskej obrody v Iraku – poznámka Finančné noviny.)

Tento rozpor sa obzvlášť zhoršuje po “Arabskej jari” v roku 2011. Pád svetských režimov v Tunisku, Líbyi, Egypte, vypuknutí občianskej vojny v Sýrii a posilnenie radikálneho islamu na Strednom východe ukázali pre Strednú Ázii živý negatívny príklad a fakty, že politická nestabilita je obrovským utrpením pre obyčajných ľudí. Prejavilo sa to v spoločnej viere, že by sa taká vec by sa nemala v našej krajine nemala opakovať.

Od tej doby, bezpečnostné služby a vládni propagandisti, ak hovoria o domácich záležitostiach, neustále uvádzajú Stredný východe ak negatívny príklad, ako viditeľné potvrdenie toho, že vysoké očakávania, zamerané na zlepšenie životných podmienok a demokratické zmeny sú neodôvodnené, že obyčajní ľudia by mali vydržať súčasné problémy , a nadmerné dopyty a protesty, naopak, tlačia spoločnosť do chaosu. Obľuba ruských médií v strednej Ázii, ktoré dôsledne propagujú rovnaké myšlienky, len posilňuje tento obraz v mysliach mestskej populácie stredoázijských krajín.

Okrem toho sekulárna nacionalistická agenda postupne nahrádza náboženskú agendu. Arabský Blízky východ v Strednej Ázii je čoraz viac vnímaný ako zdroj radikálneho islamizmu, ktorý musí byť zablokovaný. Vedúci predstavitelia stredoázijských krajín verejne kritizujú také prísne moslimské zvyky ako povinné nosenie hidžábu a parandže ženami. Podľa ich názoru to nezodpovedá miestnym národným tradíciám.

Napríklad prezident Kazachstanu Nursultan Nazarbajev na stretnutí s predstaviteľmi inteligencie uviedol : “Vždy som bol proti  šatkám a burkám. Naše ženy ich nikdy nenosili a nezakrývali si nimi tváre. V školách, ústavoch začínajú mladí ľudia nosiť hidžáby a paranže. Vždy som bol proti tomu. Rešpektujeme všetkých moslimov, ale máme vlastnú cestu. “

Bývalý kirgizsky prezident Almazbek Atambaev vyjadril podobné myšlienky. Pod zámienkou ochrany národnej kultúry a jazyka, dokonca nariadil pridelenie finančných prostriedkov na propagandistickú kampaň, ktorá propaguje národné šaty a šatky ako alternatívu k moslimom odevom.

“Nesmieme zameniť kultúru arabských, pakistanských, bangladéšskych a iných moslomov s kirgizskou krajinou. Máme vlastné oblečenie a jazyk. Prečo namiesto slova “adal” ( čístý, povolený šarí’ou ) – “halal” ( arabsky povolený)? Čítal som Korán mnohokrát, nenechávajte nám inú kultúru a jazyk, ” povedal Atambaev.

Nemáme antisemitizmus

Vedúci predstavitelia stredoázijských krajín si dobre uvedomujú, že ich autoritatívne režimy nemajú v západných krajinách popularitu. Súčasne závisia od západných investícií, grantov a finančných inštitúcií. Ich vlastné deti a deti ich najbližších spolupracovníkov získavajú nehnuteľnosti na Západe a držia tam svoje úspory. To všetko núti politické elity regiónu ponúknuť západnému svetu určitý pozitívny program kvôli zmierneniu kritiky voči nim. Jedným z mála, ale skutočne pozitívnych aspektov v živote krajín strednej Ázie je tolerancia voči národnostným a náboženským menšinám. Práve táto téma, ktorú vedúci stredoázijskí predstavitelia široko používajú na pozíciu svojho obrazu na medzinárodnej scéne.

Každá krajina v regióne pravidelne zdôrazňuje, že vnútri jej hraníc prevažuje medzietnická harmónia a náboženská tolerancia. Zvláštny dôraz sa kladie na nedostatok antisemitských nálad a prosperitu niekoľkých židovských komunít, čo je pre muslimské krajiny veľmi zriedkavé. Historicky, Bucharskí Židia boli jeden z pôvodných obyvateľov Strednej Ázie, hoci až do konca XIX storočia tunajší cháni a emíri vedli proti nim je veľmi krutú represívnu politiku. V sovietskom a post sovietskom období je k vzťah k nim tolerantný, ak nie dokonca priateľský. (Buchara je jedno z miest v Uzbekistane, ktoré malo význam už v Perzskej ríši.

Bukharskí Židia boli veľkým prínosom ku kultúrnemu a hospodárskeho životu v regióne. Dokonca po tom ako sa skoro všetci odsťahovali do Izraelu a USA sú popularizátormi kultúry Tadžikov a Uzbekov, ale aj spolupráce s týmto regiónom.

