Kríza v rokoch 1980 – 1982 mala vo svete dve vlny

BRATISLAVA – Najdlhšia v povojnovom období bola svetová hospodárska kríza v rokoch 1980-1982, ktorá trvala tri roky. Kríza sa prehnala celým kapitalistickým svetom, všetkými krajinami: industrializovanými, malými a veľkými, ako aj mnohými rozvojovými krajinami, ktorých sú najviac zasiahnuté Argentína a Brazília. Kríza v USA a Kanade mala všeobecnú zdĺhavú povahu a mala dve vlny. Index priemyselnej výroby v rozvinutých kapitalistických krajinách bol v roku 1982 v porovnaní s rokom 1979 95,5%, v rozvojových krajinách 87,5%. Pokles výroby v USA v roku 1982 bol 8,2%, v krajinách – členoch EHS – 1,2%. V období globálnej hospodárskej krízy v rokoch 1980 – 1982. Existujú dve fázy. Spočiatku sa to týkalo Veľkej Británie a Francúzska, potom USA a ďalších rozvinutých krajín. V prvej fáze sa kríza odohrala v odvetviach vyrábajúcich položky osobnej spotreby, v druhej sa týkala ťažkého priemyslu, vrátane metalurgie železa. Príznaky energetickej krízy pretrvávali.

V tejto kríze sa prejavila synchronizácia cyklických výkyvov v hlavných kapitalistických krajinách. Už bolo uvedené, že objektívnym základom tohto procesu je internacionalizácia hospodárskeho života kapitalistických krajín, zvýšená závislosť všetkých krajín od zahraničného obchodu a činnosť nadnárodných spoločností.

Synchronizáciu hospodárskeho rozvoja kapitalistických krajín uľahčila liberalizácia pohybu tovaru a kapitálu; takmer úplné odstránenie ciel a iných obmedzení obchodu medzi krajinami západnej Európy; výrazné zníženie obchodných ciel medzi tromi svetovými centrami kapitalizmu (západná Európa – USA – Japonsko); zrušenie množstvových obmedzení na dovoz väčšiny tovaru. Tieto procesy zúžili schopnosť národných štátov zastaviť tok tovaru z iných krajín a zabrániť ich nadprodukcii v ich vlastnej krajine. Po tejto kríze začali štáty ukladať dovozné obmedzenia.