Štatistický úrad SR: slovenský priemysel sa po mesiaci spamätal, skok zaznamenala výroba áut

BRATISLAVA – Priemyselná produkcia v apríli 2024. Informuje o nej Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Kľúčový sektor slovenskej ekonomiky, priemysel, sa po marcovom výraznom prepade opäť dostal do plusu. Rast podporila najmä oživená výroba automobilov a nárast produkcie súvisiacej s energetikou. Vyšší výkon ako pred rokom ale vykázalo až 11 z 15 priemyselných odvetví.

Priemyselná produkcia SR v apríli 2024 medziročne vzrástla o 6,3 %. Po výraznom marcovom prepade sa tak priemysel vrátil k vyšším výkonom, ktoré pretrvávali od augusta minulého roka (po prepočítaní vplyvom úpravy metodiky)1). Celkovo z 15 sledovaných odvetví2) zaznamenalo medziročne vyšší výkon 11, medzi nimi väčšina ťažiskových odvetví slovenského priemyslu.

Najvýznamnejší vplyv na priemyselnú produkciu v štvrtom mesiaci tohto roka mal výrazný rast vo výrobe dopravných prostriedkov o 15,9 %. Vo vyjadrení vplyvu prostredníctvom tzv. príspevkov3) ktoré zohľadňujú tempo rastu/poklesu v kombinácii s váhou odvetvia v štruktúre priemyslu a umožňujú hierarchizovať vplyvy jednotlivých odvetví, to bol vplyv plus 3,78 percentuálneho bodu (p. b.) k výsledku odvetvia. Výroba dopravných prostriedkov vykázala rast prvýkrát v tomto roku. Kým v marci sa prepadla až o takmer 15 %, v apríli vďaka dvojcifernému rastu najviac prispela k zvýšeniu priemyselnej produkcie.

K pozitívnemu vývoju celého priemyslu prispel pokračujúci medziročne významne vyšší výkon v energetike, teda v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. V apríli odvetvie vykázalo rast o 32,9 %  (príspevok +2,48 p. b.). O vyše pätinu vyššiu produkciu ako pred rokom vykázala tiež výroba elektrických zariadení (príspevok +1,25 p. b., rast o 23,5%), či výroba potravín (príspevok +1,04 p. b., rast o 21,4 %). Do plusových čísiel sa po takmer dvoch rokoch dostala aj výroba výrobkov z gumy a plastu, medziročne stúpla o 4,4 % (príspevok +0,42 p. b.).

 

Najviac nadol ťahalo priemysel takmer 11 % zníženie výkonu vo  výrobe kovov (príspevok -2,18 p. b.). Ďalej pokračoval výrazný prepad v ťažbe a dobývaní, kde produkcia najmä v dôsledku zatvorenia baní klesla až o 39,3 % (príspevok -0,69 p. b.). Celkovú produkciu ovplyvnil aj pokles o 7,3 % vo výrobe strojov a zariadení (príspevok -0,67 p. b.).

Medzimesačne (oproti marcu 2024) po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia zvýšila o 3,4 %.

Aprílové zvýšenie produkcie opäť vytiahlo priemysel do mierne plusových čísiel aj v kumulatívnej bilancii od začiatku roka. Priemyselná produkcia v súhrne za január až apríl vzrástla medziročne o 0,5 %. Vyšší výkon ako v rovnakom období minulého roka malo 5 z celkovo 15 sledovaných odvetví (špeciálnych priemyselných zoskupení)3). Najvýznamnejšie výsledok ovplyvnil vyše štvrtinový (27,4 %) rast v dodávke elektriny a plynu (príspevok +2,50 p. b.) a o viac ako 15 % navýšenie vo výrobe elektrických zariadení (príspevok +0,82 p. b.). Priemysel brzdila najmä výroba dopravných prostriedkov, ktorá vykázala za prvé štyri mesiace 2024 medziročný pokles o 2,7 % (príspevok -0,67 %) a tiež o 40 % nižší výkon v ťažbe (príspevok -0,63 p. b.) spôsobený útlmom baníctva.

  • 1) Z dôvodu úpravy metodiky – prechod na nové bázické obdobie (z r. 2015 na r. 2021) od publikovania dát za január 2024 bol prepočítaný celý časový rad údajov – viac v dokumente Vplyv zmeny bázického obdobia a zatrieďovania podľa činnostných jednotiek podniku (PDF – 615 kB).
  • 2) Štruktúru priemyslu podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 tvoria tri sekcie – Ťažba a dobývanie, Priemyselná výroba a Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. Priemyselná výroba sa ďalej člení na 13 odvetví, resp. špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví.
    Presné názvy jednotlivých priemyselných odvetví, ako aj ich špeciálnych zoskupení sú v metodike.
  • 3) Príspevok predstavuje hierarchizované rozloženie aktuálnej hodnoty rastu či poklesu celého priemyslu do jednotlivých priemyselných odvetví. Zohľadňujú nielen % rast či pokles produkcie, ale aj váhu (podiel) odvetvia v priemysle SR. p. b. percentuálny bod