Sociologický výskum náboženstva a ateizmu v SR

BRATISLAVA – Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV) vydal monografiu s titulom Svetonázorové dilemy, ateizmus a náboženská viera na Slovensku. Jej zostavovateľmi a spoluatormi sú Miroslav Tížik a Ľubomír Sivák.  Sociologickým ústav SAV je vydal v edícii Analýzy.

Kniha je rozdelená do dvoch častí. V prvej sú informácie o sociológii náboženstva v čas štátneho socializmu. Okrem toho obsahuje opis významu biografických rozhovorov v sociológii. V druhej časti sú rozhovory o budovaní sociológii náboženstva na Slovensku.

Edícia Analýzy Sociologického ústavu SAV je zameraná na vydávanie pôvodných vedeckých a odborných prác alebo ich prekladov do slovenčiny. Prezentuje výsledky originálnych empirických analýz, výskumov a textov, ktoré prinášajú nové výsledky či ukazujú originálny spôsob syntézy alebo reflexie výsledkov výskumov, prípadne originálne spôsoby využitia metodológie výskumu.