Rýchly odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 2. štvrťroku 2021

Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách v  druhom štvrťroku 2021 medziročne vzrástol o 9,6 %. Po očistení o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 10,2 % a medzikvartálne o 2 %.

V bežných cenách sa v druhom štvrťroku 2021 vytvoril HDP v objeme 23 977,2 mil. eur, čo predstavuje medziročne nárast o 11,8 %.

Slovenská ekonomika tak rástla najvýraznejšie od posledného štvrťroku 2007. Vysoký rast možno pripísať najmä nízkej porovnávacej základni, pretože v 2. štvrťroku 2020 nastalo výrazné ekonomické spomalenie spôsobené radikálnymi opatreniami počas prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19. Napriek tomu medziročný ekonomický vývoj významne posúva hodnoty HDP takmer na úroveň v predkrízovom období roku 2019. (Medziročný prepad HDP v 2. štvrťroku 2020 bol až 10,9 %.)

Silný rast pridanej hodnoty v aktuálnom štvrťroku do veľkej miery vykompenzoval prepad spôsobený pandémiou v 2. štvrťroku 2020. Zvýšená produkcia sa prejavila v kľúčových odvetviach ekonomiky, predovšetkým však v odvetviach priemyslu a to najmä vo výrobe motorových vozidiel a základných kovov. Rast pridanej hodnoty je podporený zahraničným dopytom, ale na rozdiel od predchádzajúcich štvrťrokov k rastu významne prispel aj domáci dopyt, kde sme zaevidovali rast spotrebiteľského aj investičného dopytu.

Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla 2 373,8 tisíca osôb. V porovnaní s druhým štvrťrokom 2020 sa znížila o 0,4 %. Po očistení o sezónne vplyvy celková zamestnanosť klesla oproti druhému štvrťroku 2020 o 0,4 % a oproti prvému štvrťroku 2021 vzrástla o 0,8 %.

Rýchly odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti bude na základe ďalších dostupných štatistických a administratívnych údajov spresnený a doplnený o štruktúry jednotlivých ukazovateľov zverejnený 3. septembra 2021 o 9,00 h na internetovej stránke ŠÚ SR.

Poznámka: rýchly odhad je zostavený podľa metodiky ESA 2010 na základe prvých spracovaní výsledkov za ekonomiku spolu; celková zamestnanosť (podľa ESA 2010) je vyjadrená počtom zamestnaných osôb (zamestnanci a samozamestnávatelia) 1) stále ceny sú vypočítané reťazením objemov k referenčnému roku 2015; 2) sezónne očistené výsledky sa spresňujú každý štvrťrok v celom časovom rade;3) V súvislosti s vplyvom krízy COVID-19 boli niektoré hodnoty časového radu HDP modelované ako extrémy. Hodnota za 1.štvrťrok 2020 je modelovaná ako zlom trendu (level shift), hodnoty za 2.štvrťrok 2020 a 1.štvrťrok 2021 sú modelované ako jednorazové extrémy (additive outliers).  Po pridaní nasledujúcich štvrťrokov môžu byť typy extrémov upravené, podľa posúdenia vplyvu krízy v časovom rade.