Slováci sú pomerne spokojní so svojím životom, v priemere uviedli 7 z 10 možných bodov

BRATISLAAVA – Celková spokojnosť so životom je na Slovensku vysoká. Až 77 % populácie je viac spokojných ako nespokojných so svojím životom. Vlani to bolo 7 z 10 bodovej stupnice spokojnosti, čo bola 8. hodnota v rebríčku vytvorenom z výsledkov krajín Európskej únie (EÚ).

Informuje o tom Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Obyvatelia Slovenska sú pomerne spokojní so svojím životom, na stupnici od 1 do 10 bodov uviedli v priemere spokojnosť na úrovni 7,0 bodov. Je to takmer rovnaká hodnota, ako bol priemer celej EÚ, kde spokojnosť dosiahla 7,1 bodu. V porovnaní s ostatnými štátmi EÚ patrila Slovensku 8. priečka v rebríčku spokojnosti1). Vyššiu spokojnosť pociťovali obyvatelia 18 štátov únie. Uvedené najaktuálnejšie údaje k danej téme pochádzajú z roku 2022. Predstavitelia Štatistického úradu SR s príchodom nového roka 2024 prajú všetkým obyvateľom SR rok nárastu spokojnosti so svojím životom, ale aj s financiami, vzťahmi či s delením času na povinnosti a koníčky.

Najväčšiu spokojnosť so životom opakovane hodnotili minulý rok obyvatelia Rakúska (7,9 bodu) a Poľska, Fínska či Rumunska (7,7 bodu). Absolútne najvyššiu spokojnosť prejavujú ako nečlen EÚ Švajčiari – na úrovni 8 bodov. Vyššiu spokojnosť so svojím životom ako Slováci uviedli aj Česi a Slovinci. Naopak, najmenej spokojní v EÚ boli obyvatelia Bulharska, keď svoje hodnotenie v priemere uzavreli na úrovni 5,6 bodu. Menej spokojní ako obyvatelia SR sú tiež obyvatelia Grécka, Lotyška alebo aj Nemecka.

Prevažuje spokojnosť nad nespokojnosťou

Priemerná miera spokojnosti zostala rovnaká ako v roku 2018, no občanov, u ktorých spokojnosť prevláda nad nespokojnosťou pribudlo. V percentuálnom vyjadrení 77 %, teda viac ako tri štvrtiny občanov Slovenska je viac spokojných ako nespokojných (hodnotenie od 6 do 10 bodov). Zaujímavosťou je, že najvyššiu spokojnosť uvádzajú mladí ľudia od 15 do 24 rokov (vrátane) až na úrovni 7,8 bodu. S vekom spokojnosť so životom na Slovensku klesá, populácia nad 50 rokov ju hodnotila už len na 6,8 bodu a seniori vo veku 65 a viac rokov uviedli len 6,4 bodu.

Uvedené údaje o rôznych druhoch spokojnosti so životom sa zisťujú v jednom z modulov zisťovania Štatistického úradu SR s názvom EU SILC. Najaktuálnejšie údaje sú z roku 2022 a o. i. zachytávajú aj subjektívne pocity populácie. Pri hodnotení respondenti uvádzali spokojnosť vždy na stupnici od 1 do 10, kde 10 bodov znamenalo maximálne spokojný.

Spokojnosť so vzťahmi je vysoká

Zisťovala sa tiež spokojnosť s osobnými vzťahmi, finančnou situáciou a s využitím voľného času. Najvyššiu priemernú spokojnosť vyjadrili obyvatelia Slovenska s osobnými vzťahmi, teda s rodinou, priateľmi, susedmi. Aktuálne2) to bolo 7,9 z 10 bodov. Spokojnosť síce mierne klesla v porovnaní s predošlým3) zisťovaním (vtedy dosahovala až 8,2 bodu), dlhodobo však patrí k tým nadpriemerným a vyšším v Európe. V roku 2018 sme mali   piatu najvyššia hodnota v EÚ a celkovo vyššie hodnotenie svojich personálnych vzťahov uviedli obyvatelia len ôsmych štátov Európy.

Naopak, oveľa menšiu spokojnosť pociťujú občania SR pri hodnotení svojej finančnej situácie. Výsledná známka na úrovni 5,7 bodu bola nižšia ako pri zisťovaní v minulom období3). Mierne sa znížila aj spokojnosť Slovákov s objemom času, ktorý majú na koníčky. V roku 2022, po období pandémie, ju hodnotili na 6,5 bodu.