Milan Gregor: krízy a produktivita na programe Národného fóra produktivity 2022 v Žiline

Za tridsať rokov existencie samostatnej Slovenskej republiky bolo jej hospodárstvo postihnuté mnohými krízovými javmi. Najväčšie krízové javy boli v začiatku jej samostatnosti.

Trvali viacej ako desať rokov. Globálna finančná kríza v rokoch 2008 až 2010 mala iný pôvod. Doznievala takmer päť rokov. Nástup novej americkej administratívy v roku 2016 priniesol nové vzťahy v globálnom svetovom obchode s dosahom na materiálové toky s narušením logistických ciest. Objavili sa prvé príznaky rozpadu dovtedajších relatívne stabilných dodávateľsko – odberateľských reťazcov.

Program uplatňovania Parížskych dohôd o životnom prostredí v Európskej únii otriasa dodnes najmä európskymi priemyselnými odvetviami. Celosvetová pandémia COVID 19 vyvolala nepredvídateľné celosvetové turbulentné prostredie v spoločnostiach ako celku na celom svete.

Rusko–Ukrajinský konflikt vážne ohrozuje doterajšie základné funkcie hospodárstiev štátov EÚ. Hospodárske spomalenie, nedostatok surovinových vstupov, neovládateľná pandémia, prudký nárast cien energií a surovín, nekontrolovateľný rast inflácie, konflikt na Ukrajine, náznaky hospodárskej
recesie, vyvolávajú reťazec kríz zasahujúcich do podnikania s dosahom na hospodárenie štátu.

Žijeme v turbulentných a nestabilných časoch. Sú preto namieste otázky, ako má tento stav zvládnuť hospodárstvo Slovenskej republiky? Aké sú východiská z tohto stavu ? Môže nás z tejto slepej uličky vyviesť len fetiš zelenej ekonomiky a digitalizácie?

Nemôže, najmä ak sú dávkované nepreviazanými a nekomplexnými byrokratickými rozhodnutiami. Komplexné skúsenosti  podnikovej praxe v SR o možných východiskách malo  poskytnúť podujatie organizované Slovenským centrom produktivity v Žiline vo štvrtok 6.októbra 2022.

Uskutočnilo  sa na tradičnej hodnotiacej a informačnej platforme poriadanej od roku 1998 ako Národné fórum produktivity (NEF).

Hlavnou témou NFP 2022 bola  nasledovná otázka: „Je východiskom z kríz podnikov produktivita?   Na praktických príkladoch riešení v podnikovej sfére, sa diskutovalo najmä o uplatnení štíhlej výroby, metód digitálneho podniku a riešení v koncepte Priemysel 4.0. Diskusia smerovala ku zvyšovaniu konkurenčnej schopnosti priemyslu SR, prostredníctvom celkovej alebo multifaktorovej produktivity v súčasnosti a v budúcnosti. Prednášali a diskutovali odborníci z podnikovej praxe, SAV a univerzít.

Profesor Ing. Milan GREGOR