Spresnené údaje o deficite a dlhu Slovenska

BRATISLAVA –  Štatistický úrad SR spresňuje údaje o deficite a dlhu SR za rok 2019 aj za roky 2016 – 2020. Údaje poskytol Európskej komisii (Eurostatu)  1. októbra 2020.

Deficit verejnej správy v minulom roku dosiahol 1,269 miliardy eur, čo predstavovalo hodnotu 1,35 % z hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenskej republiky. Dlh verejnej správy v roku 2019 dosiahol 45,486 miliardy eur, čo bolo na úrovni 48,46 % HDP.

Vyplýva to zo Správy o deficite a dlhu SR, ktorú aktuálne zverejnil Štatistický úrad SR. Správa obsahuje spresnený polodefinitívny výsledok hospodárenia sektora verejnej správy SR za rok 2019 a uvádza spresnené dáta za ostatné roky časového obdobia 2016 – 2020. Hodnoty pre rok 2020 predstavujú v čase odoslania platný odhad deficitu a dlhu ako aj HDP vrátane dopadov pandémie choroby COVID-19.

V porovnaní s jarnou notifikáciu (prvé predbežné dáta a o deficite a dlhu) hospodárenia štátu v roku 2019 skončilo s deficitom vyšším o 49 mil. eur, čo predstavuje navýšenie z 1,3 % na 1,35 % HDP. Celkový dlh verejnej správy je aktuálne vyšší o 284 mil. eur, čo je 0,46% p. b. viac ako hodnota v apríli.

ŠÚ SR predložil správu Európskej komisii v pravidelnom termíne k 1. októbru ( tzv. jesenná EDP notifikácia). SR v zmysle medzinárodných záväzkov zostavuje údaje o dlhu a deficite za sektor verejnej správy pre posúdenie plnenia tzv. Maastrichtských kritérií v oblasti rozpočtu a zasiela ich pravidelne dvakrát ročne EK (Eurostatu), vždy k 1. aprílu a spresnené údaje k 1. októbru kalendárneho roka.

Deficit verejných financií sa v roku 2019 medziročne zvýšil o 382 miliónov eur alebo o 0,41 percentuálneho bodu (p. b.) HDP. Dlh sa v porovnaní s rokom 2018 zvýšil o 854,9 mil. eur a v pomere k HDP sa znížil o 1,4 p. b.

Deficit a dlh za roky 2015 – 2020 v miliónoch eur

2016 2017 2018 2019 2020
Deficit -2 092,1 -791,2 -886,4 -1 268,8 -10 025,4
Deficit / HDP v % -2,58% -0,94% -0,99% -1,35% -11,58%
Dlh 42 481,3 43 694,7 44 630,6 45 485,5 54 498,4
Dlh / HDP v % 52,41% 51,69% 49,86% 48,46% 62,97%
HDP 81 051,5 84 532,2 89 505,5 93 865,2 86 548,8

Poznámka k tabuľke: 2016, 2017 – definitívne údaje     2018, 2019 – polodefinitívne údaje,  plán pre rok 2020 (vrátane odhadu HDP) zostavilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky,  “M” – kategória nie je definovaná v našej krajine; “L” – údaj nie je k dispozícii

V porovnaní so správou predloženou Slovenskou republikou Európskej komisii na jar 2020 ŠÚ SR zapracoval do systému národných účtov niekoľko vylepšení, ktoré ovplyvnili aj údaje o deficite a dlhu sektora verejnej správy. Konkrétne išlo o metodickú zmenu týkajúcu sektorovej klasifikácie subjektov a metodickú zmenu vykazovania záväzkov sektora verejnej správy voči distribučným spoločnostiam v prípade podpory produkcie energie z obnoviteľných zdrojov. Okrem týchto zmien bola zapracovaná štandardná aktualizácia zdrojových údajov a podkladov týkajúcich sa roku 2019. V porovnaní s jarnou notifikáciou sa hodnota daňových príjmov zmenila o -74,197 mil. Eur a aktualizácia pohľadávok a záväzkov ovplyvnila deficit o +7,755 mil. Eur.

Údaje o deficite a dlhu za sektor verejnej správy sú zostavené na základe účtovných výkazov, dodatočných podkladov a informácií za subjekty klasifikované v sektore verejnej správy v súlade s metodikou Európskeho systému národných a regionálnych účtov (ESA 2010) a ostatnými metodickými pokynmi a odporúčaniami Eurostatu relevantnými pre vyčíslenie deficitu a dlhu za sektor verejnej správy.

Vykazovanie údajov o deficite a dlhu verejnej správy je realizované v súlade s článkom 3 Nariadenia Rady (ES) č. 479/2009 z 25. mája 2009 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

Dáta o deficite a dlhu za členské krajiny EÚ zverejnil EUROSTAT vo štvrtok 22. októbra 2020 o 11.00 na svojej webovej stránke.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.