SOPK: P. Mihók k návrhu takzvaného blackoutu

BRATISLAVA – Slovensko, podobne ako všetky krajiny Európy a sveta, zažíva mimoriadnu a náročnú situáciu zasahujúcu do všetkých oblastí nášho života. Nikto nebol a nie je na takýto zvrat v našom živote pripravený, a preto aj rozhodnutia na najvyššej úrovni sú často prijímané emotívne a bez toho, aby riešili podstatu súčasnej situácie. Konštatuje to stanovisko Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, ktoré Finančným novinám tlmočil Peter Mihók.

Slovensko v oblasti ochrany života a zdravia svojich občanov zvláda zatiaľ toto náročné obdobie s dobrými výsledkami a môže byť dokonca aj príkladom pre mnohé ďalšie krajiny.

Vďaka za to patrí v prvom rade našim občanom za ich rešpekt k prijímaným opatreniam a zodpovednosť voči sebe a spoločnsoti. Obdobne sa správajú firmy a podnikatelia, ktorí plne chápu svoju spoločenskú zodpovednosť voči svojim zamestnancom a ich rodinám. Preto sa v danej situácii nemôžeme stotožniť s úvahami o zavedení absolútneho, niekoľkotýždňového a celoplošného vypnutia krajiny (blackout) s vojenským či polovojenským režimom. V prvom rade na to nie je žiadny pádny dôvod a v druhom rade predstava, že týmto spôsobom ochránime ekonomiku od väčších a dlhodobejších strát, je absurdná. Diagramy analytikov z ministerstva zdravotníctva sú čisto matematickou fikciou, ktorá nemá žiadnu oporu v realite. Česká republika a väčšina európskych krajín uvádzajú ako vrchol pandémie apríl, resp. prelom apríla a mája. My ho bez akýchkoľvek dôkazov posúvame na koniec júla. SOPK je toho názoru, že súčasnú ekonomickú krízu určite nevyriešime blackoutom či
celoplošným vypnutím všetkých bázických oblastí života krajiny. Je to cesta do ekonomickéhopekla, z ktorého sa bude ťažko dostávať. Naopak, sme presvedčení, že nami navrhované  celoplošné opatrenia chrániace ekonomiku ako celok, a nie parciálne vybrané oblasti, sú cestou k zvládnutiusúčasnej situácie a aj k nástupu do obdobia, kedy budeme chodiť bez rúšok.
Symbióza a synergia jednotlivých častí ekonomiky je veľmi silná a každé narušenie vzájomného prepojenia ekonomických činností vedie k jej deštrukcii. Obracicame sa preto na všetkých – vládu, parlament, podnikateľov, zamestnancov, ale aj všetkých občanov –, aby sme, tak ako doteraz, spoločnými silami udržali racionalitu zvládnutia tejto náročnej situácie, vedomí si skutočnosti, že raz tu koronavírus nebude, ale jeho
ekonomické dopady budú pôsobiť ešte dlhšie. Naším spoločným cieľom je ich minimalizovať tak čo do objemu, ako aj časového pôsobenia.

Peter Mihók
predseda SOPK

Poznámka Finančných novín: Premiér Igor Matovič pre vypnutie ekonomiky a podnikov používa nespávny pojem. Blackout je výpadok dodávky elektriny, alebo prerušenie dodávky elektrickej energie, či už z dôvodu poruchy elektrárne, alebo kvôli zlyhaniu prenosovej sústavy. Správny výraz pre situáciu popisovanú premiérom Igorom Matovičom je lockout. Tento anglosaský pojem sa do slovenského jazyka prekladá ako  vymknutie, výluka,  blokovanie alebo prepustenie robotníkov z práce. Ekonomické výkladové slovníky hovoria, že lockout je doslova  je “zatvorenie dvier pred niekým a nevspustenie ho”. Je dočasné zastavenie práce, alebo podstatné zníženie objemov výrobypodniku zamestnávateľov s zastavenim platieb miezd. Igor Matovič je absolventom Fakulty manažmentu Univerzity Komenského. Pre prípad vypnutia elektrických spotrebičov sa používa pojem shut down, alebo lock down. Koniec poznámky.