 Dnes nežijúci prezident Uzbekistanu Islam Karimov a súčasný prezident Kazachstanu Nazarbajev, navštevujúc Izrael, opakovane zdôraznili, že v ich krajinách nikdy nebol antisemitizmus. Úrady v Tadžikistane a Uzbekistane si vzali na starostlivosť o cintoríny Bucharských Židov, vrátili veriacim synagógym ktoré boli zabavené počas sovietskej éry, aktívne nadväzujú vzťahy s podnikateľmi z Izraela a amerických podnikateľmi židovského pôvodu. Aj bez štátnej ochrany v krajinách tohto regiónu sa na židovských cintorínoch ani v synagógach nevyskytli prípady vandalizmu.

Stredoázijské krajiny majú nedostatočné možnosti lobovania, napríklad v Spojených štátoch, a preto sa pokúšajú vybudovať silné väzby s bucharsko-židovskou diasporou. Ich snahy podporuje skutočnosť, že židovská komunita Strednej Ázie opustila región nie kvôli antisemitskej politike orgánov, ale zo sociálno-ekonomických dôvodov. Diskriminácia Bukharských Židov nebola podriadená miestnym, ale centrálnymi sovietskymi orgánom, ktoré im zakazovali slobodne opustiť krajinu a uložili limit na prijatie na univerzity kvôli piatemu bodu v preukaze totožnosti. (V časoch ZSSR sa tam písala národnosť, dnes už nie).

Kurz na Tel Aviv

Aj pre Izrael zohrávajú dôležitú úlohu priateľské vzťahy so štátmi strednej Ázie. Dokonca aj prvý izraelský premiér David Ben-Gurion, aby sa zabránilo vytvoreniu jednotného protiizraelskej aliancie, sa usiloval o posilnenie vzťahov s nearabskými moslimské krajiny. Pri tejto stratégii Izrael úspešne spolupracoval s Tureckom, Iránom (do roku 1979) a Indiou, kde je podiel moslimskej populácie veľmi významný. To umožnilo izraelským politikom povedať, že ich činy proti Palestínčanom nie sú namierené proti islamu, ale proti jeho radikálnym prvkom.

Po páde Sovietskeho zväzu vstúpili do “priateľskej periférie” Izraela krajiny strednej Ázie, ako aj Azerbajdžan, s ktorými Tel-Aviv začal úzku vojensko-technickú spoluprácu. V prostredí izraelského premiéra Benjamina Netanjahua zdôrazňujú , že krajiny sú strategickými spojencami. Dnes v krajinách strednej Ázie má Izrael najsilnejšiu podporu medzi sekulárnymi a nacionalistickými silami. Vidia to ako príklad vysoko rozvinutého štátu, ktorý napriek nepriaznivému prostrediu a ťažkým klimatickým podmienkam dokázal vybudovať efektívne hospodárstvo a dosiahnuť pôsobivý technologický rozvoj. Kedykoľvek sa problémy v stredoázijskom regióne zhoršujú potravinovou bezpečnosťou alebo nedostatkom vodných zdrojov, každý apeluje na izraelskú skúsenosť.

Židovský štát, ktorý si to uvedomuje, sa snaží rozširovať svoje úspechy prostredníctvom programov rozvoja poľnohospodárstva a poskytovať bezplatnú pomoc obyvateľom strednej Ázie pri uskutočňovaní komplexných lekárskych operácií v rámci programu Tikkun Olam. Ako odpoveď sa krajiny v regióne snažia udržiavať dobré vzťahy s Izraelom, často na úkor ich vzťahov s arabským svetom. Takmer nikdy ani nehovoria o vyhláseniach o solidarite s Palestínčanmi a Uzbekistan a Kazachstan otvorili svoje veľvyslanectvo v Tel Avive, ignorujúc kritiku ostatných krajín na Blízkom východe.

Aj v konflikte medzi Tureckom a Izraelom sú sympatie mnohých v strednej Ázii pravdepodobnejšie na strane Tel Avivu. Prezident Erdogan je kritizovaný za to, že primárne podporuje Arabov a nie etnicky blízkých Turkov, ktorých práva sú porušované na Kryme, Iráne a Číne. Všeobecne platí, že skúsenosti s témou civilizačnej voľby v prospech panturkizmu alebo islamských hodnôt prestali byť významným faktorom v politike krajín strednej Ázie smerom k Blízkemu východu. Boli nahradené čistým pragmatizmom. Politické elity v regióne majú predovšetkým záujem o reštrukturalizáciu svojich ekonomík, o získanie investícií – najmä technologických a rozvoj ľudského kapitálu. Chápu, že arabské krajiny nemôžu v tejto oblasti moc pomôcť, a preto sa snažia oddeliť sa od Blízkeho východu a jeho konfliktov.

Myšlienky panturkismus a islamskej renesancie postupne nahradil štátny nacionalizmus a politickej elity strednej Ázie sa radšej zameriavajú sa na globálnej ummy, a regionálnej spolupráce a investícií podľa ekonomicky a technologicky vyspelých krajinách.