ŠÚ SR: podnikatelia zrejme cítia vrchol druhej vlny pandémie, dôvera v ekonomiku mierne vzrástla

BRATISLAVA – Optimizmus podnikateľov v marci 2021 sa zvýšil z dlhodobo nízkych hodnôt, s výnimkou stavebníctva dôvera v ekonomiku vzrástla vo všetkých sledovaných oblastiach. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Stúpla v priemysle, obchode, u spotrebiteľov a najvýraznejšie v službách, kde očakávajú zlepšenie situácie v najbližších  troch mesiacoch takmer všetky sektory.

Najvýraznejší nárast optimizmu pri hodnotení budúceho stavu ekonomiky prejavili podnikatelia v službách, ktorí patria medzi najviac zasiahnutých aktuálnou situáciou a obmedzeniami v dôsledku pandémie. Najpriaznivejšie hodnotili očakávaný vývoj dopytu po svojich službách v  troch nasledujúcich mesiacoch. Súvisí to pravdepodobne najmä s očakávaním otvorenia ich prevádzok a opätovného vysokého dopytu po rôznych typoch služieb. Nárast optimizmu sa prejavil v siedmich z deväť sledovaných odvetví služieb.

Po troch mesiacoch poklesu vzrástla aj dôvera podnikateľov v priemysle a po predchádzajúcom zhoršení za posledné dva mesiace aj v obchode a u spotrebiteľov. Spotrebitelia zvýšili obavy predovšetkým pri očakávaní vývoja cien. V stavebnej činnosti dôvera opäť klesla na druhú najnižšiu hodnotu od júna 2013.

V medziročnom porovnaní bola však dôvera podnikateľov nižšia ako pred rokom vo všetkých oblastiach ekonomiky a aj u spotrebiteľov. Najbližšie sa k hodnotám minuloročného marca priblížila dôvera v priemysle, za marcom 2020 zaostávala len nepatrne. Prekvapivo aj v službách bola len mierne pod úrovňou minulého roka. Naopak výrazné zaostávanie bolo v stavebníctve, ktoré sa z 200 bodovej škály prepadlo za rok o 43,5 percentuálneho bodu (p. b.)

Hlavný ukazovateľ – sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) vzrástol oproti februáru o 7,9 p. b. na hodnotu 85,6. Po výraznom zhoršení za posledné dva mesiace sa tak vrátil na úroveň z decembra minulého roka, avšak aj naďalej nedosahuje úroveň spred pandémie koronavírusu. Aktuálna hodnota IES je o 11,6 bodu horšia ako v rovnakom období minulého roka a nachádza sa pod úrovňou dlhodobého priemeru o 16,9 bodu.

Z dôvodu dôslednejšieho zachytenia dynamických zmien v náladách podnikateľov a spotrebiteľov ovplyvnených situáciou okolo pandémie Covid-19 ŠÚ SR zmenil od januára 2021 formu indikátora ekonomického sentimentu z trojmesačného kĺzavého priemeru na mesačnú formu.

Očakávania podnikateľov a spotrebiteľov zisťuje ŠÚ SR mesačne v štyroch ekonomických oblastiach (v priemysle, stavebníctve, obchode, službách) a u spotrebiteľov. Hodnoty piatich čiastkových indikátorov sa pohybujú v rozmedzí od -100 (maximálne pesimistické odpovede) do +100 (maximálne optimistické odpovede).

Po trojmesačnom poklese v odvetví priemyslu sa dôvera podnikateľov v marci opäť zvýšila. Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave vzrástol o 1,6 p. b. na hodnotu -3,7 a nachádza sa pod úrovňou dlhodobého priemeru o 5,7 bodu. Vývoj priaznivo ovplyvnilo najmä očakávané zvýšenie produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch najmä vo výrobe strojov a zariadení i. n., potravín a v ostatnej výrobe, oprave a inštalácií. Na zlepšení dôvery podnikateľov v priemysle mala vplyv aj vyššia produkcia vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov, drevených a papierových výrobkov a dopravných prostriedkov.

Spomedzi piatich zložiek v marci najviac rástol indikátor dôvery v službách. Po dvojmesačnom poklese sa jeho hodnota (-9) v porovnaní s februárom zvýšila o 22,7 (p. b.) a priblížila sa tak k úrovni minuloročného júla. Aktuálny výsledok sa nachádza pod úrovňou dlhodobého priemeru o 33,2 bodu. Vývoj indikátora bol ovplyvnený optimistickejšími hodnoteniami všetkých troch jeho komponentov, pričom očakávaný dopyt respondenti hodnotili najpriaznivejšie. S vyšším dopytom rátajú vo všetkých odvetviach, najviac vo finančných a poisťovacích činnostiach, v oblasti informácií a komunikácie, ako aj v administratívnych a podporných službách. Nárast optimizmu bol aj v ubytovacích a stravovacích službách, ktoré patria medzi najvýraznejšie zasiahnuté odvetvia druhou vlnou pandémie.

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku bola na začiatku marca mierne optimistickejšia ako predchádzajúci mesiac. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery medzimesačne vzrástol o 1,9 bodu na hodnotu -36,5. Indikátor sa tak po predchádzajúcom zhoršení za posledné dva mesiace opäť mierne zlepšil, avšak aj naďalej sa nachádza hlboko pod úrovňou spred pandémie koronavírusu. Jeho aktuálna hodnota sa nachádza pod úrovňou dlhodobého priemeru o 16,7 bodu. Respondenti boli v porovnaní s minulým mesiacom mierne optimistickejší v očakávaniach finančnej situácie domácností, celkovej hospodárskej situácie a úspor v domácnostiach. V očakávaniach vývoja nezamestnanosti boli len nepatrne pesimistickejší.

V marci sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 1 bod na -48,0 vplyvom nepriaznivejších hodnotení očakávanej zamestnanosti. Aktuálny výsledok je pod úrovňou dlhodobého priemeru o 24 bodov. V stavebnej činnosti dôvera opäť klesla na druhú najnižšiu hodnotu od septembra 2013. Nižšia bola len v októbri minulého roka (-49,5).

Indikátor dôvery v obchode vzrástol v marci v porovnaní s februárom o 2 p. b. na hodnotu 3,0. Rast bol ovplyvnený najmä pozitívnym hodnotením súčasných, rovnako aj očakávaných podnikateľských aktivít (zo sezónne očistených údajov). Pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládali najmä v sektore maloobchodu v nešpecializovaných predajniach (prevažne supermarkety) a v maloobchode so zariadeniami IKT v špecializovaných predajniach. Výraznejšiemu rastu indikátora bránil vyšší stav zásob tovarov.