SOPK upozorňuje na budúce úskalia eurofondov

BRATISLAVA – Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SPOK) Peter Mihók poslal premiérovi Igorovi Matovičovi list, v ktorom upozoňuje na úskalia spojené zo získavaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Finančné noviny majú list k dispozícii.

Ide o Stanovisko SOPK k finančnému nástroju “Obnova Eur6pskei únie pre budúce generácie v objeme 750 mld. EUR”. Ako píše Peter Mihok, “v priebehu rokovani o uvedenom nástroji Eur6pskej komisie a v procese jeho schvaľovania odporúčame prerokovaf a vyjasnif nasledovné body:”

1. Pripravit’ nárh infraštruktúrnych reforiem v čo najkratšom čase tak, aby boto možné čerpaf finančné z fondu na podporu obnovy a odolnosti (1. pitier) v čo najkratšom čase.

2. Čas alokovaných finančných prostriedkov by mala byť použiteľná aj na pokrytie reálnych potrieb hospodárstva Slovenskej republiky.

3. Bližšie definovať poplatky za možnosť podnikania veľkých korporácií na trhu Európskej únie a ďalšie navrhované zdroje budúcich príjmov Európskej komisie.

4. Veľmi krátky čas na predloženie reformných projektov (1. porojekt má byť schvaľovaný už v apríli 2021) a aj čerpanie do roku 2024.

5. Napriek argumentom komisie ide o zadlžovanie budúcich generácii. Začiatok splácania až v roku 2028 do roku 2058 teda v čase, ked’ sa vymeni vedenie Európskej komisie a ztoženie Európskeho partamentu.

6. Súšasné európske hospodárske problémy nedokáže vyriešit’ len digitatizácia a zelená dohoda, na ktoré Európska komisia kladie hlavný dôraz.

7. Východiská pre rozdelenie finančných prostriedkov nie sú adekvátne (nezamestnanost’, HDP v minulých rokoch).

8. Stanovit’ jasné a kontrotovateľné kritériá pre čerpanie finančných prostriedkov.

9. Zamerať sa na efektivne využitie a meratelneú návratnosť  finančných prostriedkov.

10. Po skúsenostiach z minulých rozpočtových obdobi je riziko nezládnutia disponibilných finančných zdrojov. Treba zabezpečiť personálne
obsadenie projektovými a krízovými manažérmi na úrovni orgánov štátnej správy, ktorí sa budú zaoberať prípravou porjektov.

11. Výška čerpania je hypotetická, záväzky sa dajú vypočítať.

Peter Mihók v liste napísal, že je presvečený o tom, že spoločným úsilím a vyššou angažovanosťou všetkých zainteresovaných subjektov sa podarí splniť ciele, ktoré si stanovila Slovenská republika ako člen Európskej únie.