Rovná rovina digitálnej bezpečnosti na pôde OSN

Valné zhromaždenie OSN prijalo ruský navrh rezolúcie o medzinárodnej informačnej bezpečnosti (MIB) “Pokrok v oblasti informácií a telekomunikácií v kontexte medzinárodnej bezpečnosti”.

Za rezolúciu hlasovala väčšina štátov. Viac ako 30 krajín zo všetkých regiónov sveta sa stalo jej spoluautormi. Informuje o tom na svojej stránke Ministersto zahraničných vecí Ruskej federácie.

“Tento dokument otvára novú etapu v celosvetovej diskusii o MIB. Chceme  pripomenúť, že v tomto roku je dvadsiate výročie diskusie o nej. Tieto otázky zahrnuté do programu OSN v roku 1998 z našej iniciatívy,” komentuje ruské ministerstvo.

Ministerstvo mieni, že je s”ymbolické, že v tomto jubilejnom roku sa Valnému zhromaždeniu podarilo urobiť prelomové rozhodnutia zamerané na skutočné posilnenie MIB. Ich hlavnou úlohou je chrániť záujmy všetkých krajín v digitálnej sfére bez ohľadu na úroveň technologického rozvoja, v ktorom sa nachádzajú.”

Dokument obsahuje niekoľko inovácií. Po prvé, ide o počiatočný súbor 13 pravidiel, noriem a princípov zodpovedného správania štátov v informačnom priestore. V skutočnosti sú to prvé v histórii “pravidlá cestnej premávky” v digitálnej sfére. Ich význam má položiť základy mierovej interakcie štátov v ňom, zabezpečiť predchádzanie vojnám, konfrontácii a akýmkoľvek agresívnym činom.

Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie poznamenáa, že ide o také zásadne dôležité ustanovenia, ako je povinnosť využívať informačné a komunikačné technológie (IKT) výlučne pre mierové účely, dodržiavať princíp štátnej suverenity v informačnom priestore, spolupracovať v boji proti využívaniu IKT na trestné a teroristické účely, zabraňovať šíreniu skrytých škodlivých funkcií v IKT produktoch. Okrem iného sú v tomto súbore noriem stanovené nasledovné zásady:

– Akékoľvek obvinenia zo zlého používania IKT sa musia preukázať.

– Štáty by nemali používať sprostredkovateľov na škodlivé používanie IKT.

– OSN by mala zohrávať vedúcu úlohu v medzinárodnej diskusii o MIB.

– Zvrchovanosť štátov a medzinárodných noriem a princípov vyplývajúcich zo zvrchovanosti sa vzťahuje na implementáciu činností súvisiacich s IKT a ich jurisdikcie nad infraštruktúrou IKT nachádzajúcou sa na ich území zo strany štátov.

– Štáty majú primárnu zodpovednosť za udržiavanie bezpečného a pokojného prostredia IT.

Po druhé, náš dokument navrhuje demokratizovať proces rokovaní o MIB v OSN, aby bol skutočne otvorený, demokratický, inkluzívny a transparentný.

Na tento účel sa v OSN po prvýkrát vytvorí otvorená pracovná skupina pre MIB. To znamená, že všetky členské štáty OSN sa budú môcť podieľať na jej práci. Pevne veríme, že éra “klubových” dohôd prešla a že dnes všetky krajiny bez ohľadu na úroveň technologického rozvoja majú právo priamo podieľať sa na rokovaniach o MIB v rámci OSN a ovplyvňovať rozhodovanie. Každé hlasovanie je dôležité a musí sa zvážiť. Iba takýmto spôsobom môže byť položená základňa spravodlivého a spravodlivého svetového poriadku v digitálnej sfére.

Pracovná skupina bude oprávnený zvážiť celý rozsah otázok týkajúcich sa zabezpečenia MIB. Osobitná pozornosť by sa mala venovať ďalšej práci na normách, pravidlách a zásadách zodpovedného správania v informačnom priestore, uplatniteľnosti medzinárodného práva a budovaní digitálneho potenciálu rozvojových krajín. Riadiaca štruktúra Organizácie spojených národov o MIB dostane tento mandát po prvý raz. Otvorená skupina umožní každému štátu prispieť k diskusii o týchto témach a prijatiu príslušných rozhodnutí.

Navyše, samotný stav diskusie o MIB v OSN sa zvyšuje. Na rozdiel od tradičnej skupiny vládnych expertov  OSN na MIB, pracovná skupina je plnohodnotným orgánom Valného zhromaždenia OSN, ktorý dokáže vypracovať a odporučiť akékoľvek dokumenty členským štátom až po návrhy medzinárodných zmlúv.

Novým prvkom mandátu praovnej skupiny je preskúmať možnosť organizovať pravidelný inštitucionálny dialóg so širokým okruhom účastníkov pod záštitou OSN. Inými slovami, pracovná skupina by mala zvážiť možnosti vytvorenia stálej štruktúry rokovaní MIB v OSN.

V našom uznesení je po prvýkrát navrhutý mechanizmus pre medzištátne konzultácie praovnej skupiny s neštátnymi subjektmi – podnikmi, mimovládnymi organizáciami a vedeckou obcou o výmene názorov na otázky v rámci mandátu skupiny. Bude to príležitosť spojiť ich s diskusiami o základných aspektoch využívania IKT.